Nowe rozporządzenie ws. mikrorachunku podatkowego

Od 10 listopada br. obowiązuje nowe nowe rozporządzenia ws. rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. W porównaniu do dotychczas obowiązującego rozporządzenia z 6 kwietnia 2021 r. rozbudowano katalog należności o nowe płatności (np. opłata za udzielenie informacji komornikom sądowym, opłata za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych/zaświadczenia), a także zaktualizowano opis dla niektórych symboli formularza/tytułu płatności, m.in. wydzielono płatności PIT-4R.

 

Przypomnijmy, że stosownie do art. 61b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa wpłata podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych dokonywana na rachunek urzędu skarbowego jest realizowana przy użyciu rachunku bankowego urzędu skarbowego albo identyfikującego podatnika, płatnika lub urząd skarbowy indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunek podatkowy). Przepis ten określa rodzaje rachunków, na które są dokonywane wpłaty określonych rodzajów należności (podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych) i tylko takich, których wpłaty - w świetle obowiązujących przepisów - są realizowane na rachunek urzędu skarbowego.

Natomiast zgodnie z art. 61b § 4 Ordynacji podatkowej minister finansów określa, w drodze rozporządzenia, rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, mając na względzie uwarunkowania techniczne i organizacyjne umożliwiające przekazywanie należności przy użyciu tego mikrorachunku.

Do tej pory ww. kwestie były regulowane rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego (Dz. U. poz. 690). Rozporządzenie to określa w załączniku wykaz rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Wykaz ten został podzielony na części według rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych. W każdej z tych części zostały ujęte płatności wynikające z określonych deklaracji/zeznań oraz innych rozliczeń w ramach danego rodzaju podatku/opłaty, które są realizowane przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Wyszczególnienie poza rodzajem podatku również rodzaju płatności miało ułatwić zobowiązanym dokonywanie płatności do organu podatkowego. Należy bowiem zauważyć, że formularz przelewu podatkowego przewiduje konieczność określenia przez wpłacającego symbolu formularza, tj. wskazania zobowiązania, którego wpłata dotyczy. Przy czym, wykaz ten nie zawiera wszystkich rodzajów płatności w ramach danego rodzaju podatku, a jedynie te, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Nowe rozporządzenie zostało opracowane w związku z potrzebą aktualizacji wykazu płatności zawartego w ww. załączniku.

Zmiany w wykazie (w stosunku do rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 2021 r.) polegają na:

 1. rozbudowaniu katalogu należności o nowe płatności (tj. takie, które nie są ujęte w rozporządzeniu z dnia 6 kwietnia 2021 r.), dla których zostaną spełnione uwarunkowania techniczno-organizacyjne do dokonywania wpłat za pomocą mikrorachunku podatkowego, tj.:
  1. z dniem określonym w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301):
   • opłata za udzielenie informacji komornikom sądowym (tytuł płatności: WRO) - w związku z planowanym udostępnieniem nowej funkcjonalności w e-Urzędzie Skarbowym, umożliwiającej dokonywanie wpłat opłaty na mikrorachunek podatkowy identyfikujący podatnika lub płatnika,
   • opłata za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych/zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tytuł płatności: WRO) - w związku z planowanym udostępnieniem nowej funkcjonalności w e-Urzędzie Skarbowym, umożliwiającej dokonywanie wpłat opłaty na mikrorachunek podatkowy identyfikujący podatnika lub płatnika. Należy przy tym zauważyć, że w odniesieniu do tej opłaty nie uwzględniono płatności opłaty wynikającej z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenie zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym („TWPOD”). Wynika to z tego, że - z uwagi na konstrukcję przepisów1 - w odniesieniu do opłaty za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych/zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, nie wystąpi sytuacja konieczności wszczęcia egzekucji za brak wniesienia opłaty. Nieuiszczenie opłaty skutkuje bowiem pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia;
  2. z dniem 1 stycznia 2023 r.:
   • grupa płatności w ramach podatku od wydobycia niektórych kopalin - formularze: KOP-MS, P-KOP/MS, KOP-RG i P-KOP/RG. Należy przy tym zauważyć, że na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 1120) formularze P-KOP/MS oraz P-KOP/RG, z dniem 1 lipca 2021 r. utraciły moc i zostały zastąpione odpowiednio przez KOP/MS oraz KOP/RG. Jednakże zasadne jest dodanie do wykazu podatków i symboli formularzy P-KOP/MS oraz P-KOP/RG, gdyż podatnicy mogą je składać w przypadku korekty podatku wynikającego z tych deklaracji. Zatem zasadne jest dodatnie tych podatków i symboli formularzy do obsługi przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego;
 2. aktualizacji opisu dla następujących symboli formularza/tytułu płatności:
  1. PIT - wydzielenie płatności PIT-4R dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym zapłaty zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące), w związku z koniecznością odróżnienia tytułów płatności dokonywanych przez podatników od tytułów płatności dokonywanych przez płatników;
  2. CIT-8E - stosownie do treści formularza CIT-8E w wersji nr 2 obowiązującej za rok 2022;
  3. ALK-1 - zmiana opisu polegająca na wyszczególnieniu opłat dotyczących napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml pozwoli uniknąć wątpliwości, że ich wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego;
  4. CUK-1 - zmiana opisu dotyczącego symbolu formularza/tytułu płatności;
  5. CUK-1 w sposób jednoznaczny wskaże, że wpłaty z tytułu opłaty od środków spożywczych mogą być powiązane nie tylko ze składaną Informacją ale również wydawanymi w sprawie opłaty decyzjami. Ponadto wyszczególnienie opłaty dodatkowej pozwoli uniknąć wątpliwości, że również jest ona dokonywana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia, w przypadku opłaty za:

 1. udzielenie informacji komornikom sądowym, wskazanej w części X załącznika do rozporządzenia,
 2. wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa, wskazanej w części XI załącznika do rozporządzenia

- przepisy rozporządzenia stosuje się do płatności dokonywanych od dnia określonego w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301). Przepis ten stanowi, że minister finansów ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim, termin uruchomienia usługi polegającej na dokonywaniu za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym doręczeń pomiędzy komornikiem sądowym a naczelnikiem urzędu skarbowego lub Szefem Krajowej Administracji Skarbowej pism w sprawach udostępniania informacji, o których mowa w art. 299 § 3 pkt 8 i § 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

W przepisie przejściowym uwzględniono również płatność opłaty za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 Ordynacji podatkowej, gdyż obie te płatności posiadają identyczny symbol formularza/tytuł płatności - „WRO”, oraz dotychczas wpłacane były na ten sam rachunek bankowy, stosownie do informacji zawartych w „Wykazie numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych”2. Zatem dla obu tych płatności zmieniono rodzaj rachunku bankowego, na który są one wpłacane.

Do czasu wydania ww. obwieszczenia, płatności opłaty za udzielenie informacji komornikom sądowym oraz płatności opłaty za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, będą dokonywane na dotychczasowy rachunek, nie zaś na mikrorachunek podatkowy identyfikujący podatnika lub płatnika.

W związku z powyższym rozporządzenie wchodzi w życie 10 listopada 2022 r., z uwzględnieniem przepisu przejściowego dotyczącego płatności „WRO”, z wyjątkiem części IX (Podatek od wydobycia niektórych kopalin) załącznika do rozporządzenia, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

1 Art. 46c ustawy - Ordynacja podatkowa oraz przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1287)

2 https://www.gov.pl/web/kas/rachunki-bankowe-urzedow-skarbowych-obowiazujace-od-1012020-r

 

Na podstawie informacji z legislacja.gov.pl

Redakcja podatki.biz

 

Więcej o mikrorachunku:

 

WYKAZ RODZAJÓW PODATKÓW, OPŁAT LUB NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH, KTÓRYCH WPŁATA JEST REALIZOWANA PRZY UŻYCIU MIKRORACHUNKU PODATKOWEGO

&nbs...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »