NSA. Dostawca może rozliczyć wiele dostaw na jednej fakturze

Tezy: Za dostawę świadczoną w sposób ciągły, o której mowa w art. 19a ust. 4 w zw. z ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, należy uznać ciąg kolejnych świadczeń (dostaw), stanowiących realizację przyjętego zobowiązania do dokonania szeregu dostaw częściowych określonych towarów, objętych jednym stosunkiem zobowiązaniowym, ze z góry założoną powtarzalnością świadczeń (dostaw) i ustalonymi okresami ich rozliczeń lub terminami płatności; Dostawę świadczoną zgodnie z art. 19a ust. 4 w zw. z ust. 3 ww. ustawy w sposób ciągły, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną (co oznacza moment powstania obowiązku podatkowego) z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej dostawy.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (sprawozdawca), Sędzia NSA Maria Dożynkiewicz, Sędzia WSA del. Zbigniew Łoboda, Protokolant asystent sędziego Katarzyna Czuduk, po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej D. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29 marca 2017 r. sygn. akt I SA/Po 1237/16 w sprawie ze skargi D. W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2016 r. nr ILPP2/4512-1-70/16-2/AD w przedmiocie podatku od towarów i usług:

  1. uchyla zaskarżony wyrok w całości,
  2. uchyla interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2016 r. nr ILPP2/4512-1-70/16-2/AD,
  3. zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz D. W. kwotę 837 (słownie: osiemset trzydzieści siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania za obie instancje.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami.

1.1. Wyrokiem z 29 marca 2017 r. w sprawie I SA/Po 1237/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę D. W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 25 kwietnia 2016 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług.

1.2. Przedstawiając stan faktyczny sprawy WSA w Poznaniu podał, że Skarżący we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej wskazał, iż zamierza utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie polskim rezydentem podatkowym (dalej: "Spółka B", "Spółka") i zostanie zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. W ramach działalności handlowej Spółka B, na podstawie umowy z dostawcą (dalej: "Spółka A", polskim rezydentem podatkowym, zarejestrowaną jako podatnik VAT czynny), zamierza udostępnić Spółce A magazyn w celu zorganizowania przez Spółkę A magazynu konsygnacyjnego, który nie będzie magazynem konsygnacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 27c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej: "u.p.t.u."), dostarczane towary nie będą towarami, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. a tej ustawy. Wynajmowana część magazynu będzie wyodrębniona, a Spółka B pobierać będzie od Spółki A opłaty z tytułu wynajmu tejże części. Spółka A będzie do tego magazynu przemieszczać własne towary, które nadal stanowić będą zapasy Spółki A, co wynikać będzie z treści umowy w sprawie prowadzenia magazynu przez Spółkę B. Własność towaru pozostanie po stronie Spółki A do momentu jego pobrania przez Spółkę B, która z tą chwilą nabędzie prawo do dysponowania tymże towarem jak właściciel. W tym momencie będzie miała miejsce dostawa, o której mowa w art. 7 ust. 1 u.p.t.u. Sposób współpracy długoterminowej, w której Spółka A posiadać będzie swój magazyn w siedzibie Spółki B umożliwi Spółce B pobór towarów Spółki A w zależności od zapotrzebowania dalszych odbiorców. Każdorazowe przyjęcie towaru do magazynu będzie potwierdzane dokumentem przez upoważnionych pracowników stron umowy. Pobranie towaru będzie potwierdzane dokumentem sporządzonym i podpisanym przez upoważnionego pracownika Spółki B. W ustaleniach pomiędzy stronami zostanie przyjęty maksymalnie miesięczny okres rozliczeniowy, w którym to Spółka B uprawniona będzie do pobrania towarów z magazynu Spółki A.

Za każdy okres rozliczeniowy Spółka A wystawi fakturę na podstawie danych stanu magazynowego, jak i raportów otrzymanych od Spółki B potwierdzających ilość pobranych w danym okresie rozliczeniowym towarów. W przypadku dostawy towarów nabywanych od Spółki A na rzecz stałych kontrahentów Spółki B, Spółka ta rozważa upoważnienie niektórych z nich do samodzielnego pobierania w jej imieniu towarów z magazynu Spółki A. W takim przypadku będzie to dostawa łańcuchowa, o jakiej mowa w art. 7 ust. 8 u.p.t.u., w której jakkolwiek dostawa fizycznie realizowana będzie bezpośrednio ze Spółki A do Spółki C (Spółka C będzie pobierać towar bezpośrednio z magazynu Spółki A, w imieniu Spółki B), jednakże na podstawie art. 7 ust. 8 u.p.t.u. formalnie Spółka B również będzie uczestnikiem tej dostawy w ten sposób, że po pierwsze Spółka B będzie stroną transakcji zawartej ze Spółką A (nabycie towaru od Spółki A) i po drugie Spółka B będzie uczestnikiem transakcji ze Spółką C (formalnie Spółka B dokona dostawy towaru na rzecz Spółki C). W relacjach pomiędzy Spółką B i Spółką A pobranie towaru bezpośrednio przez Spółkę C w imieniu Spółki B, dokumentowane będzie przez Spółkę B do Spółki A tak samo, jak pobranie towaru przez samą Spółkę B. Również ze swoimi odbiorcami Spółka B zamierza rozliczać się na bazie przyjętych okresów rozliczeniowych, maksymalnie miesięcznych: Spółka B na rzecz swoich odbiorców będzie wystawiać faktury za przyjęte okresy rozliczeniowe i tymi fakturami będzie dokumentować zbiorczo dostawy dokonane na rzecz odbiorców w trakcie danego okresu rozliczeniowego.

Wnioskodawca na tle opisanego zdarzenia przyszłego zapytał, czy prawidłowym będzie rozpoznawanie przez Spółkę B obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów na rzecz odbiorców na koniec każdego umownie przyjętego okresu rozliczeniowego i w związku z tym, czy prawidłowym będzie wskazywanie przez Spółkę B na fakturze dokumentującej tę dostawę, ostatniego dnia przyjętego okresu rozliczeniowego jako daty sprzedaży.

Zdaniem Wnioskodawcy obowiązek podatkowy z tytułu dostaw powstawać będzie każdorazowo na koniec przyjętego okresu rozliczeniowego, w którym towar zostanie pobrany z magazynu Spółki A i przekazany dalszemu odbiorcy (w tym również jeżeli towar ten zostanie bezpośrednio pobrany z magazynu Spółki A przez dalszego odbiorcę), a ostatni dzień okresu rozliczeniowego będzie datą sprzedaży towarów. W przypadku pobrania towaru z magazynu Spółki A w imieniu Spółki B bezpośrednio przez Spółkę C, Spółka B stanie się stroną dwóch transakcji: nabycia towarów od Spółki A, dostawy towarów na rzecz Spółki C (art. 7 ust. 8 u.p.t.u.). Natomiast w odniesieniu do momentu powstania obowiązku podatkowego po stronie Spółki B z tytułu dostaw towarów pobieranych z magazynu Spółki A, rozliczanych na podstawie umownych okresów rozliczeniowych, na podstawie art. 19a ust. 4 w zw. z art. 19a ust. 3 u.p.t.u. (tzw. usługi ciągłe i okresowe) należy uznać, że momentem powstania tego obowiązku będzie ostatni dzień okresu rozliczeniowego przyjętego w umowie zawartej przez Spółkę B z dalszymi odbiorcami.

1.3. Minister Finansów uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe. Wskazał przy tym, że obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu dostaw towarów dokonywanych przez Spółkę B na rzecz kontrahentów, będzie powstawał z chwilą dokonania poszczególnych dostaw towar&oac...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »