Nieodpłatne udostępnienie pracownikowi samochodu do celów prywatnych a VAT

Pytanie podatnika: Czy świadczenie polegające na nieodpłatnym udostępnieniu samochodu pracownikom do celów prywatnych podlegać będzie opodatkowaniu VAT? Kiedy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu samochodów służbowych oraz towarów i usług związanych eksploatacją samochodów służbowych? Czy Wnioskodawca uprawniony będzie do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodów służbowych oraz towarów i usług związanych z obsługą i korzystaniem z samochodów służbowych udostępnianych odpłatnie pracownikom do używania w celach prywatnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 lipca 2015 r. (data wpływu 16 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania świadczenia polegającego na nieodpłatnym udostępnieniu samochodu do celów prywatnych - jest nieprawidłowe;
 • opodatkowania opłat za wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych powyżej uzgodnionego limitu - jest prawidłowe;
 • terminu odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu samochodów służbowych oraz towarów i usług związanych z eksploatacją samochodów służbowych - jest nieprawidłowe;
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodów służbowych oraz towarów i usług związanych z obsługą i korzystaniem z samochodów służbowych udostępnianych odpłatnie pracownikom do używania w celach prywatnych z wyjątkiem paliw - jest prawidłowe;
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliw do samochodów służbowych udostępnianych odpłatnie pracownikom do używania w celach prywatnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania świadczenia polegającego na nieodpłatnym udostępnieniu samochodu do celów prywatnych;
 • opodatkowania opłat za wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych powyżej uzgodnionego limitu;
 • terminu odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu samochodów służbowych oraz towarów i usług związanych z eksploatacją samochodów służbowych;
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodów służbowych oraz towarów i usług związanych z obsługą i korzystaniem z samochodów służbowych udostępnianych odpłatnie pracownikom do używania w celach prywatnych.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 lipca 2015 r. w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące stan zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie wdrażania i obsługi zaawansowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem (tzw. ERP). Wnioskodawca planuje w 2016 r. rozliczać PIT na podstawie księgi przychodów i rozchodów oraz zatrudnić pracowników - specjalistów w zakresie ww. systemów zajmujących się wdrażaniem i obsługą danego oprogramowania. Usługi realizowane przez pracowników Wnioskodawcy wymagają realizowania zlecanych przez klientów Wnioskodawcy zadań bezpośrednio na miejscu w siedzibach przedsiębiorstw klientów, które znajdują się na terenie całej Polski. W celu umożliwienia pracownikom przemieszczenia się w miejsca świadczenia pracy, jak i wobec konieczności zapewnienia dyspozycyjności w nagłych sytuacjach u klientów, Wnioskodawca jako pracodawca planuje udostępniać pracownikom do indywidualnego korzystania pojazdy służbowe zapewniając pokrycie wszystkich kosztów eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem samochodu (koszty napraw, koszty wymiany elementów eksploatacyjnych, koszty paliwa, itp.). Planowo udostępniane będą pojazdy zarówno o pojemności do 1.600 cm3, jak i o pojemności powyżej 1.600 cm3, które zostaną nabyte przez Wnioskodawcę w przyszłości i użytkowane przez Wnioskodawcę nie krócej niż przez 3 lata. Wartość każdego z nabywanych samochodów przekraczać będzie kwotę 3.500 zł netto. Wnioskodawca planuje, celem uatrakcyjnienia warunków pracy, w ramach umów o pracę przyznać pracownikom dodatkowe świadczenie w postaci możliwości nieodpłatnego korzystania dla celów prywatnych z samochodów służbowych w ramach określonego przez Wnioskodawcę maksymalnego limitu miesięcznego wynoszącego 300 km.

W związku z powyższym Wnioskodawca przygotuje regulacje wewnętrzne dotyczące użytkowania samochodów służbowych, regulujące również zasady prywatnego wykorzystywania samochodów służbowych przez pracowników, w tym dla celów prywatnych. Regulacje te obejmą umowę o pracę uzupełnioną o zapisy o dodatkowym świadczeniu w postaci możliwości korzystania z samochodu służbowego dla celów prywatnych wraz z umową o korzystanie z samochodu służbowego oraz Regulaminem korzystania z samochodów służbowych.

Zgodnie z przyjętymi założeniami wewnętrznych regulacji, Pracownikom udostępnia się samochody służbowe przeznaczone do realizacji zadań służbowych, zapewniając pełną obsługę pojazdów gwarantując pokrycie wszystkich kosztów eksploatacyjnych obejmujących w szczególności przeprowadzenie napraw awarii, bieżących wymian, części zamiennych, uzupełnień płynów i paliwa, myjni, i innych kosztów niezbędnych dla zachowania możliwości wykorzystania pojazdów do przemieszczania się pracowników służbowo i prywatnie. Na pracowniku ciążą natomiast obowiązki związane z utrzymaniem pojazdu w należytym stanie, przeprowadzania badań i przeglądów, dbanie o bezpieczeństwo pojazdu i jego wyposażenia, dbanie o czystość pojazdu i inne.

Jednocześnie pracodawca w umowie o pracę jako element warunków wynagradzania planuje przyznać pracownikom jako formę dodatkowego świadczenia ze stosunku pracy, prawo nieodpłatnego wykorzystywania tak udostępnionych samochodów służbowych do celów prywatnych. Umowa z pracownikiem przewidywać będzie jednak maksymalny miesięczny limit wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych na poziomie 300 km na miesiąc. Pracownicy zobowiązani będą są do comiesięcznego deklarowania Wnioskodawcy faktu przekroczenia przyjętych limitów, co będzie podlegać kontroli pracodawcy. Przekroczenie limitów może nastąpić np. w przypadku dłuższego dalekiego urlopu pracownika z wykorzystaniem udostępnionego do celów prywatnych samochodu służbowego. W przypadku przekroczenia limitu ustalana jest z Pracownikiem wartość przekroczenia ustalana w kilometrach, która stanowi podstawę do obciążenia pracownika kosztem kilometrów przejechanych ponad limit oraz stawki 0,50 zł brutto/km.

W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniającej obciążenie pracownika stawką za przekroczenie limitów określonych regulaminem, Wnioskodawca wystawiać będzie na rzecz pracownika fakturę VAT obejmującą ustaloną w ww. sposób wartość. Alternatywnie pracownik będzie mógł na własny koszty prowadzić bieżącą obsługę wykorzystywanego dla celów prywatnych pojazdu zapewniając wymaganą w danym okresie obsługę serwisową, wymiany płynów, elementów eksploatacyjnych, uzupełnień niezbędnych płynów i paliwa, mycia pojazdu i innych bieżących kosztów utrzymania pojazdu.

Wskazane wyżej regulacje wskazywać będą również miesięczną wartość nieodpłatnego świadczenia, którego wysokość uzależniona będzie od pojemności silnika udostępnianego pracownikowi samochodu:

 • dla samochodów do 1.600 cm3, wartość nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracownika wynosić będzie 250 zł brutto/ miesiąc,
 • dla samochodów powyżej 1.600 cm3, wartość nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracownika wynosić będzie 400 zł brutto/miesiąc.

Wartości te ustalono w odniesieniu do regulacji zawartych w art. 12 ust. 2a UP1T.

Wnioskodawca rozważa również możliwość ustalenia w Regulacjach pracowniczych, iż naliczenie powyższych świadczeń następować będzie okresowo tj. raz w roku kalendarzowym, na ostatni dzień danego roku kalendarzowego.

W piśmie z dnia 14 lipca 2015 r. Wnioskodawca na pytanie „Czy Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług...” wskazał, że w okresie kiedy planowane jest zdarzenie przyszłe podatnik będzie czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Na pytanie Do jakich czynności w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawczyni wykorzystuje przedmiotowe pojazdy samochodowe:

 • opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,
 • zwolnionych od podatku od towarów i usług,
 • niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Wnioskodawca wskazał, że nabyte w przyszłości samochody służyć będą wyłącznie działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca prowadzi i będzie prowadzić wyłącznie taką działalność.

Faktury dokumentujące zakup samochodów osobowych wystawione będą na Wnioskodawcę.

W rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym będące przedmiotem wniosku planowane do nabycia pojazdy to samochody osobowe tj. pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu.

Planowane do nabycia pojazdy, będące przedmiotem wniosku to nowe samochody osobowe.

Wskazywane wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją samochodów osobowych obejmują w szczególności koszty zakupu:

 1. części i płynów eksploatacyjnych, np. piór do wycieraczek, klocków hamulcowych, olejów silnikowych i przekładniowych, płynów hamulcowych, chłodniczych, płynów do szyb, paliw, opon, felg, innych części zamiennych montowanych w miejsce zużytych części,
 2. usług serwisowych służących wymianie ww. części i płynów,
 3. usług myjni samochodowych,
 4. usługi przeglądów okresowych.

Wszystkie faktury dokumentujące wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją samochodów osobowych będą wystawione na Wnioskodawcę jako nabywcę towaru lub usługi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. (we wniosku oznaczone nr 2) Czy świadczenie polegające na nieodpłatnym udostępnieniu samochodu do celów prywatnych podlegać będzie opodatkowaniu VAT?
 2. (we wniosku oznaczone nr 3) Czy wartość opłaty za wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych powyżej uzgodnionego limitu (0,50 zł brutto/km) będzie podlegać VAT?
 3. (we wniosku oznaczone nr 6) Kiedy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu samochodów służbowych oraz towarów i usług związanych eksploatacją samochodów służbowych?
 4. (we wniosku oznaczone nr 8) Czy Wnioskodawca uprawniony będzie do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodów służbowych oraz towarów i usług związanych z obsługą i korzystaniem z samochodów służbowych udostępnianych odpłatnie pracownikom do używania w celach prywatnych?

Zdaniem Wnioskodawcy,

1. (we wniosku nr 2) Nie, świadczenie w postaci nieodpłatnego udostępnienia samochodu dla celów prywatnych stanowi świadczenie ze stosunku pracy i nie stanowi żadnej z czynności opodatkowanych VAT wymienionych w art. 5 UVAT.
2. (we wniosku nr 3) Tak, opłata na rzecz Wnioskodawcy za wykorzystywanie samochodu służbowego dla celów prywatnych powyżej uzgodnionego z pracownikiem limitu podlegać będzie VAT. Udostępnienie samochodu dla celów prywatnych pracownika ponad uzgodniony limit nie stanowi już nieodpłatnego świadczenia związanego ze stosunkiem pracy, a w konsekwencji należy takie udostępnienie uznać za usługę o charakterze najmu, które zgodnie z art. 5 w zw. z art. 8 UVAT stanowi czynność opodatkowaną podatkiem VAT.
3. (we wniosku nr 6) Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodów służbowych oraz towarów i usług związanych ich eksploatacją zasadniczo w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał faktury dokumentujące takie nabycia. W przypadku gdy Wnioskodawca nie dokona r...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »