NSA. Zakup kilku lokali a prawo do ulgi mieszkaniowej w PIT

Z uzasadnienia: Nie stoi na przeszkodzie skorzystania z ulgi okoliczność, że podatnik nabywa kilka lokali mieszkalnych, jak i to, że aktualnie posiada inny lokal mieszkalny, w którym zamieszkuje (…) Ponadto, czasowe, uzasadnione obiektywnymi okolicznościami wynajęcie zakupionych lokali mieszkalnych samo w sobie nie może przesądzać o tym, że podatnik nie będzie w nich realizował w tych mieszkaniach własnych celów mieszkaniowych.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Antoni Hanusz, Sędzia NSA Bogusław Dauter (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Alina Rzepecka, Protokolant Bernadetta Pręgowska, po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M.M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 marca 2016 r. sygn. akt I SA/Łd 1356/15 w sprawie ze skargi M.M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 14 września 2015 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego za 2012 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych:

  1. uchyla zaskarżony wyrok w całości,
  2. uchyla zaskarżoną decyzję w całości,
  3. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w L. na rzecz M.M. kwotę 5.600 (słownie: pięć tysięcy sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z 15 marca 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 1356/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę M. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 września 2015 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r.

Stan sprawy sąd administracyjny pierwszej instancji przedstawił następująco:

Decyzją z 31 marca 2015 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego [...] z określił skarżącej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2012 w związku z odpłatnym zbyciem części udziału w nieruchomości gruntowej.

Po rozpoznaniu odwołania skarżącej od powyższego rozstrzygnięcia, decyzją z 14 września 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi utrzymał w mocy decyzję organu podatkowego pierwszej instancji. W ocenie organu odwoławczego, analiza całości zgromadzonego materiału w sprawie prowadzi do wniosku, że w momencie nabycia trzech lokali mieszkalnych podatniczka kierowała się celem zarobkowym, nie zaś realizacją własnych potrzeb mieszkaniowych. Wobec powyższego w przedmiotowej sprawie nie wystąpiły przesłanki umożliwiające skorzystanie z ulgi podatkowej wskazanej w art. 21 ust. 1 pkt 131) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U z 2012, poz. 361 ze zm., dalej: u.p.d.o.f.).

W skardze złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skarżąca zakwestionowała powyższą decyzję zarzucając jej naruszenie art. 120 i art. 121 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 613 ze zm., dalej: o.p.) przez prowadzenie postępowania podatkowego niezgodnie z przepisami prawa i w sposób niebudzący zaufania do organów podatkowych; art. 122 i art. 187 § 1 o.p. przez brak podjęcia przez organ odwoławczy wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego,

- art. 127 o.p. - przez brak rozpoznania sprawy w drugiej instancji; art. 180 i art. 181 o.p. przez orzeczenie wbrew stanowi faktycznemu, stwierdzonemu dowodami zgromadzonymi przez Organ odwoławczy; art. 188 o.p. przez nieuwzględnienie wniosków dowodowych strony w sytuacji, gdy przedmiotem dowodu były okoliczności mające znaczenie dla sprawy; art. 191 o.p. przez brak udowodnienia okoliczności, na które powołuje się organ; art. 210 § 1 pkt 6) i § 4 o.p. przez brak podania w zaskarżonej decyzji uzasadnienia prawnego i faktycznego określenia kwoty zobowiązania w podatku dochodowym; art. 210 § 4 o.p. - przez brak podania w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, którym dał wiarę, oraz przyczyn, dla których innym dowodom, zwłaszcza składanym przez stronę, odmówił wiarygodności; art. 233 § 1 pkt 1) o.p. przez wydanie decyzji podtrzymującej decyzję organu pierwszej instancji, w sytuacji braku przesłanek do jej wydania; art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz ust. 25 u.p.d.o.f. przez błędne dokonanie wykładni i nieprawidłowe zastosowanie do zaistniałego stanu faktycznego.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko zajęte w zaskarżonej decyzji.

Oddalając skargę na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017, poz. 1369 ze zm., dalej: p.p.s.a.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził, że zaistniały stan faktyczny był już przedmiotem oceny zawartej w wyrokach WSA w Łodzi z 2 czerwca 2014 r. I SA/Łd 229/14 i 20 października 2014 r. I SA/Łd 908/14, w sprawach wszczętych wnioskami skarżącej o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Stanowisko zajęte przez Sąd w tych wyrokach w pełni aprobuje skład orzekający w niniejszej sprawie. Wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości zgodnie z treścią art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) u.p.d.o.f. świadczy jedynie o tym, że wydatek został poniesiony na cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131. Warunkiem zwolnienia podatkowego jest jednak wykazanie przez podatnika, że były to jego własne cele mieszkaniowe. Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, że celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. "dachu nad głową", dążenie, aby w tym nowym lokalu mieszkać. Wyraz "mieszkaniowe" w wyrażeniu "własne cele mieszkaniowe" nal...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »