NSA. Sprzedaż nieruchomości nabytej po podziale majątku wspólnego

Z uzasadnienia: Skoro, z uwagi na wspólność majątkową, nie można wyodrębnić udziałów, które małżonkowie posiadali w chwili nabycia nieruchomości w małżeństwie i przyjmuje się, że małżonkowie nabyli prawo majątkowe wspólnie w całości, to nie można liczyć terminu nabycia określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o PIT od daty ustania ustawowej majątkowej wspólności małżeńskiej.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jan Rudowski (sprawozdawca), Sędzia NSA Tomasz Zborzyński, Sędzia WSA del. Agnieszka Krawczyk, Protokolant Justyna Nawrocka, po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej P. D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 września 2016 r. sygn. akt I SA/Go 233/16 w sprawie ze skargi P. D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 7 czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r.:

  1. uchyla zaskarżony wyrok w całości,
  2. uchyla decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 7 czerwca 2016 r. nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w D. z dnia 3 marca 2016 r. nr [...],
  3. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze na rzecz P. D. kwotę 5219 (pięć tysięcy dwieście dziewiętnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z 22 września 2016 r., I SA/Go 233/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. oddalił skargę P. D. (dalej: "strona", "skarżąca") na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z 7 czerwca 2016 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

2. Jak wskazano w uzasadnieniu wyroku, na podstawie aktu notarialnego z 10 czerwca 2005 r., Rep. A nr [...], P. N. (obecnie D.) wraz z mężem M. N. na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej nabyli nieruchomość położoną w N.

Na podstawie aktu notarialnego z dnia 5 lutego 2007 r., Rep. A nr [...], małżonkowie N. dokonali podziału majątku wspólnego, w ten sposób, że skarżąca nabyła na wyłączną własność ww. nieruchomość.

W dniu 3 września 2010 r. aktem notarialnym Rep A nr [...] P. D. sprzedała ww. nieruchomość.

Postanowieniem z 14 stycznia 2016 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w D. wszczął z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie określenia skarżącej wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, które zakończyło się wydaniem przez niego w dniu 3 marca 2016 r. decyzji określającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 27 221 zł z tytułu odpłatnego zbycia w 2010 r. udziału do ½ części własności położonej w N., przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Organ podatkowy przyjął bowiem, że sprzedaż ww. nieruchomości dokonana w dniu 3 września 2010 r., w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w dniu 5 lutego 2007 r. w wyniku umowy o podział majątku wspólnego, podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze, po rozpatrzeniu odwołania i zebranego w sprawie materiału dowodowego, decyzją z 7 czerwca 2016 r. uchylił w całości decyzję organu pierwszej instancji i określił wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 20 021 zł. Za prawidłowe uznał stanowisko organu pierwszoinstancyjnego dotyczące zakwalifikowania uzyskanego przez Skarżącą przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm. zw. dalej "u.p.d.o.f."). Uwzględniając natomiast zarzut pominięcia kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f., oraz odwołując się do aktu notarialnego z 10 czerwca 2005 r., Rep. A nr [...], Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że ½ ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości, która nie została uwzględniona w decyzji organu pierwszej instancji, stanowiła koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia.

3. W złożonej w ustawowym terminie skardze na powyższą decyzję skarżąca wniosła o uchylenie przedmiotowej decyzji w całości i zasądzenie od strony przeciwnej kosztów postępowania, zarzucając m. in. naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. poprzez uznanie, iż odpłatne zbycie nieruchomości nastąpiło przed upływem pięciu lat od jego nabycia.

4. Oddalając skargę sąd pierwszej instancji wskazał, że z datą ustania małżeństwa, a więc również wspólności majątkowej, współwłasność łączna - jaka istnieje między małżonkami - przekształca się we współwłasność w częściach ułamkowych. W chwili ustania małżeństwa co do zasady każdy z małżonków ma wynoszący ½ udział w majątku wspólnym, a więc w każdej rzeczy, jaka do tego majątku należy. W chwili ustania małżeństwa skarżąca była więc właścicielem wynoszącego ½ udziału we wszystkich składnikach majątku wspólnego małżonków, podobnie jak jej mąż. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego jest nabyciem tych rzeczy.

Nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. nie jest jednak przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Tym samym za datę nabycia nieruchomości lub praw, które przypadły danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego (do majątku wspólnego), ale tylko wówczas, jeżeli podział był ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszyły mu spłaty i dopłaty lub jeżeli wartość otrzymanych przez daną osobę nieruchomości lub praw w wyniku tego podziału mieściła się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługiwał w majątku dorobkowym małżeńskim. Jeżeli natomiast podział odbył się w naturze, lecz w sposób, który był nieekwiwalentny i towarzyszyły mu spłaty lub dopłaty oraz gdy wartość otrzymanych przez byłego małżonka nieruchomości lub praw przekracza jego udział w majątku wspólnym, to wówczas za datę nabycia tego udziału w nieruchomości, który przekracza udział byłego małżonka w majątku wspólnym, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku wspólnego nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie (czyli bez spłat i dopłat). Przez pojęcie "nabycie" użyte w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. należy rozumieć każde zwiększenie aktywów majątku podatnika.

Mając na uwadze powyższe ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »