NSA: Przekazanie samochodu pracownikowi do odpłatnego korzystania a prawo do odliczenia VAT

Z uzasadnienia: Fakt odpłatnego przekazania samochodów przedsiębiorstwa do użytku osobistego pracowników nie zmienia tego, że są one używane "do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika".

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Ryszard Pęk, Sędzia NSA Izabela Najda - Ossowska, Sędzia NSA Krzysztof Wujek (spr.), Protokolant Krzysztof Zaleski, po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2017 r. sygn. akt I SA/Po 954/16 w sprawie ze skargi F. G. S.A. w P. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz F. G. S.A. w P. kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Wyrokiem z 26 stycznia 2017 r., sygn. akt I SA/Po 954/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił interpretację indywidualną wydaną 23 lutego 2016 r. przez działającego w imieniu Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (dalej jako "Organ"). Interpretacja została wydana na wniosek F. G. S.A. w P. (dalej jako "Spółka"). We wniosku Spółka zapytała o możliwość pełnego odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na użytkowanie samochodów osobowych wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej. Działalność ta przybiera dwojakiego rodzaju postać, ponieważ poza wykorzystywaniem samochodów przez pracowników do świadczenia pracy na rzecz Spółki, są one wykorzystywane także do celów prywatnych pracowników, z zaznaczeniem, że oddanie samochodów pracownikom do celów prywatnych odbywa się na podstawie odrębnych umów najmu, jest zawsze odpłatne i z tego tytułu Spółka wykazuje podatek należny. Zdaniem Spółki i jedna, i druga postać działalności stanowi jej działalność gospodarczą, bo jej przedmiotem jest wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek. Spółka prowadzi ewidencję przebiegu pojazdów pozwalającą na ustalenie w sposób nie budzący wątpliwości przebiegu pojazdów na cele związane z działalnością gospodarczą inna niż wynajem samochodów, jak i określenie przebiegu pojazdów w związku z ich wynajmem. W tym stanie faktycznym Spółka wyraziła pogląd, w myśl którego, zgodnie z art.86a ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. w Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze. zm., dalej określana jako "ustawa o VAT"), przysługuje jej prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na użytkowanie samochodów osobowych, ponieważ są one wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej tak, jak stanowi o tym art. 86a ust. 4 tej ustawy.

Organ w swej interpretacji nie podzielił tego stanowiska. Co prawda przyznał, że zarówno wykorzystanie samochodów do świadczenia pracy przez pracowników na rzecz Spółki, jak i wynajem samochodów tym osobom dla celów prywatnych stanowią działalność gospodarczą Spółki, to jednak uznał, że w opisanym we wniosku stanie faktycznym nie zostaną spełnione przesłanki z art. 86a ust. 4 ustawy o VAT, a to dlatego, że sposób użytkowania samochodów przez pracowników i służące temu reguły nie wykluczają ich użycia do celów prywatnych także poza umową najmu. Spółka nie ma obiektywnych możliwości wyeliminowania takich sytuacji. Tak więc przysługuje jej prawo do doliczenia podatku naliczonego na zasadach przewidzianych w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, czyli w ograniczeniu do 50% kwoty podatku naliczonego.

Uchylając tę interpretację Sąd pierwszej instancji uznał, że ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o interpretację wynika, że przesłanki pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikające z art. 86a ust. 4 ustawy o VAT zostały spełnione. Podjęte przez Spółkę działania spowodują, że jej samochody będą wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej, bo zarówno ich wykorzystanie dla świadczenia pracy na rzecz Spółki, jak i wynajem pracownikom na cele prywatne odbędą się w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Twierdzenie Organu o tym, że Spółka nie ma obiektywnych możliwości wyeliminowania użycia samochodów do celów prywatnych Sąd uznał za pozbawione podstaw. Ponadto, zdaniem Sądu, Organ nie wskazał jakie konkretnie, inne niż wskazane przez Spółkę, środki zabezpieczające i procedury powinny być podjęte.

Stosując zatem art. 146 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity w Dz.U z 2016 r., poz. 718 ze zm., dalej jako "P.p.s.a.") Sąd uchylił interpretację Organu.

W skardze kasacyjnej od tego wyroku Organ zarzucił Sądowi pierwszej instancji naruszenie prawa materialnego – art. 86a ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT przez ich niewłaściwe zastosowanie do stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę we wniosku o interpretację, będące wynikiem uznanie, że sposób i reguły wykorzystania samochodów przez p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »