Koszty uzyskania przychodów: Zawarcie umowy leasingu po 1 kwietnia 2019 r.

Pytanie: Czy zawarcie nowej umowy leasingu operacyjnego po 1 kwietnia 2019 r., której przedmiotem będzie samochód osobowy o wartości powyżej 150.000.00 zł, z zamiarem oddania przedmiotu leasingu osobie trzeciej w użytkowanie na podstawie umowy najmu będzie skutkowało tym, iż do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć całość czynszu inicjalnego i każdej miesięcznej raty bez uwzględniania limitu 150.000,00 zł?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2019 r. (data wpływu 13 marca 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek – uzupełniony pismem z 15 kwietnia 2019 r. (data wpływu 24 kwietnia 2019 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, której główny przedmiot działalności stanowi najem krótko, jak i długoterminowy samochodów osobowych – zgodnie z PKD 77.11.Z Pojazdy (samochody) będące przedmiotem najmu nie są własnością Wnioskodawcy, a tym samym nie stanowią środka trwałego, lecz są użytkowane na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Do tej pory, czyli do dnia 31 grudnia 2018 roku, w związku z podpisywaniem umów leasingu operacyjnego, czynsz inicjalny (opłata wstępna), a także każda miesięczna rata leasingowa była w całej wysokości zaliczana do kosztów uzyskania przychodu.

W związku ze zmianami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 23 listopada 2018 r., a zwłaszcza art. 23 ust. 1 pkt 4 odnośnie odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanego wg zasad określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości przewyższającej kwotę 150.000,00 zł.

Pozostaje do wyjaśnienia kwestia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przyszłych kwot wynikających z opłaty wstępnej, jak i miesięcznych rat z tytułu podpisania w przyszłości, czyli po 1 kwietnia 2019 r. umów leasingu operacyjnego na samochody osobowe o wartości powyżej 150.000,00 zł, kiedy to koszty związane z podpisaną umową leasingu operacyjnego będą poniesione w celu osiągnięcia przychodów firmy – stanowią przedmiot najmu (przychód).

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wyjaśnił, że umowa leasingu, o której mowa we wniosku, spełnia warunki określone w art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. leasing operacyjny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zawarcie nowej umowy leasingu operacyjnego po 1 kwietnia 2019 r., której przedmiotem będzie samochód osobowy o wartości powyżej 150.000.00 zł, z zamiarem oddania przedmiotu leasingu osobie trzeciej w użytkowanie na podstawie umowy najmu będzie skutkowało tym, iż do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć całość czynszu inicjalnego i każdej miesięcznej raty bez uwzględniania limitu 150.000,00 zł?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z faktem, iż głównym przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest najem samochodów osobowych, a samochody te generują przychody, a co za tym idzie zgodnie z definicją kosztów uzyskania przychodów za koszty uważa się koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów (art. 22 pkt 1), czyli przedmiot leasingu nie jest użytkowany przez Wnioskodawcę, tylko oddawany osobom trzecim w użytkowanie na podstawie umów najmu, czyli jest wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, iż koszty z tytułu opłaty inicjalnej i miesięczne raty leasingowe dotyczące zawartej w przyszłości umowy leasingu operacyjnego – dotyczące samochodu osobowego o wartości przewyższającej 150.000,00 zł nie będą objęte limitem 150.000,00 zł wynikającym ze zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 23 listopada 2018 r., a zwłaszcza art. 23 ust. 1 pkt 4 odnośnie odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.): kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zasady opodatkowania stron leasingu reguluje rozdział 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 23a pkt 1 ww. ustawy: ilekroć w rozdziale jest mowa o umowie leasingu – rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Z kolei pkt 2 ww. artykułu stanowi, że ilekroć: w rozdziale jest mowa o podst...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »