NSA: Uchybienie przy doręczeniu nie zawsze będzie miało wpływ na przebieg sprawy

Teza: Uchybienie przepisom o formie doręczenia decyzji ostatecznej organu administracji podatkowej powinno mieć istotny wpływ na możliwość zapoznania się z jej treścią przez adresata. W przeciwnym razie nie można uznać, że decyzja taka nie weszła do obrotu prawnego (art. 212 Ordynacji podatkowej).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Marek Zirk-Sadowski, po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skarg kasacyjnych 1) Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. 2) G. S. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 3175/16 odrzucającego skargę G. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 23 sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2008 r. postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem z 17 listopada 2017 r., III SA/Wa 3175/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił, jako niedopuszczalną, skargę G. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z 23 sierpnia 2016 r. w przedmiocie zwrotu podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2008 r.

Sąd ustalił, że zaskarżoną decyzję doręczono pełnomocnikowi za pośrednictwem operatora pocztowego w dniu 29 sierpnia 2016 r. W przedmiotowej sprawie doręczenie skarżonej decyzji odbyło się więc w trybie art. 144 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, co wynikało z powzięcia informacji, że pełnomocnik nie posiada adresu elektronicznego. Z akt sprawy nie wynika zarazem, aby wystąpiły przesłanki wskazane w art. 144 § 3 ww. ustawy. Uznać zatem należało, że skarżona decyzja nie weszła do obrotu prawnego ze względu na wadliwy sposób doręczenia (z pominięciem trybu środków komunikacji elektronicznej), co czyniło skargę niedopuszczalną w rozumieniu art. 58 § 1 pkt 6 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Ppsa).

Skargę kasacyjną od ww. postanowienia wywiodły obie strony.

Skarżący, domagając się uchylenia zaskarżonego postanowienia w całości, zarzucił naruszenie:

 • art. 58 § 1 pkt 6 Ppsa poprzez uznanie, że wniesienie skargi jest niedopuszczalne, a tym samym zachodzą okoliczności uzasadniające jej odrzucenie,
 • art. 138c § 1 Ordynacji podatkowej poprzez jego niewłaściwą interpretację polegającą na uznaniu, że niewskazanie w treści pełnomocnictwa udzielonego profesjonalnemu pełnomocnikowi adresu elektronicznego jako elementu koniecznego pełnomocnictwa powoduje nieprawidłowość tego pełnomocnictwa, co skutkuje niemożnością skutecznego doręczania pism w postępowaniu podatkowym,
 • art. 144 § 3 Ordynacji podatkowej poprzez jego niezastosowanie w sytuacji, gdy niewskazanie adresu elektronicznego przez pełnomocnika profesjonalnego w żadnej mierze nie stanowi przeszkody w doręczaniu takiej osobie w sposób przewidziany w tym przepisie,
 • art. 144 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez uznanie, że zaskarżona decyzja nie weszła do obrotu prawnego ze względu na wadliwy sposób jej doręczenia, podczas gdy decyzja została doręczona zgodnie z tym przepisem, tj. za pośrednictwem operatora pocztowego w dniu 29 sierpnia 2016 r.

Natomiast Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości, zarzucił naruszenie:

 • art. 58 § 1 pkt 6 Ppsa w zw. z art. 212, art. 138c § 1 i art. 144 § 3 i 5 Ordynacji podatkowej poprzez błędną wykładnię, a w konsekwencji niezastosowanie art. 144 § 3 Ordynacji podatkowej z uwagi na przyjęcie, że w zakresie pojęcia "problemów technicznych" nie mieści się brak wskazania adresu elektronicznego; w rezultacie nie zastosowano ww. przepisu w sprawie;
 • art. 58 § 1 pkt 6 Ppsa w zw. z art. 212, art. 138c § 1 i art. 145 § 2 oraz art. 144 § 3 Ordynacji podatkowej przez nieprawidłową wykładnię, a w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie ww. przepisów polegające na przyjęciu, że koniecznym elementem pełnomocnictwa udzielonego profesjonalnemu pełnomocnikowi jest zawarcie w jego treści adresu elektronicznego pełnomocnika, co doprowadziło do błędnej o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »