Obniżona stawka VAT w 2024 r. 8% także dla usług kosmetycznych

Od 1 kwietnia 2024 r., zgodnie z rozporządzeniem z 14 marca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 387), obniżona zostanie - z 23% do 8% - stawka VAT na określone usługi kosmetyczne, tj. zakres preferencji zostanie rozszerzony o inne świadczenia wchodzące w zakres tzw. sektora „beauty”, tzw. usługi z kategorii pracochłonnych, a więc m.in. zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dotyczące urody i twarzy, wykonywania manicure i pedicure, stylizacji brwi i rzęs.

 

Obecnie stawką obniżoną VAT w wysokości 8% objęte są usługi fryzjerskie (zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z poz. 59-61 załącznika nr 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rozporządzenie zmieniające rozszerza zakres preferencji o inne świadczenia wchodzące w zakres tzw. sektora „beauty”, tj. niektóre usługi kosmetyczne, czyli usługi z kategorii pracochłonnych. Stawką obniżoną w wysokości 8% będą zatem objęte określone zabiegi kosmetyczne, takie jak np.: pielęgnacyjne i upiększające dotyczące urody i twarzy (które nie wymagają specjalistycznej wiedzy lekarskiej), wykonywania manicure i pedicure, stylizacji brwi i rzęs, przekłuwania uszu, związane z poradnictwem dotyczącym pielęgnacji urody i wykonywania makijażu, w zakresie higieny osobistej, pielęgnacji ciała, depilacji, naświetlania promieniami ultrafioletowymi i podczerwonymi.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ww. rozporządzenia, stawką obniżoną nie będą objęte takie zabiegi jak przykładowo: zabiegi z kategorii inwazyjnych, takie jak np. wykonanie tatuażu, piercingu, usługi solarium, masaże czy zabiegi chirurgii plastycznej, jak również  generalnie wszystkie zabiegi, które zostaną uznane za usługi w zakresie opieki zdrowotnej. Wskazać należy, że usługi, które w świetle przepisów ustawy o VAT uznawane są za świadczenia w zakresie opieki zdrowotnej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a wykonywane są przez podmioty lecznicze albo wskazane zawody medyczne, objęte są zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o VAT.

Zgodnie z rozwiązaniami stosowanymi w przepisach krajowych dotyczących VAT, zakres preferencji w obszarze usług kosmetycznych określony został przy wykorzystaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług  (grupowanie PKWiU 96.02.1 Usługi fryzjerskie i pozostałe usługi kosmetyczne).

Stawką 8% będą zatem objęte usługi sklasyfikowane w grupowaniach PKWiU:

  • 96.02.13.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure,
  • ex 96.02.14.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure, świadczone w domu,
  • 96.02.19.0 Pozostałe usługi kosmetyczne.

W ten sposób zarówno usługi fryzjerskie, jak i usługi kosmetyczne, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 96.02.1, będą traktowane tak samo pod względem wysokości opodatkowania VAT.

 

***

 

Przypomnijmy, że 1 stycznia 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 2670), które zasadniczo jest kontynuacją rozwiązań dotyczących stosowania stawek obniżonych VAT zawartych w rozporządzeniu w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023. Nowe rozporządzenie zawiera m.in. przepisy dotyczące stosowania obniżonej stawki 0% dla określonych produktów leczniczych oraz do 31 marca 2024 r. dla podstawowych produktów żywnościowych, a także stawki 8% dla określonych towarów wykorzystywanych w produkcji rolnej w 2024 r.

 

Rozporządzenie z 9 grudnia 2023 r. określa towary i usługi, dla których obniża się w 2024 r. stawkę podatku od towarów i usług do wysokości 0% i 8% oraz warunki stosowania obniżonych stawek:

 


Ważne.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o podmiotach, rozumie się przez to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne.


 

I. Stawka VAT 0%

 

1. Usługi nabywane za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej

Do wysokości 0% obniża się stawkę podatku przy świadczeniu usług przez podatników podatku od towarów i usług, nabywanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, pod warunkiem że:

1) zawarta została pisemna umowa o świadczenie tych usług;

2) umowa, o której mowa w pkt 1, została zarejestrowana przez:

a) Ministerstwo Spraw Zagranicznych, lub

b) Urząd Komitetu Integracji Europejskiej - w przypadku umów zarejestrowanych do dnia 31 grudnia 2009 r.

W przypadku świadczenia i importu usług, których nabycie jest finansowane w części ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej i w części z innych środków finansowych, niższą stawkę stosuje się wyłącznie do tej części wartości usługi, która została sfinansowana ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, pod warunkiem że:

1) na wystawionej fakturze określona została odrębnie część wartości usług finansowanych:

a) ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej,

b) z innych środków finansowych;

2) w umowie określono procentowy udział środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Ponadto, obniżoną stawkę VAT stosuje się w przypadku nabycia za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, gdy kwota podatku nie została zaliczona do objęcia kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu przepisów regulujących zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej uważa się bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących:

1) Programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw Europy Środkowej i Wschodniej (PHARE), w tym złotowe fundusze partnerskie powstałe w wyniku realizacji tego programu (CPF), a także środki, które zostały przekazane polskim podmiotom na podstawie umów zawartych z nimi przed dniem 1 maja 2004 r. na sfinansowanie programów realizowanych przez te jednostki w ramach programów ramowych Unii Europejskiej oraz w ramach innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej;

2) kontraktów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA);

3) bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na podstawie:

- umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej,

- jednostronnych deklaracji rządów i organizacji międzynarodowych udzielających pomocy

z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przypadków, kiedy umowa nie wyłącza możliwości opłacania podatku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

2. Usługi transportu towarów

Obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do:

1) usług transportu towarów, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu międzynarodowego;

2) wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów, jeżeli transport ten stanowi część usługi transportu międzynarodowego, przy czym przez wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów rozumie się transport towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich;

3) usług transportu towarów świadczonych na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy, tj. na rzecz:

- podmiotów, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności,

- osoby prawnej niebędącej podatnikiem, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku VAT lub podatku od wartości dodanej,

- podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług, ale uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług,

będącego usługobiorcą tych usług, posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości poza terytorium kraju:

a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub

b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;

Ważne.

Przepisy pkt 1-3 stosuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika odpowiednich dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT, tj. pod warunkiem posiadania listu przewozowego lub dokumentu spedytorskiego (kolejowego, lotniczego, samochodowego, konosamentu morskiego, konosamentu żeglugi śródlądowej), stosowanego wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub innego dokumentu, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktury wystawionej przez przewoźnika (spedytora).

4) usług transportu towarów przewożonych przez osoby podróżujące, takich jak bagaż lub pojazdy samochodowe, jeżeli transport tych osób jest opodatkowany podatkiem według stawki w wysokości 0%;

5) usług świadczonych osobom w środkach transportu morskiego, lotniczego i kolejowego, jeżeli transport tych osób jest opodatkowany podatkiem według stawki w wysokości 0%;

6) usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, polegających na obsłudze pasażerów w tych portach;

7) usł...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »