NSA. Program motywacyjny dla handlowców nie jest konkursem

Z uzasadnienia: Nie można uznać za konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT przedsięwzięcia, w którym za zwycięzcę uznaje się każdego uczestnika, który osiągnie w danym przedziale czasu określoną wartość obrotów z tytułu sprzedaży towarów oferowanych przez organizatora (...) Jeżeli spółka organizuje akcję niespełniającą wymogów przypisanych konkursowi, to otrzymane przez uczestników wygrane nie stanowią przychodu z konkursu. Wartość nagród uzyskiwanych przez osoby, które wykonują na rzecz spółki czynności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz, Sędzia NSA Antoni Hanusz, Sędzia WSA del. Cezary Koziński (sprawozdawca), Protokolant Anna Dziewiż-Przychodzeń, po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 lutego 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 35/16 w sprawie ze skargi Z. sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 24 września 2015 r., nr IPPB4/4511-866/15-2/JK2 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

 1. uchyla zaskarżony wyrok w całości,
 2. oddala skargę,
 3. zasądza od Z. sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwotę 580 (pięćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z 7 lutego 2017 r. o sygn. akt III SA/Wa 35/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w części interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 24 września 2015 r. wydaną dla "Z." sp. z o.o. (dalej: "spółka", "skarżąca", "wnioskodawca") w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej spółka wskazała, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług finansowych i większość jej przychodów pochodzi z udzielania pożyczek (kredytów konsumenckich) osobom fizycznym. Udzielone pożyczki nie są związane z działalnością gospodarczą lub zawodową klientów. Wnioskodawca zawarł szereg umów o pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych z różnymi podmiotami (osobami prawnymi), które w jego imieniu oferują kredyty konsumenckie klientom (dalej: "Pośrednicy"). Za świadczoną usługę Pośrednicy otrzymują prowizje w ustalonej wysokości. W celu świadczenia usługi pośrednictwa Pośrednicy zatrudniają osoby fizyczne na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (dalej: "Pracownicy Pośredników"). Niekiedy też osoby fizyczne prowadzą własną działalność gospodarczą, w ramach której współpracują z Pośrednikami, np. na podstawie umowy agencyjnej (dalej: "Partnerzy Pośredników") i w imieniu Pośredników przeprowadzają transakcje sprzedaży dóbr i usług, oferując klientom m.in. usługi finansowe Wnioskodawcy. Wnioskodawca, w celach motywacyjnych organizuje cyklicznie konkursy dla Pracowników Pośredników i Partnerów Pośredników (zatem wyłącznie dla osób fizycznych). W ramach każdego z konkursów Pracownicy Pośrednika lub Partnerzy Pośrednika rywalizują ze sobą w sprzedaży pożyczek Wnioskodawcy. Zwycięzcami konkursu są zawsze osoby fizyczne, które "sprzedały" najwięcej pożyczek w danym okresie (tj. w zależności od dokładnych postanowień regulaminu danego konkursu - albo przyjęły od klientów największą liczbę poprawnie wypełnionych wniosków o pożyczki albo przyjęły największą liczbę "skutecznych" wniosków o pożyczkę - tzn. zakończonych faktycznym przyznaniem pożyczki klientowi). Konkurs może też polegać na rywalizacji Pracowników Pośrednika lub Partnerów Pośrednika nadzorujących innych Pracowników/Partnerów - zwycięzcami będą wówczas ci, których podwładni przyjmą najwięcej wniosków lub najwięcej skutecznych wniosków. Nagrody przyznane zwycięzcom konkursu z reguły mają charakter pieniężny (aczkolwiek mogą mieć również charakter rzeczowy). Wartość nagrody jest z góry określona w regulaminie konkretnego konkursu i jest uzależniona wyłącznie od tego, które miejsce na liście rankingowej zajął dany uczestnik konkursu. Oprócz nagród głównych Wnioskodawca funduje "nagrody pocieszenia" tym uczestnikom konkursu, którzy wykazali się większą niż inni uczestnicy aktywnością w konkursie (sprzedali większą niż przeciętna liczbę pożyczek). Nagrody pocieszenia z reguły mają formę bonów upominkowych pozwalających na dokonanie drobnych zakupów w wybranych sklepach. Wnioskodawcy nie łączy z Pracownikami Pośredników ani z Partnerami Pośredników stosunek pracy, ani umowa cywilnoprawna.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym wnioskodawca zadał następujące pytania:

 1. Czy nagrody wydawane (wypłacane) przez wnioskodawcę w ramach konkursów organizowanych dla Pracowników Pośredników lub Partnerów Pośredników stanowią dla tych podatników przychody, w stosunku do których Wnioskodawca pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych?
 2. Czy z tytułu wydania (wypłaty) nagrody Pracownikowi Pośrednika lub Partnerowi Pośrednika w ramach konkursu Wnioskodawca jest obowiązany pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody?

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie spółka uznała, iż odpowiedź na oba pytania powinna być twierdząca. Wnioskodawca powołując się na przepisy art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm. - dalej: "u.p.d.o.f.") uznał, że przychód z tytułu nagród uzyskanych przez zwycięzców konkursów, tj. przez kontrahentów spółki będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zarówno w przypadku konkursów przeznaczonych dla Pracowników Pośredników, czy też dla Partnerów Pośredników. W ocenie spółki nie ma też znaczenia dla zastosowania art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. fakt, czy uczestnik konkursu prowadzi działalność gospodarczą i czy konkurs jest związany z tą działalnością. Przepis ten nie przewiduje bowiem żadnego wyłączenia w tym zakresie.

Minister Finansów (w imieniu którego działał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie) w zaskarżonej interpretacji uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe w odniesieniu do osób nieprowadzących działalności gospodarczej, a w odniesieniu do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą za nieprawidłowe.

Organ podatkowy zgodził się z wnioskodawcą, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej z odwołaniem do definicji słownikowych. Przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. Organ wydający ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »