NSA. Odliczenie VAT od zakupu robota kuchennego dla pracowników

Z uzasadnienia: Nie do przyjęcia jest twierdzenie, że skoro powołane unormowania "nie obligują pracodawcy do zapewnienia pracownikom (...) dostępu do wielofunkcyjnego urządzenia", to nie można dać wiary, iż zostało ono nabyte jako udogodnienie dla pracowników budowlanych w miejscu pracy. Teza taka obarczona jest błędem logicznym braku wynikania (non sequitur), a ponadto jawi się jako wprost sprzeczna z zasadą swobodnej oceny dowodów (art. 191 Ordynacji podatkowej). Przecież brak obowiązku nie oznacza braku możliwości i zarazem celowości wspomnianego zakupu.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Zirk-Sadowski (spr.), Sędzia NSA Małgorzata Niezgódka-Medek, Sędzia WSA del. Ewa Rojek, po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w O. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 29 listopada 2017 r. sygn. akt I SA/Op 404/17 w sprawie ze skargi S. [...] s.c. w P. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w O. z dnia 7 sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za I kwartał 2012 r. oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z 29 listopada 2017 r., I SA/Op 404/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu uchylił – na skutek skargi S. [...] s.c. w P. – decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w O. z 7 sierpnia 2017 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za I kwartał 2012 r.

W skardze kasacyjnej od ww. wyroku organ – zrzekając się rozprawy – wniósł o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji, jak również o zasądzenie kosztów postępowania, zarzucając naruszenie przepisów postępowania i prawa materialnego, tj.:

  • art. 145 § 1 pkt 1 lit. c Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Ppsa) w zw. z art. 122, art. 180 § 1, art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej poprzez ich niewłaściwe zastosowanie polegające na uchyleniu decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w O. z uwagi na odmowę przeprowadzenia przez organy podatkowe dowodów z zeznań świadków i strony na okoliczność gdzie i w jakich warunkach było wykorzystywane urządzenie THERMOMIX [...], podczas gdy z okoliczności sprawy wynika, że przeprowadzenie tych dowodów było zbędne, gdyż skarżąca spółka prowadziła działalność w zakresie usług budowlanych i – powołując się na doświadczenie życiowe – korzystanie z ww. sprzętu przez pracowników skarżącej spółki na placu budowy było nieprawdopodobne,
  • art. 145 § 1 pkt 1 lit. a Ppsa w zw. z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), dalej ustawa o VAT oraz art. 1 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych poprzez ich niewłaściwe zastosowanie polegające na uchyleniu decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w O. i stwierdzeniu przedwczesności zakwestionowania prawa spółki do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup urządzenia THERMOMIX [...], podczas gdy z okoliczności sprawy oraz zasad doświadczenia życiowego wynika, że takie prawo spółce nie przysługiwało,
  • art. 145 § 1 pkt 1 lit. c Ppsa w zw. z art. 122, art. 180 § 1 i art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez ich niewłaściwe zastosowanie polegające na wadliwej ocenie stanu faktycznego ustalonego przez organy podatkowe i przyjęcie, że organy podatkowe zakwestionowały zakup przez skarżącą spółkę urządzenia THERMOMIX [...] za kwotę 3.979 zł brutto, a nie kwestionowały m.in. zakupu ciśnieniowego automatycznego ekspresu do kawy za kwotę 2.290 zł, podczas gdy ww. ekspres był zamówiony i zapłacony przez inny podmiot, a wydatek ten dotyczył okresu nieobjętego zaskarżoną decyzją Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w O.,
  • art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz § 34 ust. 3 w zw. z § 29 załącznika nr 3 oraz § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w zakresie zaopatrzenia w napoje pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych w zw. z § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów poprzez bł...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »