NSA. Opinia GUS jako dowód w postępowaniu podatkowym

Z uzasadnienia: Opinie klasyfikacyjne organów statystyki publicznej, zawierające interpretacje nomenklatur statystycznych, nie są formalnie wiążące dla organów podatkowych, a tym bardziej dla sądu administracyjnego (...) Stanowią jedynie dowód w postępowaniu podatkowym (...) skoro opinia statystyczna jest dowodem w sprawie, to jak każdy dowód powinna być poddana ocenie organu, następnie Sądu, a te oceny powinny znaleźć swój wyraz w uzasadnieniu decyzji i wyroku.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Izabela Najda-Ossowska, Sędzia NSA del. Krzysztof Wujek (sprawozdawca), Protokolant Katarzyna Łysiak, po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej P. [...] sp. c. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 29 marca 2017 r., sygn. akt I SA/Ke 80/17 w sprawie ze skargi P. [...] sp. c. w K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2016 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 2011 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Kielcach, 2) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach na rzecz P. [...] sp. c. w K. kwotę 2960 (słownie: dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 29 marca 2017 r., sygn. akt I SA/Ke 80/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę spółki cywilnej P. [...] (dalej jako: "Skarżąca" lub "Spółka") na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach (dalej jako :"Organ") z 12 grudnia 2016 r., nr [...], dotyczącą podatku od towarów i usług Spółki za listopad 2011 r.

Jak wynika z uzasadnienia tego wyroku, jednym z powodów określenia zobowiązania Spółki w VAT w kwocie innej niż przez nią zadeklarowana, co pozostało kwestia sporną do postępowania kasacyjnego, było ustalenie organu, zgodnie z którym Spółka nieprawidłowo zastosowała obniżoną stawkę VAT 8% do usług udostępniania toalet publicznych na dworcu PKP we W. Zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. w Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej w skrócie jako "ustawa o VAT") stawkę tę można było stosować do usług pod warunkiem, że były wymienione w załączniku nr 3 do ustawy. Tymczasem Spóła posiadała opinię Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, podtrzymaną przez Departament Metodologii, Standardów i Rejestru Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, zgodnie z którą usługi świadczone przez Spółkę należy klasyfikować do PKWiU 96.09.19.0 jako "Pozostałe różnorodne usługi gdzie indziej nie wymienione" Tego rodzaju usługi nie były wymienione w załączniku nr 3 do ustawy, a zatem należało zastosować do nich podstawową stawkę VAT 23 %.

Ponadto z faktu, iż usługi te należy klasyfikować do symbolu PKWiU 96.09.19.0 wynika, że świadczenie tego rodzaju usług powinno być ewidencjonowane za pomocą kas rejestrujących, jak tego wymaga art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Zwolnienie z tego obowiązku, przewidziane w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. Nr 138, poz. 930, dalej jako: "rozporządzenie wykonawcze") dotyczyło do dnia 31 grudnia 2012 r. podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności, określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, był wyższy niż 80 %. Usługi klasyfikowane do PKWiU 96.09.19.0 nie były wymienione w załączniku do rozporządzenia, a więc Spółka nie mogła korzystać ze zwolnienia na tej podstawie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących.

Nie było też podstaw do zwolnienia Spółki z tego obowiązku z mocy § 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 40 załącznika do rozporządzenia wykonawczego, który przewidywał to zwolnienie w stosunku do usług świadczonych przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach lub innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. Spełniające ten wymóg automaty do poboru opłat Spółka zainstalowała w 2014 r.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy o VAT naruszenie tego obowiązku skutkowało określeniem dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów.

Oddalając skargę Spółki Sąd pierwszej instancji uznał, że decyzja Organu nie narusza prawa. Ustalenia faktyczne przyjęte przez Organ Sąd ocenił jako kompletne i przyjęte zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. w Dz. z 2005 r, Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej w skrócie jako "O.p."). Opinie organów statystki publicznej zostały wydane na wniosek Spółki, która opisała rodzaj świadczonej usługi i sposób jej wykonywania. Opinie te zostały dopuszczone jako dowody w sprawie i należycie ocenione. Skoro opis usługi przyjęto wprost z wyjaśnień Spółki, to jej zarzut, jakoby w postępowaniu podatkowym nie podjęto żadnych czynności dowodowych dla ustalenia ich rzeczywistego zakresu Sąd uznał za bezpodstawny.

Jednocześnie Sąd nie zgodził się z twierdzeniem Spółki o naruszeniu przez Organ art. 2 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 226, poz. 1476). Stwierdził, że zgodnie z tym przepisem, zmiany w obowiązujących w dniu ogłoszenia niniejszej ustawy klasyfikacjach statystycznych, wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, oraz w kluczach powiązań między tymi klasyfikacjami, wprowadzone po tym dniu, nie powodują zmian w opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli nie zostały określone w ustawie. Słusznie w tym zakresie wskazał organ, że sposób opodatkowania usługi świadczonej przez Spółkę nie jest wynikiem okoliczności wskazanych w tym przepisie, ale jednoznacznego zaklasyfikowania tych usług do grupowania PKWiU z 2008 r., które nie zostało wskazane w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. Wbrew bowiem twierdzeniom skarżącej organy kwestionują jej prawo do zastosowania stawki VAT 8% nie z tego względu, że zmieniły się klasyfikacje czy klucze powiązań, ale na podstawie ustalonego w sprawie stanu faktycznego oraz opinii organów statystycznych, które wskazują, że usługi świadczone przez Spółkę P. mieszczą się w grupowaniu 96.09.19.0.

Za bezsporny Sąd uznał fakt, że Spółka nie prowadziła ewidencji obrotu za pomocą kas rejestrujących usługi świadczone na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. W toku postępowania Spółka nie przedstawiła żadnych dowodów potwierdzających zainstalowanie automatów do poboru opat w toaletach na dworcu PKP we W. Z pisma Spółki z 13 grudnia 2012 r., skierowanego do Urzędu Statystycznego w L. wynika, że zatrudniała pracowników, których zadaniem było pobieranie opłat od klientów. Automaty do poboru opłat zostały zainstalowane w połowie 2014 r., co wynika z doniesień prasowych. W tej sytuacji nie zachodzi zwolnienie z obowiązku rejestrowania obrotu za pomocą kas rejestrujących z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w zw. z poz. 40 załącznika do tego rozporządzemnia.

Za uzasadniony Sąd uznał zarzut skargi o tym, że naruszony został w postępowaniu podatkowym art. 200 O.p., ponieważ organ pierwszej instancji wydał decyzję po upływie 2 lat od wyznaczenia Spółce terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Mając jednak na uwadze to, że w tym czasie materiał dowodowy nie został uzupełniony Sąd uznał, że to naruszenie proceduralne nie miało wpływu na wynik sprawy i oddalił skargę Spółki na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. w Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej w skrócie jako "P.p.s.a.").

W skardze kasacyjnej od tego wyroku Spółka zarzuciła Sądowi pierwszej instancji naruszenie tak przepisów postępowania, jak i przepisów prawa materialnego.

Zarzut naruszenia przepisów procesowych dotyczy:

 • art.145 § 1 pkt 1 lit. c) w zw. z art. 151 P.p.s.a. przez oddalenie skargi w sytuacji, gdy organy obu instancji naruszyły: art. 122, art. 124, art. 187 § 1 i art. 191 O.p. przez niepełne i błędne ustalenie stanu faktycznego oraz naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów,
 • art. 200 O.p. przez uznanie, że uchybienie temu przepisowi nie miało wpływu na wynik sprawy,
 • art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) P.p.s.a w zw. z art. 134 § 1, art. 3 § 1, art. 106 § 4 i art. 141 § 4 tej ustawy przez nierozpoznanie wszystkich zarzutów zgłoszonych w skardze do Sądu pierwszej instancji i przez powielenie uzasadnienia decyzji odwoławczej, jak również niewłaściwe uzasadnienie wyroku polegające na ogólnej akceptacji ustaleń i postępowania Organów.

Zarzut naruszenia przepisów prawa materialnego dotyczy:

 • art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w zw. z pozycją 142 załącznika nr 3 do tej ustawy przez zastosowanie do usług świadczonych przez Spółkę błędnej stawki podatku,
 • art. 2 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług przez pominięcie jego znaczenia dla stosowania klasyfikacji statystycznych,
 • art. 111 ust. 2 ustawy o VAT przez bezpodstawne naliczenie Spółce dodatkowego zobowiązania podatkowego,
 • § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w zw. z poz. 4 załącznika do tego rozporządzenia przez odmowę jego zastosowania bądź § 2 ust.1 pkt 1 tego rozporządzenia w zw. z poz. 40 jego załącznika przez odmowę jego zastosowania przy błędnie ustalonym stanie faktycznym.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej Spółka podkreśliła w pierwszej kolejności naruszenie przez Sąd pierwszej instancji art. 141 § 4 P.p.s.a. i to w dwóch aspektach. Po pierwsze stwierdziła, że ustalenia faktyczne zostały ograniczone w sprawie do opisu świadczonej przez nią usługi, jaki znalazł się w piśmie skierowanym do Urzędu Statystycznego L. Opis ten nie jest zdaniem Spółki wystarczający dla sprawy podatkowej, co podnosiła w toku postępowania, domagając się uzupełnienia ustaleń faktycznych. Po drugie opinia organów statystycznych nie ma charakteru wiążącego w sprawie podatkowej. Jest, co przyznał Sąd, dowodem, a zatem powinna być oceniona jak każdy inny dowód, czego nie zrobił ani Oran, ani Sąd pierwszej instancji. W ten sposób doszło jednocześnie d naruszenia w postępowaniu podatkowym przepisów art.122, at. 187 § 1 i art. 191 O.p.

Spółka nie zgodziła się z oceną Sądu co do skutków naruszenia w postępowaniu podatkowym art. 200 O.p. Uznała, że miało to wpływ na wynik sprawy, ponieważ uniem...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »