NSA: Wadliwe wykonanie robót - zasądzone odszkodowanie wyłączone z KUP

Z uzasadnienia: ...zasądzoną kwotę należało uznać za odszkodowanie w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 19 u.p.d.o.f. Wspomnianą kwotę zasądzono bowiem tytułem kar umownych za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych w okresie gwarancji wad, tytułem zastępczego usunięcia wad i tytułem innych kosztów związanych z wadliwym wykonaniem robot. Wyklucza to rozpoznanie jej jako kosztu uzyskania przychodu.

 

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Bogusław Dauter, Sędzia NSA Małgorzata Wolf- Kalamala (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Alicja Polańska, Protokolant Anna Rembowska, po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2015 r. sygn. akt I SA/Ol 113/15 w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. oraz odsetek od zaliczek na podatek 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od M. K. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie kwotę 7200 (słownie: siedem tysięcy dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami podatkowymi.

1.1. Wyrokiem z 16 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (I SA/Ol 113/15) oddalił skargę M. K. – nazywanego dalej "Skarżącym", na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie z 18 grudnia 2014 r. w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r.

1.2. Stan sprawy Sąd pierwszej instancji przedstawił następująco. Decyzją z 7 sierpnia 2014 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w [...] określił Skarżącemu zobowiązania podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. Organ zakwestionował zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów zasądzonego od Skarżącego odszkodowania z tytułu wad wykonanych usług budowlanych wraz z odsetkami za zwłokę, opłaty od apelacji oraz kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym przez Sądem Najwyższym.

W toku postępowania ustalono, że zamawiający zakwestionował prawidłowość wykonania prac powierzonych Skarżącemu. Ponieważ pomiędzy stronami nie doszło do zawarcia ugody, zamawiający zlecił usunięcie tych wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko wykonawcy, czyli Skarżącego. Następnie zamawiający wniósł pozew przeciwko Skarżącemu. Sąd pierwszej instancji uznał roszczenie zamawiającego za zasadne i – na podstawie art. 471 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93; powoływanej dalej jako "k.c.") – zasądził od Skarżącego odszkodowanie. Sąd drugiej instancji oddalił apelację, natomiast Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej.

1.3. Po rozpoznaniu odwołania, wspomnianą na wstępie decyzją, Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji.

Wskazując na art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 ze zm.; powoływanej dalej jako "u.p.d.o.f."), Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnił, że zasądzonego odszkodowania nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów. Nawet jeżeli wydatek ten pozostaje w związku z prowadzoną przez Skarżącego działalnością gospodarczą, nie służył on uzyskaniu przychodu. Nie mógł też służyć jego zachowaniu lub zabezpieczeniu, skoro wraz z rozpoczęciem sporu sądowego, mającego na celu wykazanie błędów w wykonaniu prac budowlanych, a w konsekwencji zasądzenie odszkodowania, Skarżący zakończył współpracę z zamawiającym. Z tych samych względów do kosztów uzyskania przychodu nie można zaliczyć odsetek od zasądzonego odszkodowania. Również opłata od apelacji i koszt zastępstwa procesowego przed Sądem Najwyższym nie mieści się w granicach wytyczonych w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.

2. Skarga do Sądu pierwszej instancji.

2.1. W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie Skarżący podniósł zarzut naruszenia:

- art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. poprzez nieuznanie kosztów zastępczego wykonania, kosztów zastępstwa procesowego, wpisu sądowego oraz odsetek od zobowiązań cywilnych, jako kosztów uzyskania przychodów;

- art. 23 ust. 1 pkt 19 u.p.d.o.f. poprzez niewłaściwe zastosowanie polegającej na zakwalifikowaniu kosztów naprawy (zastępczego wykonania) jako odszkodowania wypłaconego z tytułu wad występujących w wykonanym przez skarżącego dziele;

- art. 51 § 1 w związku z art. 53 § 1 i art. 44 ust. 3f u.p.d.o.f poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu, iż w przedmiotowej sprawie należne są odsetki z tytułu zaliczki na poczet podatku dochodowego;

- art. 120 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.; powoływanej dalej jako "O.p.") w zw. z art. 121 tej ustawy poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na wydaniu decyzji bez podstawy prawnej;

- art. 124 O.p. poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na niewyjaśnieniu przesłanek, którymi kierował się organ wydając decyzję, w szczególności nie dokonując analizy przedłożonego materiału dowodowego;

- art. 122 O.p. poprzez błędne ustalenie stanu sprawy;

- art. 233 § 1 pkt 1 O.p. w zw. z art. 239 tej ustawy poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na utrzymaniu w mocy rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji, w sytuacji gdy jest ono wadliwe i winno zostać uchylone w całości.

Skarżący argumentował, że wskazana kwota wynikała z umownego obowiązku poniesienia kosztów związan...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »