Jednoosobowa działalność i dwa samochody w kosztach firmy

Pytanie: Czy w jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię może Ona zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne oraz koszty eksploatacji związane z pierwszym samochodem H., który jest środkiem trwałym oraz raty leasingowe i koszty eksploatacyjne związane z drugim samochodem S. (umowa leasingu operacyjnego)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni - przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2019 r. (data wpływu 18 września 2019 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 listopada 2019 r. (data wpływu 12 listopada 2019 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych oraz kosztów eksploatacyjnych zawiązanych z drugim samochodem osobowym (S.) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2019 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 25 października 2019 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.450.2019.1.AP, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wskazanej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 25 października 2019 r. (data doręczenia 4 listopada 2019 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła powyższy wniosek pismem z dnia 7 listopada 2019 r. (data wpływu 12 listopada 2019 r.), nadanym za pośrednictwem operatora pocztowego w dniu 8 listopada 2019 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jako podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie praktyki pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C). Swoją działalność świadczy w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w … oraz w Szpitalu w …. W najbliższej przyszłości zamierza nawiązać współpracę ze Szpitalem w …. Zakres i przedmiot działalności powoduje, że w dotarciu do miejsc jej wykonywania niezbędny jest samochód. Ze względu na charakter działalności Wnioskodawczyni rozpoczyna jej świadczenie o określonych w umowie porach, a także bardzo często kończąc wykonywanie działalności w jednym Szpitalu i w tym samym dniu przemieszcza się do drugiego. Wnioskodawczyni obecnie używa samochodu H. (środek trwały) w ramach umowy kredytowej Nr ….

Wykorzystywanie pojazdu dla celów związanych z prowadzoną działalnością potwierdzone jest prowadzoną dla potrzeb podatku dochodowego podatkową księgą przychodów i rozchodów. Dochody opodatkowane są na zasadach ogólnych - podatkiem liniowym. Wnioskodawczyni nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Ponadto, Wnioskodawczyni używa do prowadzenia działalności drugi pojazd, by zapewnić ciągłość obsługi i wywiązanie się z przyjętych zobowiązań. Pojawiła się zatem konieczność używania w prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności drugiego auta. W związku z powyższym, Wnioskodawczyni zawarła w dniu 12 sierpnia 2019 r. umowę leasingu, której przedmiotem jest S.

Wskazana powyżej konieczność pojawiła się przede wszystkim z uwagi na fakt, że pierwszy pojazd, tj. H., jest autem, które sprawdza się przy dojazdach w okresie zimowym, bardzo dobrze radzi sobie w terenie i przy trudnych warunkach pogodowych, natomiast w okresie letnim S. jest autem bardziej ekonomicznym, generującym mniejsze koszty utrzymania, w szczególności na krótszych dystansach. Dlatego jest środkiem transportu w sezonie letnim, wiosennym i wczesno jesiennym. Jest bowiem bardziej ekonomiczny oraz generuje mniejsze koszty eksploatacyjne (jak chociażby spalanie paliwa), co pozwala na oszczędność i niższe koszty uzyskania przychodów (ma wspomaganie hybrydowe). Ponadto, S., jako drugi pojazd, pełni całorocznie funkcję auta awaryjnego. Jedno auto przy prowadzeniu działalności stanowi ryzyko, że w razie jego awarii, czy serwisowania Wnioskodawczyni pozostaje bez samochodu i nie ma możliwości dotarcia do dalej położonej placówki.

Obydwa samochody są w prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej niezbędne, by zapewnić ciągłość obsługi oraz wywiązanie się z przyjętych zobowiązań.

Obydwa samochody wykorzystywane są jedynie do celów służbowych i zapewniają Wnioskodawczyni mobilność i dotarcie do miejsc świadczonej działalności, a co za tym idzie gwarantują ciągłość w wykonywaniu przez Nią świadczeń na rzecz Szpitali położonych w różnych miastach.

W piśmie z dnia 7 listopada 2019 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że do tej pory używała i używa samochodu osobowego H., zakupionego na kredyt w dniu 23 listopada 2015 r. o wartości 127 000 zł. W momencie przyjęcia środka trwałego wartość początkowa do naliczenia amortyzacji wynosiła 85 360 zł. Wnioskodawczyni zastosowała 20% stawkę amortyzacyjną. Miesięczny odpis amortyzacyjny to 1 422 zł 67 gr, ale w związku ze zmianą przepisów od dnia 1 stycznia 2019 r. amortyzacja naliczona jest od kwoty 127 000 zł. Miesięczny odpis amortyzacyjny to 2 116 zł 67 gr. Do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawczyni zalicza również odsetki od kredytu, około 350 zł miesięcznie plus bieżące koszty eksploatacji. Dla ww. samochodu nie jest prowadzona ewidencja, o której mowa w art. 86a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto, w dniu 12 sierpnia 2019 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy S. o wartości 61 000 zł. Umowa została zawarta na okres 35 miesięcy. Opłata wstępna wynosiła 6 100 zł, wartość końcowa wg harmonogramu spłaty to 610 zł 01 gr (1% wartości). Po zakończeniu umowy leasingu Wnioskodawczyni zamierza wykupić pojazd i wprowadzić go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zamierza zaliczać do kosztów raty leasingowe w 100%, zaś koszty eksploatacji, zgodnie z przepisami wynoszą 75% wartości poniesionych wydatków. Koszty eksploatacji to: zakup paliwa, zakup części do bieżących napraw, koszty ubezpieczenia i przeglądów. Pomimo zawarcia umowy leasingu wszystkie koszty związane z tą umową na dzień złożenia uzupełnienia wniosku nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wnioskodawczyni dodała, że wartość odpisów amortyzacyjnych oraz wartość ubezpieczenia zaliczane są do kosztów w 100%, zaś koszty eksploatacyjne w wysokości 75% poniesionych wydatków. Oba samochody wykorzystywane są przez Wnioskodawczynię tylko i wyłącznie do prowadzonej działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy w jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię może Ona zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne oraz koszty eksploatacji związane z pierwszym samochodem H., który jest środkiem trwałym oraz raty leasingowe i koszty eksploatacyjne związane z drugim samochodem S. (umowa leasingu operacyjnego)?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych oraz kosztów eksploatacyjnych zawiązanych z drugim samochodem osobowym (S.), natomiast w pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, koszty związane z eksploatacją samochodów oraz ich amortyzacją, po ujęciu również drugiego samochodu w ewidencji środków trwałych, stanowią koszty uzyskania przychodów.

Drugi pojazd stanowi dla Wnioskodawczyni niezbędny wydatek, który ponosi w celu uzyskania przychodu. Drugi pojazd jest mniejszy i bardziej ekonomiczny, a co za tym idzie generuje niższe koszty utrzymania i uzyskania przychodu. Stanowi także pojazd zastępczy w razie serwisowania, naprawy, czy nagłej awarii pierwszego auta, przez co jest zabezpieczeniem ciągłości świadczonej działalności. Samochód H. jest niezbędny dla Wnioskodawczyni przede wszystkim w okresie zimowym i późno jesiennym. W szczególności, w trudnych warunkach pogodowych, celem dotarcia z jednego Szpitala do drugiego. Bardzo często pojazd ten jest też niezbędny w sytuacji złej pogody (deszcze, mgła), bowiem jest samochodem o charakterze pośrednio terenowym. Co najmniej kilka razy w przeciągu miesiąca Wnioskodawczyni dojeżdża do placówki w … oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów od Jej miejsca zamieszkania (Wnioskodawczyni zamierza także nawiązać współpracę ze Szpitalem w …), dlatego w zależności od warunków i możliwości pogodowych oba pojazdy są dla Niej niezbędne.

Posiadanie samochodu przez Wnioskodawczynię w prowadzonej działalności gospodarczej jest niezbędne i konieczne, ponieważ bez auta nie ma Ona możliwości prowadzenia działalności. Oba samochody są przez Nią wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskiwania przychodów. Wnioskodawczyni bardzo często kończy działalność w jednym Szpitalu i przemieszcza się w tym samym dniu do kolejnego. Dwa pojazdy zapewniają płynność i ciągłość świadczonej przez Wnioskodawczynię działalności, a różne ich cechy i przeznaczenie umożliwiają optymalizowanie kosztów ich amortyzacji. Oba pojazdy są niezbędne do prawidłowego rozwoju oraz funkcjonowania firmy.

Wnioskodawczyni wskazała, że samochód nie znajduje się na liście kosztów nieuznawanych za koszty w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W piśmie z dnia 7 listopada 2019 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że płaci regularnie podatki i w przyszłości zamierza podjąć pracę w innym szpitalu, gdyż w czasach wolnego rynku trzeba być kreatywnym i mobilnym, a także ograniczając koszty uzyskania przychodu, tym samym zwiększając własny dochód, być atrakcyjnym na rynku pracy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z poźn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »