Nowe podatki 2021, czyli co jest prawdą dziś, okazuje się fałszem jutro

Na pytanie posła zadane w interpelacji, wprowadzenie jakich konkretnie nowych podatków planowane jest w 2021 r. i w jakich konkretnie terminach, Ministerstwo Finansów odpowiedziało, że nie są prowadzone prace legislacyjne w zakresie podwyżek obecnie obowiązujących stawek VAT. Natomiast odnośnie podatków dochodowych, podatku akcyzowego, podatków sektorowych, lokalnych i podatku od gier, MF poinformowało, że nie przewiduje się wprowadzenia nowych podatków w 2021 r. I tyle. Czy zatem jest się z czego cieszyć? Co w takim razie z nowymi opłatami, parapodatkami itd., nad którymi pracuje rząd? Ministerstwo milczy.

Interpelacja nr 19573 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia nowych podatków w 2021 r.

Szanowny Panie Ministrze!

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu RP, zwracam się do Pana Ministra z interpelacją poselską w sprawie wprowadzenia nowych podatków w 2021 r.

Jak stanowią doniesienia medialne, rok 2021 r. ma obfitować w nowe podatki, których ma być więcej niż w roku 2020. Wiadomym jest, że odczują to zarówno przedsiębiorcy, jak i wszyscy inni obywatele.

Wobec powyższego zwracam się do Pana Ministra z następującym pytaniem:

 1. Wprowadzenie jakich konkretnie nowych podatków planowane jest w 2021 r. i w jakich konkretnie terminach?
 2. Które z nowych podatków obciążą przedsiębiorców, a które konsumentów? Proszę o szczegółowe wskazanie z podziałem na przedsiębiorców i konsumentów.

Posłanka Barbara Dolniak

9 lutego 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 19573 w sprawie wprowadzenia nowych podatków w 2021 r.

Szanowna Pani Marszałek,

nawiązując do interpelacji z dnia 12 lutego 2021 r. nr 19573 Pani Poseł Barbary Dolniak w sprawie wprowadzenia nowych podatków w 2021 r. uprzejmie informuję:

Przedmiotowa interpelacja sprowadza się do odpowiedzi na następujące pytania zadane przez Panią Poseł:

 1. wprowadzenie jakich konkretnie nowych podatków planowane jest w 2021 r. i w jakich konkretnie terminach?
 2. które z nowych podatków obciążą przedsiębiorców, a które konsumentów? Proszę o szczegółowe wskazanie z podziałem na przedsiębiorców i konsumentów.

Odpowiadając na pytania postawione przez Panią Poseł przedstawiam informację w ujęciu blokowym w zakresie: podatku od towarów i usług, podatków dochodowych, podatku akcyzowego, podatków sektorowych, lokalnych oraz podatku od gier. Przedstawiam również informacje w zakresie wprowadzonych preferencji (obniżek) podatkowych w ciągu ostatnich 4 lat z krótkim opisem czego te preferencje dotyczą.

I. Podatek od towarów i usług

Uprzejmie informuję, że nie są prowadzone prace legislacyjne w zakresie podwyżek obecnie obowiązujących stawek VAT.

Ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw1 wprowadzony został do przepisów ustawy o VAT2 nowy sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby opodatkowania VAT, polegający na odejściu od stosowania do ww. celów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz:

 • Nomenklatury scalonej (CN) lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów,
 • aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług.

Koncepcja wprowadzonej ww. ustawą nowej matrycy stawek VAT jest oparta na ww. klasyfikacjach oraz na założeniu opodatkowania jedną stawką VAT całych (w miarę możliwości) grup/kategorii towarów i usług (np. działów towarowych CN). Stosowany obecnie kształt matrycy stawek VAT uwzględnia również inne kwestie, takie jak chociażby skutki dla budżetu państwa czy zgodność z przepisami unijnymi w zakresie VAT.

Nowa matryca VAT oznacza nie tylko prostsze i przejrzyste przepisy ustawy o VAT w tym zakresie oraz pewność i odpowiednią ochronę w stosowaniu tych przepisów (wiążąca informacja stawkowa). Nowa matryca oznacza również w praktyce obniżenie stawek dla wielu towarów, w szczególności tzw. produktów pierwszej potrzeby. Przykładowo obniżono stawkę VAT dla owoców tropikalnych i cytrusowych (z 8% do 5%), pieczywa o dacie przydatności do spożycia przekraczającej 14 dni (z 8% do 5%), produktów dla dzieci – pieluszki, smoczki, foteliki samochodowe (z 8% do 5%), niektórych artykułów higienicznych (z 8% do 5%), jak również dla tzw. e-booków (z 23% do 5%) i e-prasy (z 23% do 8%) itd.

Znacząco poszerzył się katalog towarów objętych najniższą możliwą – w obecnie funkcjonujących regulacjach dotyczących VAT – stawką, czyli 5%.

Nowe przepisy w zakresie stawek VAT są stosowane od 1 lipca 2020 r., a w zakresie publikacji książkowych i prasowych już od 1 listopada 2019 r.

Ponadto, rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych3 obniżona została stawka VAT (z 23% do 8%) dla nasienia zwierząt objętych poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy oraz poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy (bydło, trzoda chlewna, drób itd.), jak również dla określonych kategorii sprzętu dla osób niewidomych, tj.:

 • maszyn poligraficznych do pisma Braille'a sklasyfikowanych w CN 8442 30 00,
 • urządzeń komputerowych do pisma Braille'a (dla ociemniałych) sklasyfikowanych w CN 8471,
 • maszyn do pisania dla niewidomych sklasyfikowanych w CN 8472 90 80,
 • urządzeń do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a – bez względu na CN.

W roku 2021 utrzymany został obowiązujący w roku ubiegłym poziom stawek VAT. Funkcjonujący od 2018 r. przepis art. 146aa ustawy o VAT ustanowił mechanizm obniżenia poziomu obecnych stawek podatku VAT w wysokości 23% i 8% o 1 punkt procentowy z mocy prawa. Zastosowanie ww. mechanizmu obniżenia stawek uzależnione zostało od zaistnienia przesłanek określonych w tym przepisie, tj. osiągnięciu określonych poziomów wskaźników odnoszących się do finansów publicznych (dług publiczny oraz PKB)4. Intencją tych regulacji było powiązanie poziomu stawek tego podatku ze stanem finansów publicznych i z ogólną kondycją gospodarki.

Na podstawie danych za rok 2019 r., polska gospodarka przejściowo spełniła ww. określone warunki, co warunkowałoby powrócenie do niższych stawek VAT od 2021 r.

Jednak warunki te z uwagi na epidemię COVID-19 nie zostały spełnione w sposób trwały. Epidemia COVID-19 i jej szybkie rozprzestrzenianie się na całym świecie, postawiła nowe wyzwania przed polityką fiskalną. Muszą zostać zapewnione środki na walkę z pandemią i wspieranie ożywienia gospodarczego przy równoczesnym zachowaniu stabilności fiskalnej. Połączony efekt działań dyskrecjonalnych mających na celu powstrzymanie epidemii, leczenie chorych, ochronę miejsc pracy i dochodów pracowników oraz zapewnienie wsparcia płynnościowego firmom, a także utrata dochodów podatkowych w wyniku kryzysu doprowadzi do wzrostu deficytu i długu publicznego.

Ze względu na obowiązujący stan epidemii oraz negatywny wpływ COVID-19 na stan polskiej gospodarki, obniżka stawek VAT od 1 stycznia 2021 r. skutkowałaby pomniejszeniem dochodów budżetowych oraz przestrzeni fiskalnej umożliwiającej sfinansowanie działań służących odbudowie gospodarki po kryzysie. Dlatego powrót do niższych stawek VAT może mieć miejsce jedynie podczas stabilnej sytuacji gospodarczej, a więc podczas stosowania pierwotnej formuły stabilizującej reguły wydatkowej z art. 112aa ustawy o finansach publicznych5.

W związku z powyższym ustawą z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1747) – na mocy art. 5 tej ustawy – zmodyfikowano przepis art. 146aa ustawy o VAT poprzez dodanie ust. 1a, który odracza powrót do stawek VAT w wysokości 22% i 7%. Wysokość stawek VAT uzależniona jest od obiektywnych wskaźników makroekonomiczno-fiskalnych, jak również powiązana jest ze stanem finansów publicznych i z ogólną kondycją gospodarki. Znowelizowany przepis art. 146aa przewiduje przedłużenie obowiązywania wyższych stawek VAT do końca roku następującego po
roku, w którym:

 1. kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz
 2. wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%.

Oprócz wymienionych powyżej przypadków obniżenia stawek związanych z wprowadzeniem nowej matrycy VAT, w celu umożliwienia sprawnego funkcjonowania społeczeństwa i organów państwa w dobie pandemii COVID-19 rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy o VAT wprowadzono dodatkowe, ograniczone czasowo, preferencje podatkowe:

1. Stawka VAT 0% dla nieodpłatnych dostaw (darowizn) określonych kategorii sprzętu komputerowego, dokonywanych na rzecz podmiotów, w których realizowane jest nauczanie.

Od 22 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. funkcjonowała stawka VAT 0% dla darowizn tabletów i laptopów dokonywanych na rzecz6:

 • placówek oświatowych (tj. wskazanych jednostek objętych systemem oświaty – m.in. szkół i przedszkoli, uczelni, placówek opiekuńczo-wychowawczych),
 • organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora OSE tj. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym,
 • organów prowadzących szkołę lub placówkę (jednostki samorządu terytorialnego – np. gmina, powiat, ministrowie, jak również inne osoby prawne oraz osoby fizyczne, które mogą prowadzić szkoły i placówki systemu oświaty na podstawie przepisów Prawa oświatowego) – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania prowadzonym placówkom oświatowym.

Warunkiem stosowania preferencji było zawarcie odpowiedniej umowy darowizny pomiędzy podatnikiem a jednym z ww. podmiotów, na którego rzecz dokonywana jest darowizna sprzętu komputerowego oraz posiadanie innych dokumentów określonych w rozporządzeniu.

Od 1 września 2020 r. do odwołania ogłoszonego stanu epidemii w kraju obowiązuje stawka 0% VAT na darowizny, których przedmiotem są7:

 1. komputery przenośne, wyłącznie laptopy i tablety;
 2. jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych;
 3. drukarki;
 4. skanery;
 5. urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących);
 6. urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Skorzystanie ze stawki 0% uwarunkowane jest przekazaniem darowizn na rzecz:

 • placówek oświatowych (tj. wskazanych jednostek objętych systemem oświaty),
 • organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora OSE, ośrodków pomocy społecznej lub centrów usług społecznych – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym,
 • organów prowadzących szkołę lub placówkę – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania prowadzonym placówkom oświatowym.

Warunkiem stosowania preferencji jest zawarcie odpowiedniej umowy darowizny pomiędzy podatnikiem a jednym z ww. podmiotów, na którego rzecz dokonywana jest darowizna sprzętu komputerowego oraz posiadanie innych dokumentów określonych w rozporządzeniu.

2. Stawka VAT 0% dla darowizn towarów związanych z ochroną zdrowia

Stawkę 0% VAT może być stosowana do nieodpłatnego przekazania określonych towarów na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. 

Przedmiotem darowizny mogą być wymienione w rozporządzeniu:

 • wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro (diagnostyka – łac. in vitro – na szkle),
 • szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna,
 • produkty lecznicze oraz substancje czynne,
 • produkty biobójcze – wyłącznie środki dezynfekujące,
 • specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie,
 • środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

Darowizny ze stawką 0% można dokonać na rzecz:

 • Agencji Rezerw Materiałowych8 lub Centralnej Bazy Rezerw SanitarnoPrzeciwepidemicznych, czyli podmiotów zajmujących się centralną dystrybucją takich towarów,
 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tzw. ustawy COVID, czyli np. szpitalom, podmiotom udzielającym świadczeń w ramach ratownictwa medycznego czy transportu sanitarnego, które zostały wyznaczone do działań w zakresie zwalczania COVID-19,
 • określonych jednostek opiekispołecznej – tj. domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy oraz domów pomocy społecznej.

Stawka 0% może być stosowana do darowizn dokonanych do odwołania ogłoszonego stanu epidemii w kraju (od 1 lutego 2020 r. dla darowizn na rzecz: Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych oraz tzw. szpitali jednoimiennych9, a dla darowizn na rzecz pozostałych podmiotów od 25 kwietnia 2020 r.10).

Warunkiem stosowania preferencji jest zawarcie pisemnej umowy darowizny pomiędzy podatnikiem a obdarowanym podmiotem, z której będzie wynikało, że towary będą przeznaczone na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS CoV-2.

3. Stawka 0% dla dostaw produktów leczniczych sprowadzonych do Polski, które są finansowane ze środków zgromadzonych w trakcie realizowanych zbiórek publicznych11

Stawka 0% dotyczy dostawy na terenie kraju sprowadzonych z zagranicy (z państw Unii Europejskiej lub krajów trzecich) zdefiniowanych w rozporządzeniu produktów leczniczych.

Preferencja obejmuje leki przeznaczone do przeprowadzenia terapii, które pierwotnie miały być prowadzone za granicą, ale w związku z ograniczeniami możliwości opuszczania terytorium kraju w czasie epidemii ogłoszonej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jedynym wyjściem dla ratowania zdrowia i życia było sprowadzenie leków do Polski. Środki na takie terapie bardzo często były zbierane w ramach prowadzonych zbiórek publicznych.

Stawka 0% stosowana jest do dostaw produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) oraz tych, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską, spełniających łącznie następujące warunki:

 • były uprzednio przedmiotem importu towarów na terytorium kraju lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 • ich zakup jest finansowany ze środków pochodzących ze zbiórek publicznych organizowanych przez organizacje pożytku publicznego,
 • służą terapii, której przeprowadzenie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej stało się niemożliwe lub nadmiernie utrudnione z uwagi na ograniczenia nałożone w wyniku stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Podatnik dokonujący dostawy określonych produktów może zastosować stawkę w wysokości 0%, gdy będzie posiadał określone w rozporządzeniu dokumenty potwierdzające ich przeznaczenie (terapia) i sposób finansowania (zbiórka publiczna).

Preferencja może być stosowana w okresie od 25 kwietnia 2020 r. do odwołania ogłoszonego stanu epidemii w kraju.

4. Stawka 8% dla dostaw produktów biobójczych, które mają właściwości odkażające (dezynfekujące)12

W związku ze stanem epidemii środki dezynfekujące nabrały charakteru „produktów pierwszej potrzeby”. Stawką 8% objęto więc środki bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze, które wykorzystywane są do ochrony zdrowia.

Od 1 marca do 30 czerwca 2020 r. na podstawie rozporządzenia można było stosować obniżoną stawkę VAT w wysokości 8% do dostawy środków odkażających o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych, w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231 oraz z 2020 r. poz. 322).

Od 1 lipca 2020 r. towary te są objęte stawką 8% na podstawie nowego brzmienia poz. 15 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, więc w rozporządzeniu określono termin stosowania stawki 8% dla tej grupy towarów do 30 czerwca 2020 r.

5. Stawka 0% VAT dla dostaw testów i szczepionek w kierunku COVID-1913

Od 23 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. stawkę 0% VAT można stosować do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu następujących towarów:

 1. testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19, będących wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro (w rozumieniu wskazanych w rozporządzeniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746), dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stawka 0% może być stosowana do wszelkiego rodzaju testów identyfikujących wirusa i chorobę, którą wywołuje (w szczególności są to testy molekularne wykrywające materiał genetyczny wirusa SARS-CoV-2, antygenowe wykrywające białka wirusa SARS-CoV-2, serologiczne oceniające odpowiedź humoralną na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 – tzw. badanie przeciwciał). Preferencja dotyczy również testów łączonych, które oprócz ww. wirusa obejmują jednoczesną detekcję innych patogenów, a więc mogą wykrywać dodatkowo inne oprócz SARSCoV-2 patogeny jak np. określoną grupę koronawirusów, czy też np. wirus grypy.

 1. szczepionek przeciwko COVID-19 będących produktami leczniczymi dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne lub które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską.

Z preferencji mogą korzystać podmioty dokonujące dostaw ww. testów i szczepionek m.in. do placówek opieki medycznej wykonujących testy i podających szczepionki (producenci i dystrybutorzy testów i szczepionek).

6. Zwolnienie od podatku importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów związanych z ochroną zdrowia14

Zwolnieniem od podatku VAT (do dnia 31 sierpnia 2020 r.) objęty był import i wewnątrzwspólnoto...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »