NSA. VAT od zaliczek po przejęciu długu

Jeżeli w następstwie umowy przejęcia praw i obowiązków wynikających z umowy dostawy, podmiot przejmujący zobowiązuje się do realizacji tej dostawy, zaliczając - za zgodą nabywcy - na poczet jej ceny zaliczkę uprzednio zapłaconą zbywcy ww. praw i obowiązków przez nabywcę, z chwilą zawarcia umowy przeniesienia praw i obowiązków, u podatnika przejmującego - na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - powstaje obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania zapłaty (w całości lub części) na poczet dostawy, do realizacji której się zobowiązał - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (sprawozdawca), Sędzia NSA Roman Wiatrowski, Sędzia WSA del. Dominik Mączyński, Protokolant Katarzyna Nowik, po rozpoznaniu w dniu 16 października 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej K. S.A. z siedzibą w G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 lutego 2017 r. sygn. akt I SA/Gd 1411/16 w sprawie ze skargi K. S.A. z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2016 r. nr ITPP1/4512-312/16/KM w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od K. S.A. z siedzibą w G. na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwotę 480 (czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji.

1.1. Wyrokiem z 14 lutego 2017 r. w sprawie I SA/Gd 1411/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę K. S.A. z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 27 czerwca 2016 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług.

1.2. Sąd pierwszej instancji podzielił stanowisko Ministra Finansów wyrażone w kwestionowanej interpretacji indywidualnej co do tego, że w związku z nabyciem przez skarżącą Spółkę nieruchomości obciążonej prawami osób trzecich w postaci roszczeń o zawarcie przyrzeczonych umów ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych w powstającym budynku mieszkalnym i ich sprzedaży, oraz zawarciem ze Sprzedającym umowy przelewu praw i obowiązków wynikających z przedwstępnych umów ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży, na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, ze zm., dalej: u.p.t.u.), powstał u Skarżącej obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w odniesieniu do kwot wpłat otrzymanych przez Sprzedawcę od nabywców lokali na poczet należnej ceny nabycia lokali.

2. Skarga kasacyjna.

2.1. Spółka zaskarżyła powyższy wyrok w całości, zarzucając WSA w Gdańsku naruszenie prawa materialnego, poprzez błędną interpretację i niewłaściwe stosowanie art. 19a ust. 8 u.p.t.u., poprzez jego wadliwą wykładnię i przyjęcie, że z chwilą wejścia w miejsce dłużnika umowy cywilnoprawnej Skarżąca otrzymała część zapłaty, w rozumieniu tego przepisu, co spowodowało obowiązek opodatkowania tej części podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym Spółka wniosła o uchylenie kwestionowanego wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego, z kosztami zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Spółka argumentowała przy tym, że - wbrew stanowisku organu podatkowego i WSA w Gdańsku - nie będzie ona zobowiązana do opodatkowania podatkiem od towarów i usług kwot wpłaconych uprzednio przez nabywców lokali do rąk Sprzedającego na poczet ceny za te lokale, a art. 19a ust. 8 u.p.t.u. nie znajdzie zastosowania. W ocenie Skarżącej nie otrzymała ona w żadnej formie wpłat na poczet dostawy, którą ma wykonać, a jedynie w efekcie dokonanych czynności prawnych stała się zobowiązana do pomniejszenia o nie końcowej ceny określonej dla nabywcy lokalu mieszkalnego. W ramach stosunku prawnego, w jaki Spółka weszła na podstawie umowy przelewu, nie była ona uprawniona do żądania od nabywców zapłaty ceny w części, w której została ona wcześniej wpłacona do rąk Sprzedającego. Nie nabyła również roszczenia względem Sprzedającego o wypłatę przyjętych wcześniej od nabywców wpłat na poczet ceny. Zdaniem Skarżącej przyjęcie odmiennego poglądu będzie skutkowało podwójnym opodatkowaniem tej samej czynności otrzymania przedpłaty: najpierw u Sprzedającego, który w ramach opisanej w stanie faktycznym transakcji nie dokonał zwrotu zaliczek nabywcom, a tym samym nie był uprawniony do skorygowania podatku należnego wykazanego wcześniej od otrzymanych zaliczek, następnie u Spółki, która w wyniku umowy przelewu stała się w miejsce Sprzedającego stroną przedwstępnej umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży.

2.2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej w odpowiedzi na skargę kasacyjną wniósł o oddalenie tej skargi oraz o zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego, z kosztami zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

3. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie.

3.1. Niezasadny jest bowiem zarzut naruszenia art. 19a ust. 8 u.p.t.u., poprzez jego błędną wykładnię i przyjęcie, że z chwilą wejścia w miejsce dłużnika umowy cywilnoprawnej Skarżąca otrzymała część zapłaty, w rozumieniu tego przepisu, co spowodowało obowiązek opodatkowania tej części.

3.2. Przede wszystkim analizując sporne zagadnienie należy na tle przedstawionego stanu faktycznego odróżnić skutki czynności Sprzedawcy oraz skarżącej Spółki w sferze prawa cywilnego oraz prawa podatkowego (VAT).

Na gruncie prawa cywilnego, mimo że we wniosku o interpretację podano, że Sprzedający i Wnioskodawca (skarżąca Spółka) zawarli umowę przelewu, w której...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »