NSA: Spółka bez zarządu i kurator, ustanowiony na wniosek organu podatkowego

Z uzasadnienia: Zgodnie z art. 138 § 3 O.p., jeżeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej nie może prowadzić swoich spraw wskutek braku powołanych do tego organów, organ podatkowy składa do sądu wniosek o ustanowienie kuratora. (…) Za pełnomocnika ogólnego strony w sprawach podatkowych uznaje się kuratora wyznaczonego przez sąd na wniosek organu podatkowego, o którym mowa w art. 138.

Teza

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., jeżeli dla niemogącej prowadzić swoich spraw wskutek braku powołanych do tego organów osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, ustanowiono - na podstawie art. 42 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) w zw. z art. 138 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm., dalej: O.p.) - kuratora, z mocy ustawy (art. 138d § 2 O.p.) staje się on pełnomocnikiem ogólnym (przedstawicielem ustawowym) tej osoby (jednostki), umocowanym do działania w imieniu reprezentowanego we wszelkich sprawach podatkowych, do którego - na podstawie art. 154 § 1 O.p. - organ kieruje pisma (orzeczenia) w ramach tego postępowania.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Izabela Najda-Ossowska, Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Ewa Rojek, , po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Syndyka Masy Upadłości I. sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 listopada 2018 r., sygn. akt I SA/Kr 915/18 w sprawie ze skarg I. sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 2 lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej oraz z dnia 2 lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Syndyka Masy Upadłości I. Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w W. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie kwotę 360 (słownie: trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji.

1.1. Wyrokiem z 8 listopada 2018 r. w sprawie I SA/Kr 915/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargi I. Sp. z o.o. w W. na decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z 2 lipca 2018 r. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej oraz odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej (opisany wyrok i pozostałe powołane w uzasadnieniu orzeczenia sądów administracyjnych dostępne są w internetowej bazie CBOSA).

Sąd pierwszej instancji zaakceptował stanowisko organu wyrażone w kwestionowanych decyzjach co do tego, że doręczenie decyzji ostatecznej kuratorowi ustanowionemu w trybie art. 138 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm., dalej: O.p.), zamiast organowi spółki prawa handlowego powołanego do jej reprezentowania, w sytuacji gdy dane w tym zakresie nie zostały ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym i organ podatkowy nie miał wiedzy w tej kwestii, nie stanowi przesłanki wznowienia postępowania, o której mowa w art. 240 § 1 pkt 4 O.p. Nie można bowiem stwierdzić, że strona (spółka) nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu podatkowym. Powyższe nie wyczerpywało również przesłanki uzasadniającej stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej z art. 247 § 1 pkt 5 O.p. Brak było - zdaniem Sądu - także podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej z uwagi na rażące naruszenie prawa, tj. art. 70 § 1, art. 70c, art. 154, art. 201 O.p. i art. 42 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm., dalej: K.c.).

2. Skarga kasacyjna.

2.1. Syndyk Masy Upadłości I. Sp. z o.o. w upadłości zaskarżył powyższy wyrok w całości, zarzucając WSA w Krakowie naruszenie:

1. art. 151 w związku z 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1369 ze zm., dalej: P.p.s.a.) poprzez oddalenie skarg na decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, które to skargi zasługiwały na uwzględnienie z uwagi na fakt, iż organ podatkowy naruszył przepisy postępowania podatkowego, mające istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:

a) w zakresie decyzji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej:

- art. 248 § 3 O.p., przez bezzasadną odmowę stwierdzenia nieważności decyzji;

- art. 247 § 1 pkt 3 O.p., przez bezzasadną odmowę stwierdzenia nieważności decyzji, która została wydana z rażącym naruszeniem art. 154 § 1, art. 70c, 70 § 1, 201 O.p., 42 K.c. oraz art. 247 § 1 pkt 5 O.p.;

- art. 122 i art. 187 § 1 O.p., poprzez brak wyczerpującego rozpatrzenia całego materiału dowodowego, pominięcie okoliczności powołania zarządu w Spółce, zaniechanie ustalenia czy wpis kuratora był prawomocny i czy toczyło się postępowanie w tym zakresie, bezzasadne przyjęcie, że ustanowienie zarządu nie wyłącza działania kuratora;

- art. 42 § 2 K.c., poprzez błędną jego wykładnię, sprzeczną z wykładnią literalną, zgodnie z którą kurator działa do czasu powołania albo uzupełnienia składu organu;

- art. 210 § 4 O.p., przez brak odniesienia się do wszystkich zarzutów odwołania;

b) w zakresie decyzji w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej:

- art. 240 § 1 pkt 4 O.p., przez niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że podatnik nie został pozbawiony obrony swoich praw;

- art. 122 i art. 187 § 1 O.p., przez brak wyczerpującego rozpatrzenia całego materiału dowodowego, pominięcie okoliczności powołania zarządu w Spółce, zaniechanie ustalenia czy wpis kuratora był prawomocny i czy toczyło się postępowanie w tym zakresie, bezzasadne przyjęcie, że ustanowienie zarządu nie wyłącza działania kuratora;

- art. 42 § 2 K.c., przez wykładnię sprzeczną z treścią literalną przepisu, z którego wynika wprost, że kurator reprezentuje Spółkę jedynie do czasu powołania składu;

- art. 245 § 1 pkt 2 O.p., przez bezzasadne odmówienie uchylenia decyzji;

- art. 210 § 4 O.p., przez brak odniesienia się do wszystkich zarzutów odwołania;

2. art. 134 § 1 i art. 151 P.p.s.a. oraz art. 145 § 1 pkt 1 lit. c w zw. z art. 141 § 4 P.p.s.a., polegające na oddaleniu skarg, mimo iż zaskarżone decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie naruszały następujące przepisy O.p.: art. 122 i art. 187 § 1, 154 § 1 oraz przepisy art. 42 § 1 i 2 K.c. w zw. z art. 604 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm., dalej: K.p.c.), a nadto jeśli chodzi o decyzję o odmowie uchylenia decyzji ostatecznej również art. 240 § 1 pkt 4 i 245 § 1 pkt 2 O.p., zaś w przypadku decyzji o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji ostateczn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »