NSA. Zaliczenie zwrotu VAT za materiały budowlane na poczet zaległości

Z uzasadnienia: Kwestię zwrotu wydatków przysługującego podatnikowi regulują przepisy ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. W art. 7 tej ustawy, normodawca stanowi, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że organ podatkowy, określając podatnikowi kwotę zwrotu wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, stosuje art. 76a O.p., w myśl którego, w sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Brolik, Sędziowie: NSA Jerzy Rypina (sprawozdawca), WSA del. Alina Rzepecka, Protokolant Szymon Mackiewicz, po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej W. C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 3403/14 w sprawie ze skargi W. C. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 września 2014 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia zwrotu z dnia 20 sierpnia 2013 r. na poczet zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2007-2012:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od W. C. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 11 czerwca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 3403/14) oddalił skargę W. C. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 września 2014 r. w przedmiocie zaliczenia zwrotu na poczet zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2007-2012.

Sąd pierwszej instancji przedstawił następujący stan sprawy: Naczelnik Urzędu Skarbowego W. postanowieniem z dnia 6 czerwca 2014 r., wydanym na podstawie art. 76 § 1 i art. 76a § 1 w związku z art. 76b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) dalej O.p., oraz art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.) dalej: ustawa o zwrocie, zaliczył zwrot niektórych wydatków skarżącego w kwocie 16.746 zł na poczet zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2007- 2012. W zażaleniu na postanowienie skarżący podniósł, że organ nie wydał stosownej decyzji, co w konsekwencji powoduje, że brak jest przesłanek do uznania, że przysługuje mu zwrot w wysokości 16.746 zł, a nie w wysokości wynikającej z wniosku o zwrot oraz brak jest przesłanek do zaliczenia powyższego zwrotu. Zdaniem podatnika część zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych uległa przedawnieniu.

Postanowieniem z dnia 8 września 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy powyższe postanowienie organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu wskazał, że skoro w dniu powstania zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w kwocie 16.746 zł skarżący posiadał zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych, to zwrot podlegał w wykonaniu dyspozycji art. 76 § 1 w związku z art. 76b O.p. proporcjonalnemu zaliczeniu na poczet tych zaległości oraz naliczonych od nich odsetek za zwłokę. Tym samym zarzuty naruszenia art. 76, art. 76a § 1 i art. 76b O.p. oraz stwierdzenie skarżącego, iż zwrot wydatków na cele mieszkaniowe nie mieści się w pojęciu zwrotu podatku w rozumienia O.p., były zdaniem Dyrektora niezasadne.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zwrocie, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że w związku z tym, iż wniosek VZM-1 o zwrot podatku od towarów i usług od niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, w tym wnioskowana kwota zwrotu nie budził wątpliwości, Naczelnik Urzędu Skarbowego nie miał obowiązku wydania decyzji.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał za niezasadny także zarzut naruszenia art. 59 § 1 pkt 4 O.p., poprzez zaliczenie zwrotu na zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych, które w części uległy przedawnieniu. Wskazał, że zgodnie z art. 70 § 1 O.p. zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. W przedmiotowej sprawie ustawowy termin przedawnienia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych upływ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »