Korekta deklaracji VAT ze względu na nieujęcie faktur w ewidencji

Pytanie podatnika: Pomyłkowo faktury zarówno sprzedaży jak i zakupu nie zostały uwzględnione w ewidencji VAT sprzedaży i zakupu na dzień sporządzenia deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec br. W kwietniu Wnioskodawczyni zorientowała się, że nie przekazała powyższych dokumentów do biura rachunkowego celem rozliczenia. Czy Wnioskodawczyni ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury zakupu za miesiąc marzec i tym samym czy miała prawo złożyć korektę deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec uwzględniając w niej ww. faktury, pomimo że nie upłynęły jeszcze dwa kolejne miesiące w których Wnioskodawczyni mogłaby skorzystać z odliczenia podatku naliczonego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni #8209; przedstawione we wniosku z 5 czerwca 2014 r. (data wpływu 9 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do dokonania korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2014 r. uwzględniającej nieujęte faktury: zakupu i sprzedaży - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2014 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2014 r. uwzględniającej nieujęte faktury: zakupu i sprzedaży.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni świadczy usługi budowlane oraz sprzedaż towarów i usług budowlanych według PKD pod symbolem 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz 41.10.Z, 43.11.Z, 43.12.Z, 43.13.Z, 43.21.Z, 43.22.Z, 43.29.Z, 43.31.Z, 43.32.Z, 43.33.Z, 43.34.Z, 43.39.Z, 43.91.Z, 43.99.Z, 46.73.Z, 47.99.Z, 49.41.Z.

W dniu 31 marca 2014 roku Wnioskodawczyni zakupiła towar i usługi budowlane zgodnie z fakturą VAT na kwotę netto 120.410,00 zł, VAT 27.694,30 zł. W dniu nabycia towarów i usług tj. 31 marca 2014 roku Wnioskodawczyni posiadała ww. fakturę.

W tym samym dniu tj. 31 marca 2014 roku Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży części towarów i usług ujętych w ww. fakturze zakupowej. Dnia 31 marca 2014 roku Wnioskodawczyni wystawiła fakturę sprzedaży o nr 9/2014 na kwotę netto 126.142,50 zł, VAT 29.012,78 zł.

Pomyłkowo ww. faktury zarówno sprzedaży jak i zakupu nie zostały uwzględnione w ewidencji VAT sprzedaży i zakupu na dzień sporządzenia deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2014 roku.

W miesiącu kwietniu Wnioskodawczyni zorientowała się, że nie przekazała powyższych dokumentów do biura rachunkowego celem rozliczenia. W związku z tym, sporządzona została korekta deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2014 roku z uwzględnieniem podatku należnego VAT w wysokości 29.012,78 zł (FA VAT sprzedaży nr 9/2014), jak również z uwzględnieniem podatku naliczonego VAT w wysokości 27.694,30 zł (FA VAT zakupu).

Czy Wnioskodawczyni miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury zakupu za miesiąc marzec 2014 roku i tym samym do złożenia korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2014 roku, pomimo iż nie upłynął dwumiesięczny okres możliwości rozliczenia podatku naliczonego?

Wnioskodawczyni zaznacza, że w chwili składania korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2014 roku nie było prowadzone wobec Niej żadne postępowanie kontrolne czy podatkowe. Zatem nie wystąpiły przesłanki uniemożliwiające Wnioskodawczyni złożenie korekty deklaracji, a co za tym idzie korekta deklaracji VAT-7 za marzec 2014 roku została złożona z zachowaniem obowiązujących przepisów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami Wnioskodawczyni ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury zakupu za miesiąc marzec 2014 roku i tym samym czy miała prawo złożyć korektę deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2014 roku uwzględniając w niej zarówno fakturę dokumentującą sprzedaż, jak również fakturę dokumentującą zakup towarów handlowych i usług, pomimo że nie upłynęły jeszcze dwa kolejne miesiące w których Wnioskodawczyni mogłaby skorzystać z odliczenia podatku naliczonego?

Stanowisko Wnioskodawczyni:

Zdaniem Wnioskodawczyni, ma Ona prawo do dokonania korekty deklaracji VAT za miesiąc marzec 2014 roku uwzględniając w niej pominięte w pierwotnej wersji deklaracji faktury, dokumentujące zarówno sprzedaż jak i zakup towarów handlowych i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zasady dotyczące składania korekt deklaracji zostały uregulowane w art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn, zm.).

Zgodnie z treścią art. 81 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

Wskazany przepis statuuje ogólną zasadę, prawo podatnika do korygowania uprzednio złożonych deklaracji. Przy czym, stosownie do art. 3 pkt 5 cyt. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach - rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Stosownie do art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

W art. 81b § 1 ww. ustawy wskazano, że uprawnienie do skorygowania deklaracji:

 1. ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;
 2. przysługuje nadal po zakończeniu:
  1. kontroli podatkowej,
  2. postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Na podstawie art. 81b § 2 Ordynacji podatkowej korekta złożona w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych.

Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy jej sporządzeniu. Może on dotyczyć określenia wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości nadpłaty lub zwrotu podatku oraz innych danych zawartych w treści deklaracji. Skorygowanie deklaracji polega na ponownym, poprawnym już wypełnieniu deklaracji z dołączonym pisemnym uzasadnieniem wyjaśniającym przyczynę korekty (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Powyższe regulacje wskazują, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o k...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »