NSA. Zapłata zaległego PCC nie uchroni przed sankcyjną stawką

Stawka podatku określona w art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma zastosowanie zawsze wtedy, gdy należny podatek nie został wpłacony do dnia wszczęcia postępowania podatkowego, w trakcie którego podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki/depozytu nieprawidłowego. Z zastosowania tej stawki nie zwalnia nawet samo uiszczenie podatku według stawki 2% w sytuacji, gdy nie wynikał on ze skutecznie złożonej deklaracji podatkowej. Taka zapłata nie może zostać bowiem uznana za zapłatę "należnego podatku" - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska - Nowacka, Sędzia NSA Tomasz Zborzyński, Sędzia WSA (del.) Alina Rzepecka (sprawozdawca), Protokolant Bernadetta Pręgowska, po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej H. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 lipca 2015 r. sygn. akt I SA/Kr 115/15 w sprawie ze skargi H. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 26 listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od H. B. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie kwotę 1.800 (słownie: jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 13 lipca 2015 r. sygn. akt I SA/Kr 115/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (dalej: WSA, Sąd I instancji) oddalił skargę H. B. (dalej: strona, skarżąca) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie (dalej: DIS, organ odwoławczy, organ II instancji) z 26 listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Sąd I instancji wynika, że Naczelnik Urzędu Skarbowego K. (dalej: NUS, organ I instancji) wszczął postępowanie dotyczące określenia skarżącej zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych powstałego w związku z powołaniem się przez stronę na umowę depozytu nieprawidłowego na kwotę 160.000 zł zawartego 22 czerwca 2009 r., o której to okoliczności organ uzyskał informację od Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. (dalej: DUKS, organ kontroli skarbowej) - pismo z 6 marca 2014 r.

Z przekazanych akt sprawy wynika, że organ kontroli skarbowej wszczął postępowanie wobec skarżącej w przedmiocie kontroli źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych - w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2009, 2010 i 2011. Ustalono, że strona w dniu 22 czerwca 2009 r. otrzymała przelew w wysokości 160.000 zł od córki I. B.. W trakcie postępowania kontrolnego jej pełnomocnik w piśmie z 20 stycznia 2014 r. poinformował, że przelew w kwocie 160.000 zł stanowił depozyt nieprawidłowy, od którego został zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych. Do pisma została załączona uwierzytelniona kserokopia tej umowy.

W toku postępowania organ I instancji ustalił, że od powyższej czynności w dniu 18 grudnia 2013 r. strona złożyła deklarację PCC-3 w Urzędzie Skarbowym K. i zapłaciła kwotę 3.200 zł według stawki 2%.

W związku z powyższym, NUS uznał, że skarżąca powołała się na umowę depozytu nieprawidłowego w dniu 20 stycznia 2014 r. i decyzją z 22 września 2014 r. określił jej podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 32.000 zł według stawki sankcyjnej 20%, wynikającej z art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.- dalej: u.p.c.c.) od zawartej w dniu 22 czerwca 2009 r. umowy depozytu nieprawidłowego. Organ przyjął, że czynność nie została zgłoszona do opodatkowania we właściwym terminie oraz że nie został uiszczony, zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami - podatek od czynności cywilnoprawnych.

W odwołaniu od ww. decyzji skarżąca zarzuciła naruszenie art. 7 ust. 5 pkt 1 u.p.c.c. poprzez jego bezpodstawne zastosowanie w niniejszej sprawie, pomimo braku spełnienia określonych w tym przepisie przesłanek zastosowania 20% stawki podatku od czynności cywilnoprawnych z uwagi na złożenie wyjaśnień DUKS w dniu 20 stycznia 2014 r., czyli po uprzednim zapłaceniu należnego podatku od czynności cywilnoprawnych, który miał miejsce w dniu 18 grudnia 2013 r. DIS decyzją z 26 listopada 2014 r. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu podkreślił, że jest bezsporne, że pomiędzy skarżącą a I. B. w dniu 22 czerwca 2009 r. doszło do zawarcia umowy depozytu nieprawidłowego w formie pisemnej. Przypomniał, że w myśl art.10 ust. 1 u.p.c.c. podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych według ustalonego wzoru oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika, co oznacza, że podatników tego podatku obowiązuje zasada samoopodatkowania się. Zasada ta polega na tym, że jeżeli podatnik zawarł umowę cywilnoprawną wymienioną w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podlegającą temu podatkowi, to obowiązany jest bez wezwania organu podatkowego obliczyć należny podatek, a następnie wpłacić go w terminie 14 dni do właściwego organu podatkowego bezpośrednio w kasie urzędu skarbowego, bądź na jego rachunek. Również w tym terminie obowiązany jest złożyć deklarację PCC wg określonego wzoru.

Organ podkreślił, że do opodatkowania umowy depozytu nieprawidłowego ma zastosowanie stawka podatkowa 2 % (art. 7 ust. 1 pkt 4 u.p.c.c.), a 20% stawka sankcyjna podatku ma zastosowanie wówczas, gdy przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony (art. 7 ust. 5 pkt 1 u.p.c.c.).

W ocenie organu odwoławczego, powołanie się przez stronę na umowę depozytu nieprawidłowego nastąpiło w trakcie prowadzonej kontroli wszczętej w dniu 6 czerwca 2013 r., a kluczowym dokumentem w przedmiotowej sprawie, na podstawie którego zastosowano stawkę sankcyjną w wysokości 20%, jest oświadczenie z 20 stycznia 2014 r., w którym skarżąca powołuje się na ww. umowę z 22 czerwca 2009 r. Zapłata oraz ujawnienie faktu zawarcia umowy depozytu nieprawidłowego miało więc bezpośredni związek z postępowaniem kontrolnym prowadzonym wobec strony w zakresie kontroli źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych - w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2009, 2010, 2011.

Powyższe skutkuje zastosowaniem 20% stawki i określeniem zobowiązania w innej kwocie, niż zapłacona na podstawie złożonej w dniu 18 grudnia 2013 r. deklaracji PCC-3. Złożenie deklaracji związane było bowiem bezpośrednio z trwającą kontrolą skarbową u odwołującej się strony.

DIS uznał za nieskuteczne wypełnienie przez skarżącą obowiązku podatkowego poprzez złożenie w dniu 18 grudnia 2013 r. deklaracji PCC-3 w US K. i wpłatę w tym samym dniu kwoty 3.200 zł tytułem podatku od umowy depozytu nieprawidłowego według stawki 2%. W sytuacji, gdy wobec podatnika wszczęte zostało postępowanie kontrolne, to zapłata podatku przed momentem powołania się na fakt zawarcia umowy będzie – zdaniem organu - w takim przypadku bez znaczenia. Obowiązek podatkowy powstał bowiem w dniu dokonania czynności cywilnoprawnej. Organ podatkowy uprawniony jest do zastosowania sankcyjnej stawki już nawet po upływie 14 dni od chwili powstania obowiązku podatkowego (czyli zasadniczo od chwili zawarcia umowy), a zatem już po niedopełnieniu przez podatnika przewidzianych w ustawie obowiązków ( art. 10 ust. 1 ustawy).

W skardze do WSA strona zarzuciła naruszenie prawa materialnego, tj. art. 7 ust. 5 pkt 1 u.p.c.c. poprzez jego bezpodstawne zastosowanie w niniejszej sprawie, pomimo braku spełnienia określonych w nim przesłanek zastosowania 20% stawki podatku od czynności cywilnoprawnych z uwagi na złożenie przez skarżącą wyjaśnień DUKS w dniu 20 stycznia 2014 r., czyli po uprzednim zapłaceniu należnego podatku od czynności cywilnoprawnych, które miało miejsce w dniu 18 grudnia 2013 r. Stwierdziła, że w przypadku, gdy podatek od czynności cywilnoprawnych został uiszczony – nawet w sytuacji, gdy nastąpiło to bezpośrednio przed powołaniem się na umowę i depozytu nieprawidłowego, brak jest podstaw do stosowania przepisu art. 7 ust. 5 u.p.c.c..

Organ odwoławczy w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie. Sąd I instancji oddalając skargę wskazał, że z bezspornie ustalonego stanu faktycznego wynika, że dopiero w dniu 18 grudnia 2013 r. strona złożyła stosowną deklarację PCC-3 w Urzędzie Skarbowym K. i zapłaciła kwotę podatku 3.200 zł według stawki 2% wraz z należnymi odsetkami, o czym poinformowała organ kontrolny pismem z 20 stycznia 2014 r. Według WSA, bezsprzecznie została spełniona określona w art. 7 ust. 5 pkt 1 u.p.c.c. przesłanka powołania się podatnika przed organem kontroli skarbowej w toku postępowania kontrolnego na zawarcie umowy depozytu nieprawidłowego, która to okoliczność nie jest przez skarżącą kontestowana.

Zdaniem Sądu I instancji, spełniona została także i druga z przesłanek zastosowania sankcyjnej stawki podatkowej, a mianowicie brak zapłaty podatku. WSA nie zgodził się ze stroną, że okoliczność, że przed powołaniem się na fakt zawarcia umowy depozytu nieprawidłowego, choć już w toku postępowania kontrolnego podatek od tej czynności został zapłacony sprawia, że brak jest podstaw do zastosowania stawki 20% podatku. Podzielił przy tym pogląd wyrażony w wyroku NSA z 29 stycznia 2013 r. (sygn. akt II FSK 1717/11), że gdyby przyjąć, że złożenie stosownej deklaracji oraz zapłata podatku mogły mieć miejsce również w toku czynności sprawdzających czy kontrolnych (postępowania podatkowego), byleby tylko nastąpiło to przed powołaniem się na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej przed organami podatkowymi, to mielibyśmy do czynienia z nieuprawnioną możliwością legalizowania nieujawnionych źródeł przychodów. W ten sposób żadna czynnoś...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »