Klauzula wykonalności

Klauzula wykonalności jest aktem sądowym zawierającym stwierdzenie sądu, że tytuł uprawnia do egzekucji, oraz oznaczającym w razie potrzeby jej zakres. Treść brzmienia klauzuli określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz.U. poz. 1092).

Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wymienia także tytuł egzekucyjny, a w razie potrzeby oznacza świadczenie podlegające egzekucji i zakres egzekucji, oraz wskazuje, czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne, czy jako natychmiast wykonalne. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, tytułowi egzekucyjnemu opiewającemu na świadczenie pieniężne w walucie obcej sąd nada klauzulę wykonalności ze zobowiązaniem komornika do przeliczenia tej kwoty na walutę polską według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia planu podziału, a jeżeli planu podziału nie sporządza się – na dzień wypłaty kwoty wierzycielowi Niezwłocznie po ogłoszeniu postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, a gdy ogłoszenia nie było niezwłocznie po jego wydaniu, klauzulę wykonalności umieszcza się na tytule egzekucyjnym, a w przypadkach, o których mowa w art. 781 § 1 ze zn. 2, to jest wydanym w postaci elektronicznej, na zweryfikowanym przez sąd dokumencie uzyskanym z systemu teleinformatycznego potwierdzającym istnienie i treść tytułu egzekucyjnego. Klauzula wykonalności zawiera stwierdzenie, że tytuł egzekucyjny uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby – także informacje wskazane wyżej, to jest oznaczenie, czy świadczenie podlega egzekucji i zakres egzekucji, oraz wskazanie, czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne, czy jako natychmiast wykonalne. Klauzulę wykonalności podpisuje sędzia albo referendarz sądowy (art. 783 § 1 oraz § 1 ze zn. 1 k.p.c.).

Nadanie przez sąd klauzuli wykonalności do tytułu egzekucyjnego oznacza, że prowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikowi jest dopuszczalne. Klauzula wykonalności jest wydawana przez sąd lub referendarza sądowego na wniosek wierzyciela bądź z urzędu, jeżeli postępowanie zostało wszczęte z urzędu (art. 782 § 1 k.p.c.).

W przypadku nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym nadaje się klauzulę wykonalności z urzędu niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się (art. 782 § 2 k.p.c.).

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności składany jest na piśmie i należy do niego dołączyć:

a) tytuł egzekucyjny, jeżeli nie pochodzi on od sądu,

b) zaświadczenie, że tytuł egzekucyjny podlega wykonaniu, jeżeli pochodzi on od organu administracji publicznej,

c) dokument będący dowodem zdarzenia, od którego uzależnione zostało wykonanie tytułu egzekucyjnego,

d) dokument będący dowodem przejścia uprawnienia lub obowiązku na inną osobę niewymienioną w tytule,

e) inny dokument potrzebny do uzyskania klauzuli, np. akt małżeństwa w razie nadania klauzuli przeciwko małżonkowi dłużnika.

Sądem właściwym do nadania klauzuli jest:

1) w przypadku tytułu pochodzącego od sądu (wyrok, postanowienie) – sąd pierwszej instancji, przed którym sprawa się toczy albo sąd drugiej instancji, jeżeli akta sprawy tam się znajdują; nie dotyczy to jednak Sądu Najwyższego oraz przypadków wskazanych w kodeksie, to jest w art. 778 ze zn. 1, art. 778 ze zn. 2, art. 786, art. 787, art. 787 ze zn. 1, art. 788 i art. 789 k.p.c. (art. 781 § 1 k.p.c.);

2) w przypadku tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 783 § 4- wydanemu w postaci elektronicznej, klauzulę wykonalności, w przypadkach określonych w art. 778 ze zn. 1, art. 778 ze zn. 2, 787, 787 ze zn. 1, 788 oraz 789, nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika (art. 781 § 1 ze zn. 2 k.p.c.);

3) w przypadku tytułu pochodzącego od sądu administracyjnego lub innego orzeczenia, ugody lub aktu, a które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej – sąd rejonowy, w okręgu którego dłużnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę; gdy tego nie można ustalić, właściwym jest sąd rejonowy, w okręgu którego ma być wszczęta egzekucja, a kiedy wierzyciel zamierza wszcząć egzekucję za granicą – sąd rejonowy, w którego okręgu tytuł został sporządzony (art. 781 § 2 k.p.c.);

4) w przypadku orzeczenia sądu zagranicznego – sąd okręgowy, w okręgu którego dłużnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę; gdy tego nie można ustalić, właściwym jest sąd okręgowy, w okręgu którego ma być wszczęta egzekucja (art. 1146 § 1 pkt 1–6 k.p.c.).

Wniosek o nadanie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »