Nowe przepisy dot. praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych

Ustawa z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych zmieniła ustawę o doradztwie podatkowym, m.in. w zakresie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych. W myśl nowych przepisów ustawy skróceniu uległ okres, wymaganej do wpisu na listę doradców podatkowych, praktyki zawodowej z dotychczas obowiązujących 2 lat do 6 miesięcy. Ponadto zrezygnowano z praktyki odbywanej w organach podatkowych i organach kontroli skarbowej z jednoczesnym pozostawieniem obowiązku odbycia praktyki u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego. Z uwagi na powyższe Ministerstwo Finansów przygotowało nowe rozporządzenie, które szczegółowo określa zasady praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych.

Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 15 października 2014 r. (poz. 1401) i wejdzie w życie 30 października br.

Przypomnijmy, że obecnie szczegółowe warunki odbywania praktyki zawodowej przez kandydatów na doradców podatkowych oraz rodzaje zatrudnienia traktowane na równi z tą praktyką są określone przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z 17 listopada 2010 r. w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych (Dz. U. Nr 230, poz. 1514). Czas trwania praktyki zawodowej wynosi obecnie 2 lata, a kandydaci przez okres 6 miesięcy odbywają praktykę (po 2 miesiące) kolejno w urzędzie skarbowym i izbie skarbowej oraz w urzędzie kontroli skarbowej a także - przez okres 18 miesięcy u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego. Dodatkowo przepisy rozporządzenia określają wymagany od kandydatów na doradców podatkowych okres zatrudnienia lub wykonywania zawodu, który może być traktowany na równi z praktyką zawodową.

Długość i tygodniowy wymiar praktyk

Praktyka zawodowa będzie odbywana wyłącznie u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego. Treść § 2 nowego rozporządzenia jest wynikiem zmian wyznaczonych przez art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o doradztwie podatkowym polegających na skróceniu okresu obowiązkowej praktyki zawodowej z 2 lat do 6 miesięcy oraz zmianę art. 21 ust. 4 ustawy, gdzie określono, że praktyki odbywać się będę tylko u ww. podmiotów. 

Z uwagi na znaczne skrócenie długości praktyki u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego (z dotychczasowych 18 miesięcy do 6 miesięcy), zgodnie z projektem rozporządzenia, miał zmienić się tygodniowy wymiar czasu praktyki z 8 godzin do 16 godzin. Ostatecznie zdecydowano się nie wprowadzać zmian w tym zakresie i praktykę odbywać się będzie nadal w wymiarze 8 godzin w tygodniu.

Został również utrzymany, jak dotychczas, warunek odbywania praktyki zawodowej polegający na bezpośrednim wskazaniu przez kandydata spółki doradztwa podatkowego lub doradcy podatkowego, u którego praktyka ma być przeprowadzona albo jej wyznaczenia przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

Termin i miejsce rozpoczęcia praktyki

W myśl przepisu § 3 ust. 1 nowego rozporządzenia podmiotem wyznaczającym termin i miejsce rozpoczęcia praktyki u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego jest, jak to ma miejsce obecnie, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, po zasięgnięciu opinii zarządu właściwego regionalnego oddziału Izby Doradców Podatkowych. Z kolei przepis ust. 2 określa końcowy termin na złożenie przez kandydata wniosku o wyznaczenie praktyki, tj. nie później niż dwa lata od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego. Powyższa regulacja ma charakter dostosowawczy do określonego w ustawie o doradztwie podatkowym (art. 6 ust. 1 pkt 8) granicznego terminu 3 lat do wystąpienia z wnioskiem o wpis na listę doradców podatkowych. Zdaniem MF, przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli odbyć praktykę zawodową w dogodnym terminie i uniknąć ewentualnego przekroczenia określonego ustawą 3-letniego terminu dla wpisu na listę (art. 6 ust. 1 pkt 8).

Warunki odbywania praktyki zawodowej

Przepisy § 4 określają warunki odbywania praktyki zawodowej przez kandydata na doradcę podatkowego. Praktyka zawodowa ma na celu zapoznanie kandydata z wykonywaniem doradztwa podatkowego tj. ustawowo określonymi czynnościami dla doradztwa podatkowego.

Ponadto, § 4 określa osobę nadzorującą odbywanie praktyki zawodowej - w przypadku praktyki odbywanej zarówno u doradcy podatkowego np. w formie jednoosobowej działalności, jak i w przypadku praktyki odbywanej w spółce doradztwa podatkowego - praktyka odbywać się będzie pod nadzorem doradcy podatkowego, który będzie udzielał wskazówek merytorycznych i pomocnych przy odbywaniu praktyki. Dodajmy, że program praktyki zawodowej będzie uzgadniany z kandydatami.

Okresy zatrudnienia lub wykonywania zawodu traktowane na równi z praktyką

Zgodnie z § 5 rozporządzenia, skrócone zostaną wymagane obecnie okresy zatrudnienia lub wykonywania zawodu, które mogą być traktowane na równi z praktyką zawodową, co jest konsekwencją zmiany długości okresu trwania obowiązkowej praktyki zawodowej dla kandydatów na doradców podatkowych. Okresy zatrudnienia w podmiotach uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego oraz wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego lub biegłego rewidenta, które uprawniają do zwolnienia z obowiązku odbywania praktyki, zostaną skrócone z dwóch lat do 6 miesięcy, natomiast wymagany okres zatrudnienia w innych podmiotach z dwóch lat do roku.

Powyższe rozwiązanie wynika z przyjętego założenia, iż ze względu na zdecydowanie większą efektywność zapoznania się z wykonywaniem doradztwa podatkowego podczas zatrudnienia w podmiotach uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego lub wykonywania zawodów, których przedstawiciele uprawnieni są do wykonywania czynności doradztwa podatkowego, za równoważne z odbyciem praktyki będzie mogło zostać uznane takie zatrudnienie lub wykonywanie zawodu trwające 6 miesięcy, natomiast w przypadku zatrudnienia w innym podmiocie, m.in. dla kandydatów zatrudnionych w organach podatkowych, celnych lub kontroli skarbowej, zatrudnionych na stanowisku, na którym wykonywano czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zatrudnienie powinno trwać rok.

Nowe regulacje przewidują również skrócenie wymaganego okresu zatrudnienia z dwóch lat do okresu co najmniej roku m.in. dla kandydatów zatrudnionych na stanowisku, na którym wykonywane są czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych jak również zatrudnionych na stanowisku głównego księgowego w podmiotach, które na podstawie przepisów o rachunkowości są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przepis zawiera także zmianę polegającą na rezygnacji z konieczności posiadania certyfikatu księgowego do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych - konsekwencja przyjętych rozwiązań w zakresie zmiany ustawy o rachunkowości.

Ponadto przewidziano objęcie ww. skróconym okresem zatrudnienia kandydatów zatrudnionych na stanowisku skarbnika gminy. Należy wskazać, iż stosownie do art. 54 ustawy o finansach publicznych wymogi dla głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych są tożsame z wymogami dla skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu gminy. Dlatego też zrezygnowano z wymogu dłuższego okresu zatrudnienia na stanowisku skarbnika ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »