Koszty uzyskania przychodów przy zbyciu udziałów spółki

Kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów Spółki objętych w zamian za wkład pieniężny będzie kwota środków pieniężnych wniesiona do Spółki tytułem wkładu pieniężnego. W przypadku zbycia części objętych udziałów kosztem uzyskania przychodów będzie natomiast odpowiednia część wartości wniesionego wkładu pieniężnego (część, jak odpowiada zapłaconej cenie objęcia tych udziałów, które będą przedmiotem zbycia).

Zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”), przy czym udziały w Spółce są/będą objęte za wkład pieniężny bądź też wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa, którego przedmiotem będą istotne z perspektywy funkcjonowania przedsiębiorstwa składniki majątku, na które składać się będą w szczególności następujące elementy:

- wszystkie aktywa trwałe funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością;

- prawa własności intelektualnej lub przemysłowej;

- kontakty z dostawcami;

- zakład pracy w rozumieniu art. 231 ustawy w z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z poźn. zm.);

- środki pieniężne;

- wierzytelności;

- prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów.

Wnioskodawca w przyszłości zamierza zbyć całość bądź część posiadanych udziałów Spółki. W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany doprecyzował opis zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie, że objął udziały w Spółce z o.o. w dniu 16 października 2017 r., w zamian za wkład pieniężny, przy czym w przyszłości obejmie dodatkowe udziały w Spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny.

Pytanie i stanowisko podatnika

W jakiej wysokości Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w momencie zbycia całości bądź też części udziałów Spółki?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku objęcia udziałów za wkład pieniężny w momencie zbycia całości bądź też części udziałów Spółki będzie on uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wkładu pieniężnego zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wskazuje wnioskodawca, zasady ustalenia dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych określone zostały w art. 30b ust. 2 pkt 1 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem – dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym udziałów) jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 – osiągnięta w roku podatkowym.

Zgodnie z generalną zasadą ustalania kosztów uzyskania przychodów, określoną w art. 22 ust. 1 omawianej ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy.

W ocenie Wnioskodawcy, jeżeli udziały zostały nabyte za środki pieniężne, w celu ustalenia kosztów uzyskania przychodów zastosowanie znajdzie przepis art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »