Koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% dla nauczycieli akademickich

Z uzasadnienia: ...Dla zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów nie jest wystarczające wyróżnienie w umowie o pracę części czasu pracy przeznaczonej na pracę twórczą, gdyż z takiego wyróżnienia nie wynika, czy jakikolwiek utwór rzeczywiście powstał i czy w związku z jego eksploatacją wypłacono honorarium

Zdarzenie przyszłe

A jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Kierownikiem A w rozumieniu Kodeksu Pracy jest Rektor, który ustala zasady obowiązujące pracodawcę i pracownika np. w formie zarządzeń, regulaminów lub w innych jasno sprecyzowanych postanowieniach.

Zgodnie z art. 107-108 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej (dalej: PoSW) pracownikami Uczelni są:

1. nauczyciele akademiccy:

 • pracownicy naukowo-dydaktyczni;

 • pracownicy naukowi;

 • pracownicy dydaktyczni.

2. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach wymienionych w art. 110 PoSW pozostających w stosunku pracy.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi są zatrudniani na stanowiskach:

 • profesora zwyczajnego;

 • profesora nadzwyczajnego;

 • profesora wizytującego;

 • adiunkta;

 • asystenta.

Pracownicy dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:

 • starszego wykładowcy;

 • wykładowcy;

 • lektora lub instruktora.

Na zakres obowiązków ww. nauczycieli akademickich wskazuje art. 111 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który brzmi:

Pracownicy naukowo-dydaktyczni są obowiązani:

- kształcić i wychowywać studentów, w tym nadzorować opracowywanie przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym i metodycznym;

- prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, rozwijać twórczość naukową albo artystyczną;

- uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni.

Pracownicy naukowi mają obowiązki określone w ust. 1 pkt 2 i 3.

Do obowiązków nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego należy również kształcenie kadry naukowej.

Pracownicy dydaktyczni są obowiązani:

- kształcić i wychowywać studentów, w tym nadzorować opracowywanie przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym i metodycznym;

- podnosić swoje kwalifikacje zawodowe;

- uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni.

Zgodnie art. 108 i 111 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym pracownicy zarówno naukowi jak i naukowo-dydaktyczni wykonują badania naukowe i prace rozwojowe. Pracownicy dydaktyczni nie prowadzą badań naukowych i prac rozwojowych w ramach stosunku pracy. Prowadzą jednak działalność polegającą na kształceniu i wychowywaniu studentów, w tym nadzorują opracowywanie przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym i metodycznym; jest to zatem działalność dydaktyczna.

Pracownicy, zarówno naukowo-dydaktyczni, naukowi oraz dydaktyczni w ramach stosunku pracy tworzą utwory w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z poźn. zm.).

Aby wyodrębnić wynagrodzenie, w stosunku do którego stosuje się 50 % kup w Uczelni przyjęto następujące uregulowania:

Mając na uwadze art. 130 ust. 1 Prawo o szkolnictwie wyższym, który wskazuje że czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych, w Uczelni przyjęto (w drodze Uchwały Senatu) procentowy podział czasu pracy nauczycieli akademickich uwzględniający ich obowiązki dydaktyczne, naukowe i organizacyjne w następujących proporcjach dla poszczególnych grup pracowników:

- pracownicy naukowo-dydaktyczni:

 • obowiązki dydaktyczne - 45 % czasu pracy,

 • obowiązki badawcze - 45 % czasu pracy,

 • obowiązki organizacyjne -10% czasu pracy;

- pracownicy naukowi:

 • obowiązki badawcze - 90 % czasu pracy,

 • obowiązki organizacyjne -10 % czasu pracy;

- pracownicy dydaktyczni:

 • obowiązki dydaktyczne - 80% czasu pracy,

 • obowiązki organizacyjne - 20% czasu pracy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach proporcje czasu pracy mogą być inne, zmniejszające zakres obowiązków dydaktycznych na rzecz innych obowiązków. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.

Aby pracownicy Uczelni (twórcy) za wykonywanie w ramach stosunku pracy działalności twórczej mogli skorzystać z prawa do 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do wynagrodzeń z tytułu działalności określonej w art. 22 ust 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto że zwiększone koszty uzyskania przychodu stosuje się:

- do 45% wynagrodzenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych;

- do 45% wynagrodzenia dla pracowników naukowych;

- do 45% wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

W stosunku do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, ustalono że zakres stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu od ich wynagrodzeń uzależniony jest od zakresu wykonywanych przez nich prac o charakterze twórczym, co powinno wynikać z określonych obowiązków służbowych.

W przypadku, gdy prace twórcze stanowią większą część wynagrodzenia niż wskazana powyżej, pracownik powinien dodatkowo uzasadnić ich zwiększony zakres. W szczególnych przypadkach (uzasadniony zwiększony zakres obowiązków) Rektor może ustalić inny procentowy udział wynagrodzenia za prace twórcze. Pracodawca w ten sposób określił zasady i limit wynagrodzenia za pracę będącą przedmiotem praw autorskich.

Przyjęto również, że przez wynagrodzenie, w stosunku do którego można zastosować zwiększone koszty uzyskania przychodu z uwzględnieniem procentowego jego wyodrębnienia uważa się:

- wynagrodzenie zasadnicze;

- dodatkowe wynagrodzenie pracowników Akademickiej YY;

- wynagrodzenie za płatny urlop naukowy;

- wynagrodzenie za płatny urlop naukowy na przygotowanie rozprawy doktorskiej;

- dodatek specjalny;

- zwiększone wynagrodzenie wypłacane na podstawie art. 151 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli są wypłacane w związku z realizacją prac w ramach działalności o charakterze twórczym.

Natomiast nie stosuje się 50 % kosztów uzyskania przychodu od wynagrodzeń wypłacanych za okres nieobecności w pracy, w szczególności:

- urlopu wypoczynkowego;

- urlopu dla poratowania zdrowia;

- urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego lub jego częściach;

- zwolnienia lekarskiego;

- opieki nad zdrowym dzieckiem;

- innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy przewidzianej przepisami prawa pracy, za którą pracownik otrzymuje wynagrodzenie.

Treść umowy o pracę stanowi, że wynagrodzenie określone w umowie o pracę obejmuje także wynagrodzenia za wykonane w ramach stosunku pracy utwory w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zwiększone koszty uzyskania przychodu stosuje się na wniosek składany przez pracownika przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia, który oświadcza że w roku podatkowym w ramach wykonywanych obowiązków wynikających ze stosunku pracy:

- wykona utwory w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w rozumieniu art. 22 ust 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- indywidualnie określa udział procentowy swojego wynagrodzenia z tytułu pracy twórczej,

- oświadcza, że w wypadku zaistnienia okoliczności wymagających zmiany wysokości udziału procentowego wynagrodzenia za pracę twórczą, zobowiązany jest złożyć niezwłocznie nowe oświadczenie.

Zasadność wniosku potwierdzona jest przez bezpośredniego przełożonego.

Utwory wykonywane w ramach stosunku pracy obowiązkowo podlegają ewidencji. Ewidencję utworów wykonywanych w ramach stosunku pracy, które są przedmiotem prawa autorskiego, prowadzi się w jednostce organizacyjnej Uczelni. Pracownicy mają obowiązek przechowywania utworów powstałych w wyniku działalności twórczej przez okres podlegający kontroli podatkowej.

Pytania i stanowisko płatnika

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 • Czy Uczelnia jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjmując opisany sposób ustalania wynagrodzenia za działalność twórczą, o której mowa w art. 22 ust 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma prawo zastosować 50 % kosztów uzyskania przychodu?

 • Czy Uczelnia, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjmując opisany sposób wynagradzania za działalność twórczą, w stosunku do pracowników dydaktycznych wykonujących działalność twórczą w zakresie działalności dydaktycznej ma prawo zastosować 50% koszty uzyskania przychodów, tzn. czy działalność dydaktyczna mieści się w definicji działalności naukowo-dydaktycznej, o której mowa w art. 22 ust. 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania pierwszego, Uczelnia może jako płatnik stosować 50% koszty uzyskania przychodu przyjmując opisany powyżej sposób ustalania wynagrodzenia za działalność twórczą, o której mowa w art. 22 ust 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ spełnione zostają wszelkie przesłanki dające takie prawo:

- wykonywana praca w ramach stosunku pracy stanowi utwory w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z poźn. zm.),

- wykonywana praca w ramach stosunku pracy stanowi działalność, o której mowa w art. 22 ust. 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- treść umowy o pracę stanowi, że wynagrodzenie określone w umowie o pracę obejmuje także wynagrodzenie za wykonane w ramach stosunku pracy utwory w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Jednocześnie Rektor jako pracodawca stworzył przejrzysty mechanizm pozwalający precyzyjnie określić wysokość wynagrodzenia za wykonywanie prac o charakterze twórczym i wprowadził stoso...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »