Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

13.01.2017

Moment ewidencjonowania obrotu przy sprzedaży wysyłkowej na kasie rejestrującej

Pytanie podatnika: Czy w przypadku sprzedaży przez platformę allegro w momencie otrzymania przelewu na konto firmowe przed wysyłką towaru prawidłowe jest fiskalizowanie tej sprzedaży w momencie otrzymania pieniędzy, czy fiskalizacja winna być dokonana w momencie wysyłki towaru? Czy w przypadku sprzedaży za pobraniem prawidłowe jest fiskalizowanie sprzedaży towaru na rzecz osób fizycznych w momencie wydania towaru kurierowi, czy może w momencie otrzymania zapłaty za towar? W którym momencie powinna być zafiskalizowana sprzedaż, jeżeli przelew firma otrzyma w piątek o godz. 18 lub w sobotę, w którym to czasie firma nie pracuje, czy prawidłowym będzie fiskalizacja w momencie wysyłki towaru do klienta czy też może w dacie otrzymania przelewu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 listopada 2016 r. (data wpływu 2 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług:

 • jest prawidłowe - w zakresie sposobu ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej,
 • jest prawidłowe - w zakresie momentu ewidencjonowania obrotu z tytułu sprzedaży wysyłkowej na kasie rejestrującej,
 • jest prawidłowe - w zakresie momentu ewidencjonowania obrotu z tytułu sprzedaży za pobraniem na kasie rejestrującej,
 • jest nieprawidłowe - w zakresie momentu ewidencjonowania obrotu za który płatność następuje przelewem na konto w czasie gdy firma nie pracuje.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej; momentu ewidencjonowania obrotu z tytułu sprzedaży wysyłkowej na kasie rejestrującej; momentu ewidencjonowania obrotu z tytułu sprzedaży za pobraniem na kasie rejestrującej oraz momentu ewidencjonowania obrotu za który płatność następuje przelewem na konto w czasie gdy firma nie pracuje.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest firmą zajmującą się sprzedażą maszyn rolniczych oraz części do tych maszyn. Sprzedaż w siedzibie firmy na rzecz osób fizycznych jest fiskalizowana w kasie fiskalnej, a na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą sprzedaż dokumentowana jest na podstawie faktur VAT bez fiskalizacji w kasie fiskalnej. Poza głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej Zainteresowany posiada sklep z częściami. W sklepie tym sprzedaż na rzecz osób fizycznych Wnioskodawca fiskalizuje, a na rzecz podmiotów gospodarczych wystawiane są faktury VAT bez fiskalizacji. W celu uniknięcia pomyłek w sklepie Zainteresowany chciałby w przyszłości fiskalizować całą sprzedaż i na rzecz osób fizycznych i na rzecz firm, natomiast w siedzibie firmy sprzedaż miałaby obowiązywać na dotychczasowych zasadach (sprzedaż na rzecz osób fizycznych fiskalizacja w kasie fiskalnej, na rzecz firm sprzedaż udokumentowana fakturami VAT bez fiskalizacji). W celu zwiększenia sprzedaży Wnioskodawca umieszcza swoje produkty na platformie allegro. Dokonuje także sprzedaży wysyłkowej za pobraniem. Firma Zainteresowanego w momencie wpływu pieniędzy na konto z platformy allegro od osoby fizycznej dokonuje fiskalizacji w kasie fiskalnej. Następnie dokonywana jest wysyłka towaru do klienta wraz z paragonem. Wnioskodawca zaznaczył, że na platformie allegro nie posiada żadnego regulaminu sklepu. Natomiast w przypadku sprzedaży za pobraniem (pieniądze otrzymuje kurier w momencie odbioru towaru) sprzedaż jest fiskalizowana w momencie wysyłki towaru i przekazania go kurierowi a pieniądze wpływają do firmy po odbiorze towaru poprzez firmę kurierską. Zdarzają się także sytuacje, gdzie pieniądze z platformy allegro wpłacane są na konto po godzinie osiemnastej w piątek lub w sobotę - firma wtedy już nie pracuje i nie ma możliwości kontroli takich sytuacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy można fiskalizować sprzedaż w kasie fiskalnej na rzecz osób fizycznych jak i na podmioty prowadzące działalność gospodarczą?
 2. Czy w przypadku działalności Wnioskodawcy prawidłowa będzie zasada, że w sklepie z częściami fiskalizacja będzie się odbywać zarówno na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą natomiast w siedzibie firmy, gdzie również odbywa się sprzedaż, fiskalizacja będzie dokonywana tylko i wyłącznie na osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej?
 3. Czy w przypadku sprzedaży przez platformę allegro w momencie otrzymania przelewu na konto firmowe przed wysyłką towaru prawidłowe jest fiskalizowanie tej sprzedaży w momencie otrzymania pieniędzy, czy fiskalizacja winna być dokonana w momencie wysyłki towaru?
 4. Czy w przypadku sprzedaży za pobraniem prawidłowe jest fiskalizowanie sprzedaży towaru na rzecz osób fizycznych w momencie wydania towaru kurierowi, czy może w momencie otrzymania zapłaty za towar?
 5. W którym momencie powinna być zafiskalizowana sprzedaż, jeżeli przelew firma otrzyma w piątek o godz. 18 lub w sobotę, w którym to czasie firma nie pracuje, czy prawidłowym będzie fiskalizacja w momencie wysyłki towaru do klienta czy też może w dacie otrzymania przelewu?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1 i 2
Fakt fiskalizacji całości sprzedaży w sklepie z częściami (osoby fizyczne i podmioty gospodarcze) a pozostawienie fiskalizacji w siedzibie firmy tylko na rzecz osób fizycznych bez podmiotów gospodarczych jest prawidłowe i nie narusza to żadnych obowiązujących przepisów.

Ad. 3
Fiskalizacja sprzedaży w momencie wpływu pieniędzy z platformy allegro przed wysyłką jest jak najbardziej prawidłowa ponieważ przepisy nie zabraniają ewidencjonowania przed powstaniem obowiązku podatkowego.

Ad. 4
Jeżeli zapłata za towar następuje po jego dostarczaniu, najbardziej prawidłowym rozwiązaniem będzie zafiskalizowanie sprzedaży w momencie wydania kurierowi towaru tak aby klient otrzymał paragon w momencie odbioru towaru.

Ad. 5
Jeśli pieniądze wpłyną (od osób fizycznych) na rachunek bankowy w piątek po godzinie 18 lub w sobotę w dniach lub godzinach których firma nie pracuje fiskalizacja powinna być dokonana w dniu wysyłki towaru wraz z paragonem dla odbiorcy detalicznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe - w zakresie sposobu ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej, momentu ewidencjonowania obrotu z tytułu sprzedaży wysyłkowej na kasie rejestrującej, a także momentu ewidencjonowania obrotu z tytułu sprzedaży za pobraniem na kasie rejestrującej oraz jest nieprawidłowe - w zakresie momentu ewidencjonowania obrotu za który płatność następuje przelewem na konto w czasie gdy firma nie pracuje.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z przepisu art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Art. 2 pkt 22 ustawy definiuje pojęcie sprzedaży, przez którą rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Co należy rozumieć przez „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel” określił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-320/88. W orzeczeniu tym stwierdza sie, że dla uznania danej czynności za opodatkowaną dostawę towarów, nie ma znaczenia to, czy dochodzi do przeniesienia własności według prawa właściwego dla danego kraju. Regulacja ta ma zastosowanie do każdego przeniesienia prawa do rozporządzania towarem na inny podmiot, które to przeniesienie skutkuje tym, że strona ta uzyskuje de facto możliwość korzystania z rzeczy tak jak właściciel, nawet jeżeli nie wiąże się to z przeniesieniem własności. W tym orzeczeniu, odnosząc się do dostawy towarów, Trybunał posłużył się terminem przeniesienia „własności w sensie ekonomicznym”, podkreślając tym samym uniezależnienie opodatkowania od przeniesienia własności towarów. Oznacza to więc, że na gruncie przedmiotowego przepisu kluczowym elementem jest przeniesienie, w istocie rzeczy, praktycznej kontroli nad rzeczą i możliwości dysponowania nią.

Innymi słowy pojęcie „przeniesienie prawa do rozporządzania jak właściciel” dotyczy tego rodzaju czynności, która daje otrzymującemu towar prawo do postępowania z nim jak właściciel. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własności, zatem zwrotu „prawo do rozporządzania jak właściciel” nie można interpretować jako „prawa własności”. Idąc dalej należy wskazać, że czynności przejścia własności ekonomicznej nie musi towarzyszyć przejście własności w sensie prawnym, bowiem „dostawa towarów” nie ogranicza się wyłącznie do prawa własności rzeczy. Jednocześnie należy podkreślić, że dla celów powstania obowiązku podatkowego dokonanie czynności następuje z chwilą jej faktycznego dokonania, za wyjątkiem przypadków, w których przepisy ustawy określają wprost ten moment. W konsekwencji postanowienia umów cywilnoprawnych o uznaniu dostawy towarów za dokonaną pozostają bez znaczenia dla celów powstania obowiązku podatkowego, mogą pełnić jedynie funkcje pomocniczą w przypadku zaistnienia wątpliwości.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z regulacjami art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencje obr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »