NSA: Nie wystarczy oświadczyć, że transakcje w Internecie to efekt zbywania kolekcji

Z uzasadnienia: Dla uzyskiwania przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie jest również konieczne, aby podatnik miał status przedsiębiorcy, gdyż nie jest konieczna rejestracja tej działalności w sposób przewidziany w odrębnych przepisach, a dotyczących wymogów formalnych, jakie powinna spełnić osoba prowadząca działalność gospodarczą. Okoliczności dotyczące nabywania mebli, antyków i innych cennych rzeczy, a w rezultacie sprzedaż tych rzeczy klientom na portalu aukcyjnym, świadczą o tym, że skarżąca działała z zamiarem uzyskania korzyści majątkowej, a zatem w celu zarobkowym.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Bogucki (sprawozdawca), Sędziowie: NSA Grażyna Nasierowska, WSA del. Maciej Kurasz, Protokolant Szymon Mackiewicz, po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej A. N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 kwietnia 2016 r. sygn. akt I SA/Go 91/16 w sprawie ze skargi A. N. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 19 stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

1. Wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2016 r. o sygn. I SA/Go 91/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim oddalił skargę A. N. (dalej: skarżąca) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze (dalej: Dyrektor IS) z dnia 19 stycznia 2016 r. o nr [...] przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. Jako podstawę prawną powołano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.; dalej: p.p.s.a.). Wyrok jest dostępny na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/.

2. Przebieg postępowania przed organami podatkowymi (przedstawiony przez WSA w Gorzowie Wielkopolskim).

2.1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w uzasadnieniu wyroku podał, że Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w Z. (dalej: organ pierwszej instancji) decyzją z dnia 13 stycznia 2015 r. określił skarżącej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. w wysokości 3.123 zł. Po rozpatrzeniu wniesionego przez skarżącą odwołania Dyrektor IS decyzją z dnia 1 kwietnia 2015 r. uchylił powyższą decyzję w całości i przekazał sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

2.2. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, decyzją z dnia 12 października 2015 r., organ pierwszej instancji określił skarżącej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. w kwocie 4.109 zł. W uzasadnieniu decyzji podał, że skarżąca w latach 2008-2011 w sposób ciągły i zorganizowany dokonywała sprzedaży mebli i przedmioty wyposażenia za pośrednictwem Internetowego portalu aukcyjnego. Zdaniem organu pierwszej instancji, ilość, częstotliwość oraz ciągłość dokonywanych przez skarżącą transakcji sprzedaży wskazuje na prowadzenie handlu internetowego na znaczną skalę, co nosi znamiona działalności gospodarczej. W ocenie organu pierwszej instancji, spełnione zostały warunki do uznania skarżącej za podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w odniesieniu do czynności polegających na wyprzedaży mebli i przedmiotów wyposażenia. Jakkolwiek gromadzenie i posiadanie kolekcji mogło być uznane za działanie w celach osobistych, o tyle sukcesywne, stałe, regularne i ciągłe ich zbywanie w okresie kilku lat, na rzecz znacznej ilości nabywców, nosiło cechy uczestnictwa w profesjonalnym obrocie gospodarczym. W konsekwencji, na podstawie art. 23 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.; dalej: o.p.) organ pierwszej instancji określił podstawę opodatkowania w drodze oszacowania. Stwierdzając brak możliwości zastosowania metod szacowania wymienionych w art. 23 § 3 o.p., ustalił wynik finansowy działalności gospodarczej prowadzonej przez skarżącą oraz zobowiązanie podatkowe za 2010 r. w oparciu o art. 23 § 4 o.p. na podstawie dowodów potwierdzających uzyskane przychody i poniesione wydatki: wykazu transakcji za 2010 r. przedłożonego przez skarżącą w toku postępowania kontrolnego, uzupełnionych informacji dotyczących transakcji sprzedaży dokonanej przez nią za pośrednictwem portalu aukcyjnego za 2010 r., szczegółowej analizy wydruku rachunku bankowego skarżącej oraz wyjaśnień kontrahentów.

2.2. Po rozpatrzeniu odwołania skarżącej, decyzją z dnia 19 stycznia 2016 r. Dyrektor IS uchylił zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji i określił skarżącej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. w kwocie 1.828 zł. Odwołując się do art. 10 ust 1 pkt 3, art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d oraz art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej: u.p.d.o.f.) stwierdził, że skarżąca spełniła warunki do uznania jej za podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w odniesieniu do czynności polegających na wyprzedaży mebli i przedmiotów wyposażenia. Podkreślił, że transakcje sprzedaży przeprowadzane przez skarżącą nie miały charakteru jednostkowego, czy incydentalnego, ale były dokonywane stale i regularnie, o czym świadczy ilość zrealizowanych w kontrolowanych latach od 2008 do 2011 transakcji na portalu aukcyjnym. Ponadto, wystawienie przedmiotów w celu sprzedaży na portalu aukcyjnym za pośrednictwem sieci Internet uznał za postępowanie zorganizowane i nastawione na zysk tak, aby dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców. Zorganizowanie tej sprzedaży wymagało podjęcia pewnych czynności, jak założenie konta na portalu aukcyjnym, założenie rachunku bankowego do przyjmowania należności, poniesienie kosztów związanych z wystawianiem przedmiotów na aukcji oraz kosztów wysyłki, a także czynności związane z pakowaniem i wysyłką towarów. Zorganizowany charakter działań wskazywał na prowadzenie działalności gospodarczej. Działania podejmowane przez skarżącą miały charakter zarobkowy. Podkreślił, że skarżąca nie prowadziła żadnych ewidencji realizowanych przez siebie dostaw towarów za pośrednictwem Internetu, podstawę opodatkowania należało (stosownie do art. 23 § 1 pkt 1 i § 4 o.p.) określić w drodze oszacowania. W ocenie Dyrektora IS, przyjęcie do oszacowania podstawy opodatkowania wartości transakcji sprzedaży ujętych w wykazie transakcji za 2010 r., przedłożonego przez skarżącą w toku postępowania kontrolnego, uzupełnionych informacji dotyczących transakcji sprzedaży dokonanej za pośrednictwem portalu aukcyjnego za 2010 r., pozyskanych przez organ pierwszej instancji, nie spełniało wymogu, o którym mowa jest w art. 23 § 5 o.p. Odwołując się do art. 14 ust. 1c u.p.d.o.f. stwierdził, że przyjęcie przez organ pierwszej instancji za datę powstania przychodu daty wystawienia komentarza jest nieuzasadnione. Dlatego też za moment uzyskania przychodu Dyrektor IS przyjął dzień uregulowania należności, tj. datę operacji na rachunku bankowym skarżącej.

3. Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim.

3.1. Na ww. decyzję Dyrektora IS skarżąca wniosła skargę do WSA w Gorzowie Wielkopolskim, w której sformułowała wniosek o uchylenie zaskarżonej decyzji Dyrektora IS w całości. Zaskarżonej decyzji zarzuciła naruszenie: (1) art. 14 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. przez zakwalifikowanie sprzedaży ruchomości z majątku prywatnego jako sprzedaży w ramach niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, pomimo braku zidentyfikowania charakteru tej sprzedaży; (2) art. 120...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »