Kurs waluty dla zbiorczej faktury korygującej

Pytanie: Czy Spółka może wystawić jedną (zbiorczą) fakturę korygującą za dany okres z tytułu udzielenia opustu dla danego kontrahenta, w sytuacji, gdy nie dotyczy ona wszystkich transakcji dokonanych pomiędzy Spółką oraz tym kontrahentem w danym okresie? Jaki powinien być zastosowany kurs przeliczenia waluty wg kursu NBP przy wystawieniu ww. faktury, czy powinien być to kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia oznaczonego w umowie okresu, czy kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej, czy może odrębny kurs dla każdej z dostaw, których cena jest zbiorczo korygowana?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2018 r. (data wpływu 31 stycznia 2019 r.) uzupełnionym pismem z dnia 31 stycznia 2019 r. (data wpływu 4 lutego 2019 r.) oraz pismem z dnia 25 marca 2019 r. (data wpływu 25 marca 2019 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawienia jednej (zbiorczej) faktury korygującej, w zakresie zastosowania właściwego kursu przeliczenia waluty wg kursu NBP przy wystawieniu faktury korygującej dotyczącej opustu w sytuacji d), w zakresie zastosowania właściwego kursu przeliczenia waluty wg kursu NBP przy wystawieniu faktury korygującej dotyczącej opustu w sytuacji e) oraz w zakresie zastosowania właściwego kursu przeliczenia waluty wg kursu NBP przy wystawieniu faktury korygującej dotyczącej opustu w sytuacji f) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 stycznia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawienia jednej (zbiorczej) faktury korygującej, w zakresie zastosowania właściwego kursu przeliczenia waluty wg kursu NBP przy wystawieniu faktury korygującej dotyczącej opustu w sytuacji d), w zakresie zastosowania właściwego kursu przeliczenia waluty wg kursu NBP przy wystawieniu faktury korygującej dotyczącej opustu w sytuacji e) oraz w zakresie zastosowania właściwego kursu przeliczenia waluty wg kursu NBP przy wystawieniu faktury korygującej dotyczącej opustu w sytuacji f). Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 31 stycznia 2019 r. (data wpływu 4 lutego 2019 r.) o dowód wpłaty opłaty od wniosku, uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa i dowód wpłaty opłaty skarbowej oraz pismem z dnia 25 marca 2019 r. (data wpływu 25 marca 2019 r.) o przedstawienie własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka posiada siedzibę na terytorium Polski i jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.

Spółka m.in. nabywa materiały/towary na terenie kraju od dostawców krajowych dokonując rozliczeń także m.in. w walucie obcej. W przypadku osiągnięcia przez Spółkę we wskazanym czasie określonego pułapu zakupów Spółka otrzymuje rabat od danego dostawcy. Ponieważ sprzedawcy stosują różne zasady dokumentacji przedmiotowych opustów występują m.in. następujące stany faktyczne:

Sytuacja a)

Spółka dokonuje zakupów u danego dostawcy towarów, a następnie po upływie oznaczonego w umowie okresu, otrzymuje od sprzedawcy zbiorczą fakturę korygującą ceny ,,in minus” odnoszącą się zbiorczo do wszystkich zakupów dokonanych przez Spółkę w danym okresie od danego sprzedawcy i udzielającą jednego opustu (obniżenia ceny) o wartość procentową cen (wysokość procentu uzależniona jest od wartości zakupów) liczoną od danych zakupów dokonanych w tym okresie.

Sytuacja b)

Spółka dokonuje zakupów u danego dostawcy towarów, a następnie po upływie oznaczonego w umowie okresu, otrzymuje od sprzedawcy jedną fakturę korygującą ceny „in minus” odnoszącą się zbiorczo jedynie do niektórych zakupów dokonanych przez Spółkę w danym okresie od danego sprzedawcy i udzielającą jednego opustu (obniżenia ceny) o wartość procentową cen (wysokość procentu uzależniona jest od wartości zakupów) liczonej od danych zakupów dokonanych w tym okresie.

Sytuacja c)

Spółka dokonuje zakupów, a następnie po upływie wyznaczonego w umowie okresu, otrzymuje od sprzedawcy jedną fakturę korygującą ceny ,,in minus” odnoszącą się zbiorczo jedynie do części zakupów dokonanych przez Spółkę w danym okresie od tego sprzedawcy i udzielającą jednego opustu o wartości kwotowej. Otrzymanie opustu kwotowego uzależnione jest od osiągnięcia przez Spółkę określonego w umowie minimalnego pułapu nabytych towarów w określonej cenie z danego asortymentu w tym okresie. Po przekroczeniu minimalnej określonej w umowie (jako warunek uzyskania upustu kwotowego) ilości zakupu danego asortymentu towarów, Spółka nie otrzymuje już dodatkowego upustu z tytułu dalszych zakupów danego towaru w tym okresie od tego dostawcy.

Podobnie w przyszłości, Spółka będzie chciała udzielać opustów w powyższy sposób w transakcjach krajowych rozliczanych w walucie obcej. Umowy regulujące zasady rozliczeń w sytuacji sprzedaży będą zawierały różne zasady rozliczeń. Między innymi będą przewidywać udzielanie przez Spółkę opustów w sytuacji osiągnięcia w określonym czasie wyznaczonej w danej umowie wielkości zakupów przez danego nabywcę od Spółki. Umowy te będą wskazywać kilka sposobów rozliczeń przedmiotowych obniżek ceny w tym będą występować m.in. następujące sytuacje:

Sytuacja d)

Spółka będzie dokonywać sprzedaży na rzecz danego odbiorcy towarów, a następnie po upływie wyznaczonego w umowie okresu, będzie wystawiać na rzecz danego nabywcy zbiorczą fakturę korygującą ceny ,,in minus” odnoszącą się zbiorczo do wszystkich transakcji sprzedaży (dostawy) dokonanych przez Spółkę w danym okresie na rzecz danego nabywcy i udzielającą jednego opustu (obniżenia ceny) o wartość procentową cen (wysokość procentu uzależniona jest od wartości zakupów dokonanych przez nabywcę) liczonej od danych.

Sytuacja e)

Spółka będzie dokonywać sprzedaży na rzecz odbiorcy towarów, a następnie po upływie oznaczonego w umowie okresu, kupujący otrzyma od Spółki jedną fakturę korygującą ceny „in minus” odnoszącą się zbiorczo do niektórych zakupów dokonanych przez Kupującego w danym okresie od Spółki i udzielającą jednego opustu (obniżenia ceny) o wartość procentową cen (wysokość procentu uzależniona jest od wartości zakupów) liczonej od danych zakupów dokonanych w tym okresie.

Sytuacja f)

Spółka dokonywać będzie sprzedaży na rzecz danego nabywcy, a następnie po upływie wyznaczonego w umowie okresu, wystawiać będzie dla tego nabywcy jedną fakturę korygującą ceny „in minus” odnoszącą się zbiorczo jedynie do części dokonanych sprzedaży (dostaw) w danym okresie na rzecz danego nabywcy i udzielającą jednego opustu o wartości kwotowe. Wysokość kwoty opustu uzależniona będzie od osiągnięcia przez nabywcę określonej w umowie minimalnej ilości zakupionych towarów od Spółki z danego asortymentu i w tym okresie. Po przekroczeniu minimalnej określonej w umowie (jako warunek uzyskania upustu kwotowego) ilości zakupu danego asortymentu towarów, nabywca nie otrzyma już dodatkowego upustu od Spółki z tytułu dalszych zakupów danego towaru w tym okresie i od Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania.

1. Czy Spółka może wystawić jedną (zbiorczą) fakturę korygującą za dany okres z tytułu udzielenia opustu dla danego kontrahenta, w sytuacji, gdy nie dotyczy ona wszystkich transakcji dokonanych pomiędzy Spółką oraz tym kontrahentem w danym okresie?

6. Odnośnie stanu przyszłego powołanego wyżej pod literą „d”, Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi, jaki powinien być zastosowany kurs przeliczenia waluty wg kursu NBP przy wystawieniu faktury korygującej dotyczącej opustu, czy powinien być to kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia oznaczonego w umowie okresu, czy kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej, czy może odrębny kurs dla każdej z dostaw, których cena jest zbiorczo korygowana, a jeżeli tak, to z którego dnia lub których dni?

7. Odnośnie stanu przyszłego powołanego wyżej pod literą „e”, Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi, jaki powinien być zastosowany kurs przeliczenia waluty wg kursu NBP przy wystawieniu faktury korygującej dotyczącej opustu, czy powinien być to kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia oznaczonego w umowie okresu, czy kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej, czy może odrębny kurs dla każdej z dostaw, których cena jest zbiorczo korygowana, a jeżeli tak, to z którego dnia lub których dni?

8. Odnośnie stanu przyszłego powołanego wyżej pod literą „f”, Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi, jaki powinien być zastosowany kurs przeliczenia waluty wg kursu NBP przy wystawieniu faktury korygującej dotyczącej opustu, czy powinien być to kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia oznaczonego w umowie okresu, czy kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej, czy może odrębny kurs dla każdej z dostaw, których cena jest zbiorczo korygowana, a jeżeli tak, to z którego dnia lub których dni?

Zdaniem Wnioskodawcy

Ad 1.

Odpowiadając na pytanie pierwsze Spółka stwierdza, że w jej ocenie istnieje taka możliwość. Art. 106j u.p.t.u. stanowiący o korygowaniu faktur nie stoi w sprzeczności z takim działaniem.

Art. 106j ust. 1 oraz ust. 2 u.p.t.u. zawierają przesłanki wystawienia faktur korygujących oraz wymogi formalne faktur korygujących. Nie zawierają zakazu wystawienia zbiorczych faktur korygujących. Ust. 3 art. 106j tyczący wprost faktur zbiorczych, co prawda wskazuje by takie zbiorcze faktury dotyczyły wszystkich faktur za dany okres lecz jest to powiązane z dodatkową informacją wskazaną w pkt 1 ust. 3 oraz ze zwolnieniem od obowiązku by taka zbiorcza faktura za dany okres zawierała dane wskazane w art. 106e ust. 1 pkt 5 i pkt 6 u.p.t.u.

Jeżeli jednak podatnik nie zamierza korygować w sposób zbiorczy faktur z zastosowaniem przepisu art. 106j ust. 3 pkt 1 i pkt 2 u.p.t.u., lecz zamierza wystawić fakturę zbiorczą dotyczącą jedynie części faktur wystawionych w danym okresie zobowiązany będzie spełnić warunki wskazane w ust. 2 art. 106j u.p.t.u.

Ad 6. (stanowisko ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

Odnosząc się do pytania szóstego Spółka wskazuje, że jej zdaniem dopuszczalne będzie przeliczenie kursu waluty według kursu NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia przez Spółkę zbiorczej faktury korygującej.

Ad 7. (stanowisko ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

Odnosząc się do pytania siódmego Spółka wskazuje, że jej zdaniem dopuszczalne będzie przeliczenie kursu waluty według kursu NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia przez Spółkę zbiorczej faktury korygującej.

Ad 8. (stanowisko ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

Odnosząc się do pytania ósmego Spółka wskazuje, że jej zdaniem dopuszczalne będzie przeliczenie kursu waluty według kursu NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia przez Spółkę zbiorczej faktury korygującej.

Uzasadnienie do wszystkich odpowiedzi

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »