Miejsce świadczenia usług elektronicznych

Pytanie podatnika: Czy dokonywana za pośrednictwem strony internetowej sprzedaż gry będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w przypadku, gdy użytkownik - nabywca gry poda państwo swojego miejsca zamieszkania, z czego będzie wynikało, że jego miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, a okoliczność ta zostanie dodatkowo potwierdzona przez kontrolę numeru IP komputera, z którego składane jest zamówienie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 10 stycznia 2014 r. (data wpływu 21 stycznia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 3 kwietnia 2014 r. (data wpływu 4 kwietnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usług elektronicznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usług elektronicznych. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 3 kwietnia 2014 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 26 marca 2014 r. znak IBPP4/443-22/14/PK.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zajmuje się wytwarzaniem gier komputerowych. Gry te są następnie sprzedawane przez Internet za pośrednictwem strony internetowej, z której mogą zostać pobrane przez każdego użytkownika Internetu po złożeniu zamówienia i uiszczeniu ceny. W trakcie składania zamówienia każdy użytkownik obowiązany jest do złożenia oświadczenia odnośnie państwa swojego zamieszkania. Prawidłowość podanego państwa jest następnie weryfikowana przez skontrolowanie, czy numer IP komputera, z którego składane jest zamówienie, pochodzi z tego samego państwa, co podane przez użytkownika. Ponadto w przypadku zapłaty z wykorzystaniem karty płatniczej kontrolowana jest zgodność podanego państwa z państwem banku, który wystawił kartę.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że:

 • przedstawiony we wniosku stan faktyczny nie odnosi się do takich sytuacji, w których klienci są podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Z okolicz¬ności stanu faktycznego wynika także, iż klienci ci oświadczają, że posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Unii Europejskiej, przy czym ustalenia, co do siedzi¬by, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu nie opierają się o stan posiadanej przez Wnioskodawcę wiedzy, lecz na składanych przez klientów oświadczeniach,
 • świadczenie rozpatrywanych w sprawie usług jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dokonywana za pośrednictwem strony internetowej sprzedaż gry będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w przypadku, gdy użytkownik- nabywca gry poda państwo swojego miejsca zamieszkania, z czego będzie wynikało, że jego miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, a okoliczność ta zostanie dodatkowo potwierdzona przez kontrolę numeru IP komputera, z którego składane jest zamówienie?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) na potrzeby tej ustawy przez usługi elektroniczne rozumie się usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, s. 1). W myśl natomiast art. 7 ust. 1 wskazanego rozporządzenia do „usług świadczonych drogą elektroniczną”, o których mowa w dyrektywie 2006/112/WE, należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie - ze względu na ich charakter - jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. Rodzaj przedmiotowych usług został jednocześnie uszczegółowiony w art. 7 ust. 2 ww. rozporządzenia, przy czym w świetle lit. f) tego ustępu zaliczają się do nich także usługi wyszczególnione w załączniku I do tego rozporządzenia. Z kolei w przedmiotowym załączniku w ust. 4 lit c) jako usługi świadczone drogą elektroniczną wskazane zostało pobieranie gier na komputery i telefony komórkowe. Analiza wskazanych przepisów nie pozostawia zatem wątpliwości, że prowadzona przez Wnioskodawcę sprzedaż gier komputerowych za pośrednictwem Internetu zalicza się do usług elektronicznych w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług. Zważywszy na powyższe okoliczności wskazać trzeba, że zgodnie art. 281 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Unii Europejskiej, usług elektronicznych, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Jednocześnie zważyć trzeba, że w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega jedynie odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Wskazać zatem trzeba, że skoro w świetle wskazanych przepisów nabycie gry przez użytkownika mającego miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej traktowane jest jako świadczenie usługi w miejscu jego zamieszkania, a więc poza terytorium kraju, a opodatkowaniu podlega jedynie świadczenie usług na terytorium kraju, to sprzedaż gry w takim przypadku nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »