Moment zaliczania wierzytelności nieściągalnych do kosztów podatkowych

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może uznać za koszt uzyskania przychodu nieściągalne wierzytelności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych potwierdzone właściwym dokumentem, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ww. ustawy w innym okresie rozliczeniowym, niż ten w którym Wnioskodawca uzyskał stosowny dokument potwierdzający nieściągalność, (np. postanowienie komornika o umorzeniu egzekucji z powodu jej bezskuteczności)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2013 r. (data wpływu 14 marca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 kwietnia 2013 r. (data wpływu 17 kwietnia 2013 r.) oraz pismem z dnia 21 czerwca 2013 r. (data wpływu 26 czerwca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności potwierdzonych właściwym dokumentem w innym okresie rozliczeniowym niż ten, w którym uzyskano stosowny dokument potwierdzający ich nieściągalność - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w X działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), pismem z dnia 4 kwietnia 2013 r., nr IPTPB3/423-93/13-2/PM, (doręczonym w dniu 8 kwietnia 2013 r.) oraz pismem z dnia 13 czerwca 2013 r., nr IPTPB3/423-93/13-4/PM, (doręczonym w dniu 17 czerwca 2013 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwania, dniu 17 kwietnia 2013 r. i dniu 26 czerwca 2013 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku, (nadane dnia 15 kwietnia 2013 r. oraz dnia 24 czerwca 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność leasingową. W związku z prowadzoną działalnością powstają nieściągalne wierzytelności przysługujące Wnioskodawcy względem jego klientów. Z chwilą uprawdopodobnienia nieściągalności tych wierzytelności, zgodnie z art. 16 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych zostają dokonane odpisy aktualizacyjne, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 26a ww. ustawy. Następnie, kiedy Wnioskodawca otrzymuje dokument potwierdzający nieściągalność wierzytelności wskazany w art. 16 ust. 2 powołanej ustawy, następuje rozwiązanie odpisu aktualizującego i zaliczenie wartości wierzytelności z jednej strony do przychodów, zaś z drugiej strony do kosztów uzyskania przychodów.

W uzupełnieniach wniosku Wnioskodawca poinformował, że:

 • wierzytelności będące przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną będą wykazane jako przychody należne, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku odchodowym od osób prawnych;
 • przedmiotowe wierzytelności nie są przedawnione;
 • utworzony odpis aktualizacyjny wartość należności, o których mowa we wniosku zaliczony został do kosztów uzyskania przychodów; nieściągalne wierzytelności wynikają z postanowienia komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności egzekucji;
 • opisane we wniosku wierzytelności dochodzi na drodze sądowej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, a następnie prawomocne orzeczenie Sądu kierowane jest do komornika w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Po bezskutecznej egzekucji komornik wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności egzekucji;
 • dokumentuje zaliczenie do przychodów nieściągalnych wierzytelności, o których mowa we wniosku, w miesięcznych deklaracjach podatkowych CIT oraz zeznaniu rocznym CIT;
 • wierzytelności, o których mowa we wniosku wynikają z umów zawieranych przez Wnioskodawcę, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności są to umowy leasingu, dzierżawy, pożyczki. Na potwierdzenie należnych opłat, Wnioskodawca wystawia klientom odpowiednie dokumenty księgowe w szczególności faktury VAT, noty odsetkowe, noty obciążeniowe;
 • postanowienia komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności egzekucji zostały wydane w roku: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Podstawa prawna wydania przedmiotowych postanowień znajduje się w art. 824 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego;
 • informację o wydanych przez organ egzekucyjny postanowieniach Wnioskodawca uzyskał w roku, w którym dane postanowienie zostało wydane, tj. odpowiednio w roku: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009;
 • wyżej wymienione postanowienia nie zostały przez Wnioskodawcę uznane za odpowiadające stanowi faktycznemu, w chwili uzyskania informacji o wydanych przez organ egzekucyjny postanowieniach, ponieważ z informacji poza procesowych wynikało, iż dłużnik posiada majątek;
 • nie spisał z ksiąg rachunkowych nieściągalnych wierzytelności w koszty uzyskania przychodów, ponieważ nie uznawał ich do chwili obecnej za odpowiadające stanowi faktycznemu, ponieważ z informacji poza procesowych wynikało iż dłużnik posiada majątek;
 • w chwili obecnej Spółka uznaje ww. postanowienia za odpowiadające stanowi faktycznemu, zaś spisania wierzytelności z ksiąg rachunkowych dokonana po otrzymaniu korzystnej interpretacji indywidualnej, z której będzie wynikało, iż może dokonać spisania wierzytelności w roku bieżącym. W chwili obecnej Wnioskodawca jest przekonany o braku majątku dłużnika.

W związku z powyższym Wnioskodawca sformułował pytania doprecyzowane i przeformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 12 kwietnia 2013 r.:

 1. Czy dopuszczalne jest zaliczenie nieściągalnych wierzytelności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów, w roku bieżącym, w sytuacji kiedy dokument potwierdzający nieściągalność tych wierzytelności, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ww. ustawy, (np. postanowienie komornika o umorzeniu egzekucji z powodu jej bezskuteczności), został wystawiony w latach wcześniejszych (2003-2009 r.)?
 2. Czy Wnioskodawca może uznać za koszt uzyskania przychodu nieściągalne wierzytelności, o których mowa w art. 16 ust. l pkt 25 lit. a), potwierdzone właściwym dokumentem, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów w innym okresie rozliczeniowym, niż ten w którym Wnioskodawca uzyskał stosowny dokument potwierdzający nieściągalność, (np. postanowienie komornika o umorzeniu egzekucji z powodu jej bezskuteczności)?
 3. Czy możliwość zaliczenia nieściągalnych wierzytelności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów uzyskania przychodów jest ograniczona w czasie, licząc od chwili uzyskania dokumentu potwierdzającego nieściągalność wierzytelności?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2. Natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na to, iż nie ma przepisów, które wprost wskazywałyby chwilę zaliczenia nieściągalnych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów, właściwym jest przyjęcie, iż w roku 2013, Wnioskodawca może uznać za koszt uzyskania przychodu wierzytelności, których nieściągalność została potwierdzona stosownym dokumentem, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w latach poprzednich, a co za tym idzie może uznać za koszt uzyskania przychodu wierzytelność, której nieściągalność została potwierdzona w latach wcześniejszych, zaś jedynym ograniczeniem czasowym do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jest okres przedawnienia wierzytelności.

Nieściągalne wierzytelności są bowiem zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w dacie łącznego spełnienia 2 warunków:

 • wierzytelność powinna być odpisana jako nieściągalna (powinien być dokonany ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »