Kary umowne w kosztach podatkowych

Pytanie podatnika: Czy kosztami uzyskania przychodów dla spółki są kwoty kar umownych zapłaconych przez spółkę na rzecz jej kontrahentów z tytułu opóźnień w dostawach towarów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 listopada 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 28 listopada 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu kary umownej za opóźnienie w dostawach towarów powstałych:

  • z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy - jest prawidłowe,
  • z winy Spółki - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2016 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu kary umownej za opóźnienie w dostawach towarów.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka z o.o (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest dostawcą lotniczych części zamiennych (dalej: „towary handlowy”) zarówno w kraju jak i zagranicą. Na dostawy tych towarów handlowych Spółka z każdym klientem zawiera umowy, w których wyszczególniony jest m.in. przedmiot dostawy, cena, termin a także zapis dotyczący kar umownych, jakie zapłacone zostaną przez Spółkę w sytuacji gdy nastąpi zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji a także w przypadku nie zrealizowania części lub całości przedmiotu umowy. W trakcie realizacji kontraktów zachodzą sytuacje, które powodują powstanie opóźnienia w dostarczeniu towarów handlowych Postanowienia dotyczące kar zabezpieczają interesy kontrahentów na wypadek nieterminowego dostarczenia towaru przez Spółkę. Wystąpienie obowiązku zapłaty opisanych kar umownych nie musi być zawinione przez Spółkę, może także nastąpić z przyczyn od niej niezależnych. Kara za opóźnienie zastrzeżona jest w przypadku samego faktu dostarczenia zamówionego, wskazanego towaru po upływie terminu wskazanego w umowie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy kosztami uzyskania przychodów dla Spółki są kwoty kar umownych zapłaconych przez Spółkę na rzecz jej kontrahentów z tytułu opóźnień w dostawach towarów?

Zdaniem Wnioskodawcy, kwoty kar umownych zapłaconych przez Spółkę na rzecz swoich kontrahentów z tytułu opóźnień w dostawach towarów na podstawie umów zawartych z kontrahentami są kosztami uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „UPDOP”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust 1 UPDOP. Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 22 UPDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Ponadto art. 483 Kodeksu cywilnego stanowi, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania może nastąpić poprzez zapłatę określonej kwoty pieniędzy. Obowiązek zapłaty kary umownej wynika wyłącznie z postanowień umowy. Ponadto z art. 483 § 2 Kodeksu cywilnego, wskazuje, że bez zgody wierzyciela dłużnik nie może zwolnić się z wykonania zobowiązania przez zapłatę kary umownej.

Warunki uznania wydatku za podatkowy koszt uzyskania przychodów, wynikają z treści art. 15 ust. 1 UPDOP.

Są to warunki o charakterze pozytywnym, a mianowicie: poniesienie wydatku przez podatnika, jego definitywny (rzeczywisty) charakter, związek z prowadzoną przez podatnika działalnością, poniesienie wydatku w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia ich źródła, właściwe jego udokumentowanie, a z drugiej zaś warunki o charakterze negatywnym, tj. niepodleganie przez wydatek pod katalog enumeratywnie wyliczonych kosztów niestanowiących na gruncie przepisów prawa podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Natomiast z przepisu art. 16 ust. 1 pkt 22 UPDOP wynika, że wyłączone z kosztów uzyskania przychodów są kary umowne i odszkodowania wypłacane wyłącznie z tytułów w nim wymienionych, tj. z tytułu: wad dostarczonych towarów, wad wykonanych robót, wad ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »