Objaśnienia podatkowe do ulgi IP Box

Przepisy przyznające preferencyjne opodatkowanie 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Stopień skomplikowania przepisów spowodował, iż natychmiast pojawiły się liczne wątpliwości interpretacyjne, a podatnicy w większości w dalszym ciągu zastanawiają się, czy korzystać z ulgi - i jak to prawidłowo zrobić. 15.07.2019 r. MF udostępniło obszerne objaśnienia podatkowe, dotyczące korzystania z ulgi IP box - też dość skomplikowane.

Uwaga: Ze względu na obszerność wyjaśnień (86 stron) publikujemy tylko wybrane fragmenty oraz spis zawartości objaśnień, po całość dokumentu odsyłamy na stronę Ministerstwa Finansów (plik w formacie pdf).

 

Spis zawartości objaśnień w sprawie IP BOX

1 Wprowadzenie

1.1 Zakres Objaśnień

1.2 Cel Objaśnień

1.3 Podstawa prawna i ochrona prawno-podatkowa Objaśnień

1.4 Algorytm rozumienia przepisów o IP Box

2. Podmioty objęte preferencją (zakres podmiotowy IP Box)

3 Kwalifikowane IP

3.1 Ogólne warunki

3.2 Powiązania kwalifikowanego prawa IP z działalnością badawczo-rozwojową

3.2.1 Działalność badawczo-rozwojowa w ujęciu ogólnym (niekoniecznie skutkująca wytworzeniem kwalifikowanego IP)

3.2.1.1 „Twórczość”

3.2.1.2 „Systematyczność”

3.2.1.3 „Zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystania jej do tworzenia nowych

zastosowań”

3.2.2 Działalność badawczo-rozwojowa w ujęciu kwalifikowanym (skutkująca wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP)

3.2.3 „Wytworzenie”, „rozwinięcie” i „ulepszenie” kwalifikowanego IP w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej

3.3 Katalog praw własności intelektualnej

3.4 Ochrona prawna kwalifikowanego IP

3.5 Utrata ochrony prawnej dla kwalifikowanego IP

3.6 Szczególne przypadki korzystania z preferencyjnego opodatkowania zgodnie z przepisami o IP Box

3.6.1 Umowa, w którejzastrzeżono wyłączność korzystania z prawa własności intelektualnej

3.6.2 Ekspektatywa

3.6.3 Procedura odwoławcza

4 Zasady ustalania dochodu i podstawy opodatkowania

4.1 Metoda obliczania kwalifikowanego dochodu uzyskanego z kwalifikowanego IP

4.2 Kalkulacja wskaźnika nexus

4.2.1 Wzór na obliczenie wskaźnika i jego zastosowanie

4.2.2 Koszty sfinansowane z dotacji na potrzeby obliczania wskaźnika nexus

4.2.3 Koszty pracy własnej na potrzeby obliczania wskaźnika nexus

4.2.4 Kwalifikowane IP przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej lub osobowej a wskaźnik nexus

4.3 Obliczanie dochodu z kwalifikowanego IP83

4.4 Podatkowe traktowanie strat dla celów IP Box

4.5 Interakcja preferencji IP Box oraz ulgi B+R w kontekście ustalania podstawy opodatkowania

4.6 Interakcja preferencji IP Box ze zwolnieniami w SSE oraz na podstawie decyzji o wsparciu na realizację nowej inwestycji

4.7 Opodatkowanie dochodu z kwalifikowanego IP w podatkowej grupie kapitałowej

5 Ewidencja zdarzeń gospodarczych dla celów IP Box

5.1 Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe

5.2 Podatnicy nieprowadzący ksiąg rachunkowych

5.3 Ewidencja zdarzeń gospodarczych w przypadku ustalania łącznego dochodu z kwalifikowanych praw IP

5.4 Ewidencja zdarzeń gospodarczych w celu ustalenia dochodu z kwalifikowanych IP w przypadku, gdy nie jest możliwe przypisanie konkretnych zdarzeń do danego kwalifikowanego IP

5.5 Ewidencja kosztów pracowniczych w projektach badawczo-rozwojowych związana z wytworzeniem kwalifikowanego IP

5.6 Rozliczenie podatku dochodowego w wysokości 5%

6 Okres stosowania preferencji IP Box

7 Zeznanie roczne dla celów preferencji IP Box

8 Korzystanie z preferencji IP Box a obowiązek raportowania w świetle przepisów o MDR

9 Korzystanie z preferencji IP Box a zastosowanie ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz środków ograniczających umowne korzyści

10 Jak skorzystać z preferencji IP Box (tzw. mapa postępowania z IP Box)

Objaśnienia podatkowe z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP BOX (wyciąg)

1. Niniejsze objaśnienia podatkowe (dalej: „Objaśnienia IP Box” lub „Objaśnienia”) dotyczą stosowania przepisów przyznających preferencyjne opodatkowanie 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (ang. qualified intellectual property, dalej również: „kwalifikowane IP”), tj. art. 30ca i art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (dalej: „ustawa o PIT”) oraz art. 24d i art. 24e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.

(dalej „ustawa o CIT”) . Przepisy te obowiązują od 1 stycznia 2019 r., kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw [3] (dalej: „ustawa wprowadzająca”).

2. Oprócz ww. przepisów ustawy o PIT oraz ustawy o CIT o charakterze materialno-prawnym, art. 24 ustawy wprowadzającej zawiera przepisy przejściowe mające zastosowanie wobec podatników, którzy ponosili koszty związane z kwalifikowanymi IP w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2018 r. Objaśnienia IP Box dotyczą zarówno ww. przepisów ustawy o PIT oraz ustawy o CIT, a także ww. przepisów przejściowych – dalej łącznie nazywanych również „przepisami o IP Box”.

(...)

1.2 Cel Objaśnień

6. Przepisy o IP Box to novum w polskim systemie prawa podatkowego, co oznacza, że nie ma jeszcze wykształconej praktyki a nawet teorii stosowania tych przepisów w Polsce. Praktyka stosowania tych przepisów dopiero się kształtuje. W konsekwencji, celem Objaśnień IP Box jest przedstawienie prawidłowego rozumienia przepisów o IP Box tak, aby od początku konstytuowała się jak najlepsza praktyka stosowania tych przepisów, tj. jak najbardziej przewidywalna, jednolita oraz oparta na odpowiednich metodach wykładni prawa podatkowego.

1.3 Podstawa prawna i ochrona prawno-podatkowa Objaśnień

7. Zgodnie z art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa [8] (dalej:

„Ordynacja podatkowa”), niniejsze opracowanie stanowi ogólne wyjaśnienie przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe). Stosownie do art. 14n § 4 pkt 1 Ordynacji podatkowej, zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14k-14m tej ustawy. Zatem, zastosowanie się do Objaśnień IP Box powodować będzie objęcie podatnika ww. ochroną prawno-podatkową.

(...)

2 Podmioty objęte preferencją (zakres podmiotowy IP Box)

10. Preferencja IP Box skierowana jest do wszystkich podatników PIT oraz CIT prowadzących działalność, która kwalifikuje się jako działalność badawczo-rozwojowa (zob. akapity nr 23-56 w podrozdziale 3.2(...), osiągających dochody z kwalifikowanych IP, tj. IP objętych patentem lub innym prawem ochronnym (zob. akapity nr 57-88 w podrozdziale 3.3 (...).

11. Zgodnie z ustawą o PIT są to osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą11 lub prowadzące działalność gospodarczą, jako:

 • przedsiębiorstwa w spadku,

 • wspólnicy spółki cywilnej,

 • wspólnicy spółki jawnej,

 • wspólnicy spółki partnerskiej,

 • wspólnicy spółki komandytowej.

12. Zgodnie z ustawą o CIT są to:

 • osoby prawne,

 • spółki kapitałowe w organizacji,

 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej (z pewnymi zastrzeżeniami),

 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP,

 • podatkowe grupy kapitałowe,

 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli prawo tego państwa traktuje je jako osoby prawne i podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

13. W kontekście podmiotów kwalifikujących się do skorzystania z preferencji IP Box, warto wziąć pod uwagę postanowienia zawarte w akapicie 33 Raportu BEPS Plan Działania nr 5. Wynika z niego, że takimi podmiotami mogą być rezydenci podatkowi, krajowe zakłady zagranicznej spółki i zagraniczne zakłady spółki będącej rezydentem podatkowym w danym kraju, których dochody podlegają opodatkowaniu w jurysdykcji podatkowej przyznającej preferencję IP Box.

14. Z powyższych obserwacji wynika, że podatnik może skorzystać z preferencji IP Box, jeśli osiągany przez niego dochód z kwalifikowanych IP podlega opodatkowaniu w Polsce. Oznacza to, że preferencyjną 5% stawkę podatkową podatnik może zastosować wobec dochodu osiągniętego za granicą, o ile dochody te mogą być dochodami z kwalifikowanych IP w rozumieniu przepisów o IP Box oraz podlegają faktycznemu opodatkowaniu w Polsce.

15. W przypadku podatników będących polskimi rezydentami, osiągającymi dochody za granicą z prowadzonej działalności gospodarczej (badawczo-rozwojowej), możliwość skorzystania z preferencji IP Box uzależniona jest od sposobu opodatkowania w Polsce dochodu, z uwzględnieniem postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli dochód osiągany jest za granicą za pomocą stałego zakładu, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje jako metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu metodę wyłączenia, dochód uzyskany za pomocą tego zakładu nie podlega opodatkowaniu w Polsce. W takim przypadku nie jest możliwe skorzystanie z preferencji IP Box. Metoda wyłączenia przewidziana jest w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych między innymi z Wielką ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »