Kiedy opłata administracyjna i eksploatacyjna jest przychodem z najmu?

Pytanie podatnika: Umowa najmu określa dwie kwoty: kwotę czynszu najmu oraz kwotę zaliczki na poczet opłat administracyjnych i eksploatacyjnych obejmujących czynsz administracyjny, koszt wody i centralnego ogrzewania. Najemca wpłaca, co miesiąc całość opłat na rzecz Wnioskodawczyni, która z kolei dokonuje opłat czynszu administracyjnego i eksploatacyjnego. Czy przychodem do opodatkowania jest czynsz najmu wraz z wpływającymi na rachunek Wnioskodawczyni ww. opłatami?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 17 kwietnia 2017 r. (data wpływu 19 kwietnia 2017 r.), uzupełnionym 25 kwietnia 2017 r. i 30 maja 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia wysokości przychodu z najmu lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia wysokości przychodu z najmu lokalu mieszkalnego.

Wniosek został uzupełniony przez Wnioskodawczynię 25 kwietnia 2017 r.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem z 17 maja 2017 r. Znak: 0111-KDIB2-3.4011.33.2017.1.MK wezwano Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 30 maja 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni od lutego 2017 r. wynajmuje lokal mieszkalny i z tego tytułu odprowadza podatek ryczałtowy w wysokości 8,5% od kwoty umowy najmu.

Wnioskodawczyni w umowie najmu ma określone dwie kwoty:

  • kwotę czynszu najmu w wysokości 1.900 zł miesięcznie oraz
  • kwotę zaliczki na poczet opłat administracyjnych i eksploatacyjnych w wysokości 367,76 zł miesięcznie – obejmujących czynsz administracyjny, koszt wody, centralnego ogrzewania.

Najemca wnosi comiesięcznie na rzecz Wnioskodawczyni całość opłat w wysokości 2.267,76 zł., po czym Wnioskodawczyni opłaca koszty czynszu administracyjnego i eksploatacyjnego, tj. 367,76 zł, które są rozliczane w okresach półrocznych i zwykle wymagają jeszcze dopłaty do wpłaconych zaliczek.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że na podstawie umowy najmu, Najemcy są zobowiązani do pokrywania w całości kosztów z tytułu opłat administracyjnych i eksploatacyjnych (czynszu administracyjnego), w ten sposób, że wraz z zapłatą uzgodnionego czynszu najmu, Najemcy przekazują oraz będą przekazywać kwoty z tytułu czynszu administracyjnego. Następnie Wnioskodawczyni przekazuje oraz będzie przekazywała wskazane kwoty czynszu administracyjnego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej. Wnioskodawczyni działa w tym przypadku w charakterze pośrednika pomiędzy konkretnymi Najemcami, a Spółdzielnią Mieszkaniową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni powinna odprowadzać podatek ryczałtowy od całej kwoty umowy, tj. od 2.267,76 zł, czy tylko od czynszu najmu w wysokości 1.900 zł?

Zdaniem Wnioskodawczyni, powinna odprowadzać podatek tylko od kwoty 1.900 zł, gdyż jest to Jej dochód. Natomiast kwotę 367,76 zł stanowią opłaty związane z użytkowaniem lokalu (opłaty administracyjne i eksploatacyjne). Gdyby Wnioskodawczyni nie wynajmowała tego lokalu, a np. w nim mieszkała, musiałaby ponosić koszty czynszu w wysokości 367,76 zł na miesiąc.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodu jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Przychodami – w myśl art. 11 ust. 1 przywołanej ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2014 r. – z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Oznacza to, że określenia wysokości przychodu z najmu zaliczanego do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc najmu niestanowiącego pozarolniczej działalności gospodarczej, należy dokonywać w oparciu o postanowienia wyżej przywołanego art. 11 tejże ustawy.

Zgodnie z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) – przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Przy czym czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju (art. 659 § 2 Kodeksu cywilnego).

Podstawą generowania przychodów z tytułu najmu jest zawarcie pomiędzy stronami stosownej umowy. Strony umowy określają w niej wysokość czynszu, który jak wynika z cytowanego powyżej przepisu art. 659 § 2 Kodeksu cywilnego może być określony w pieniądzach bądź też świadczeniach innego rodzaju. Czynsz ten niezależnie od formy, w jakiej został określony stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, a tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Jednakże do powstania po stronie wynajmującego przychodu konieczne jest zaistnienie przesłanki zawartej w art. 11 ww. ustawy, czyli otrzymanie lub postawienie czynszu do dyspozycji.

W myśl art. 9a ust. 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w 10 ust. 1 pkt 6 są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

Stosownie do art. 9 ust. 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – pisemne oświadcz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »