Informacja o cenach transferowych w pytaniach i odpowiedziach – cz. 3

Ministerstwo Finansów udostępniło IV, rozszerzone wydanie informacji o cenach transferowych, prezentując je w formie pytań i odpowiedzi. Ze względu na obszerność opracowania podzieliliśmy je na trzy części i dzisiaj publikujemy ostatnią z nich.

 • Zobacz też:

Część 1 – odpowiedzi na pytania od 1 do 51

Część 2 - pytania od 52 do 109

5.2.4. Transakcje refaktury

110. Jak w Informacji TPR należy ująć refaktury?

W Informacji TPR refaktury należy wykazać jako Transakcje kontrolowane w kategoriach 1501 Odprzedaż przedmiotu transakcji w cenie nabycia (refakturowanie – sprzedaż) lub 2501 Nabycie przedmiotu transakcji w cenie pierwotnego nabycia (refakturowanie).

W tych kategoriach, należy wykazać transakcje, które w lokalnej dokumentacji cen transferowych ujęte zostały jako Transakcje kontrolowane o jednorodnym charakterze, których istotę stanowią refaktury.

Kategorie 1501 i 2501 nie służą do połączenia wszystkich Transakcji kontrolowanych stanowiących refaktury (jako jedna Transakcja kontrolowana). Przykładowo, jeśli podmiot otrzymał refaktury dotyczące zakupu urządzeń, usług prawnych, kosztów ubezpieczeń i usług transportu od różnych lub od tego samego Podmiotu powiązanego, to nie powinien agregować tych refaktur i wykazywać ich łącznie w pozycji 2501, o ile refakturowane pozycje nie stanowią Transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym.

W przypadku refaktur, które stanowią element transakcji złożonej, należy określić główny przedmiot transakcji. Jeżeli refaktura nie będzie stanowić transakcji zasadniczej, w Informacji TPR transakcję taką należy wykazać w kategorii Transakcji kontrolowanych odpowiadającej głównemu przedmiotowi transakcji. Jeżeli głównym przedmiotem transakcji złożonej jest refaktura i transakcja ta stanowi jednocześnie jednorodną Transakcję kontrolowaną, refakturę należy wykazać w Informacji TPR za pomocą kategorii 1501 lub 2501 (zob. też odpowiedzi na pytanie 40 i 87).

111. Jak wykazać transakcję refaktury kosztów usług marketingowych nabywanych od podwykonawców i sprzedaż usług marketingowych świadczonych z wykorzystaniem wewnętrznych zasobów spółki, jeśli podmiot uznaje, że te transakcje są niejednorodne?

W przypadku stwierdzenia, że Transakcje kontrolowane nie posiadają cech jednorodności, powinny zostać wykazane odrębnie w Informacji TPR.

112. Jak należy wypełnić pola dotyczące Ceny minimalnej i Ceny maksymalnej oraz Ceny porównywalnej min. i Ceny porównywalnej max. w przypadku refaktury?

Jako Cenę minimalną i Cenę maksymalną oraz Cenę porównywalną min. i Cenę porównywalną max. należy wskazać tę samą wartość, na jaką opiewa refaktura.

Wymienione pola występują w przypadku wyboru metody weryfikacji ceny transferowej MW01 Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej dla ceny wyrażonej kwotowo. W Informacji TPR podmiot powinien wskazać metodę zgodną ze sporządzoną lokalną dokumentacją cen transferowych.

Wyjaśnienie powyższe nie dotyczy przypadku, gdy transakcja korzysta ze zwolnienia dokumentacyjnego na podstawie art. 11n pkt. 10 Ustawy (tzw. czystego refakturowania), którą wykazuje się w grupie kategorii F. Pola dotyczące cen wówczas nie występują.

5.2.5. Transakcje inne

113. Czy w Informacji TPR należy wykazywać podziały spółek, połączenia spółek, podwyższenia lub obniżenia kapitału?

Odpowiedź zależy każdorazowo od kwalifikacji wskazanych zdarzeń jako Transakcji kontrolowanych. Wskazane zdarzenia mogą stanowić w szczególności restrukturyzację, o której mowa w § 2 pkt 1 Rozporządzenia TP.

Jeżeli wskazane w pytaniu zdarzenia stanowią odrębne Transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym i tak zostały zaprezentowane w dokumentacji lokalnej lub jeżeli stanowią one transakcje zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego na podstawie art. 11n pkt 1-2 lub 10-12 Ustawy, to należy je wykazać w Informacji TPR.

114. W Informacji TPR do wyboru dostępne są transakcje 1502 Inna transakcja kontrolowana niewymieniona wcześniej – sprzedaż oraz 2502 Inna transakcja kontrolowana niewymieniona wcześniej – zakup. Czy w ramach tych kategorii należy zsumować wszystkie inne Transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym, które nie zostały zaklasyfikowane do innych kategorii, w tym także transakcje, których wartość nie przekracza Progów dokumentacyjnych?

Kategorie 1502 Inna transakcja kontrolowana niewymieniona wcześniej – sprzedaż oraz 2502 Inna transakcja kontrolowana niewymieniona wcześniej – zakup dotyczą transakcji jednorodnych, podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu, których przyporządkowanie do innej kategorii Transakcji kontrolowanej wykazanych w Informacji TPR nie jest możliwe lub prawidłowe.

Każdą Transakcję kontrolowaną o charakterze jednorodnym należy wykazać odrębnie w jednej z dwóch wskazanych kategorii. Kategorie 1502 oraz 2502 nie służą bowiem do wykazywania różnicy kwotowej między sumą transakcji wykazanych w Informacji TPR a sumą wszystkich Transakcji kontrolowanych, w tym takich, których wartość nie przekracza Progów dokumentacyjnych.

115. Czy dla transakcji przyporządkowanych do kodów 1502 Inna transakcja kontrolowana niewymieniona wcześniej – sprzedaż, oraz 2502 Inna transakcja kontrolowana niewymieniona wcześniej – zakup, wartość przychodów/kosztów należy uzgodnić ze sprawozdaniem finansowym?

Kategorie 1502 Inna transakcja kontrolowana niewymieniona wcześniej – sprzedaż oraz 2502 Inna transakcja kontrolowana niewymieniona wcześniej – zakup nie służą uzgodnieniu przychodów i kosztów ze sprawozdania finansowego (bądź zeznania rocznego) z sumą wartości Transakcji kontrolowanych, wykazanych w Informacji TPR.

116. Podmiot dokonał zakupu środka trwałego (typu maszyna produkcyjna) od Podmiotu powiązanego, celem używania tej maszyny dla potrzeb własnej produkcji. Jakim kodem kategorii transakcji należy oznaczyć tę transakcję?

W takim przypadku w Informacji TPR należy ująć transakcję pod kodem 2311 Zakup innych aktywów.

5.2.6. Restrukturyzacja – grupa kategorii A1

117. Jak w Informacji TPR należy wykazać transakcję stanowiącą restrukturyzację? Jakie składniki powinno objąć wynagrodzenie stanowiące wartość transakcji restrukturyzacji?

Transakcje kontrolowane raportowane w ramach Informacji TPR należy wykazać zgodnie ze sporządzoną lokalną dokumentacją cen transferowych. Jeśli całość działań (czynności) została przez podatnika uznana za restrukturyzację w rozumieniu § 2 pkt 1 Rozporządzenia TP, to taką transakcję należy wykazać w Informacji TPR pod kodami dotyczącymi restrukturyzacji, tj. od 3001 do 3013. Jeżeli natomiast dana transakcja nie spełnia warunków dot. restrukturyzacji, to powinno się ją wykazać w Informacji TPR za pomocą innych kodów, najbardziej odpowiadających przedmiotowi transakcji.

W przypadku gdy w lokalnej dokumentacji cen transferowych całość działań (czynności) w ramach restrukturyzacji ujęta została łącznie jako jedna transakcja, w Informacji TPR należy restrukturyzację wykazać analogicznie. Należy również wykazać całkowite wynagrodzenie, jakie ustalone zostało w Transakcji kontrolowanej, tj. wszystkie jego składniki, w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia potencjału do generowania zysku (tzw. exit fee), jeśli wystąpiło.

Rodzaj wynagrodzenia (lub jego brak) wskazuje się, wybierając odpowiedni kod w polu Wynagrodzenie za restrukturyzację. Konieczne jest również określenie metody weryfikacji ceny oraz wskazanie, czy restrukturyzacja podlega kompensacie w rozumieniu § 9 Rozporządzenia TP.

Jeśli natomiast działania (czynności) uznane przez podatnika za restrukturyzację stanowią odrębne Transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym i tak zostały zaprezentowane w dokumentacji lokalnej, to także w Informacji TPR należy je wskazać odrębnie, przyporządkowując je do odpowiednich kategorii (np. 3001 Restrukturyzacja – Połączenie oraz 3005 Restrukturyzacja – transfer wartości niematerialnych i prawnych oraz praw do wartości niematerialnych i prawnych).

118. Jak należy zaraportować transakcję restrukturyzacji (kody 3001-3013), w której można zidentyfikować jednocześnie stronę przychodową i kosztową?

Transakcję restrukturyzacji, która ma jednocześnie stronę przychodową i kosztową, należy zaraportować jako dwie odrębne transakcje w Informacji TPR (art. 11k ust. 3 pkt 2 Ustawy).

Po wyborze odpowiedniego kodu dotyczącego restrukturyzacji (kody 3001-3013) wymagane jest wypełnienie pola Wynagrodzenie za restrukturyzację. Pole to pozwala na wybór więcej niż jednego kodu spośród kodów RM01-RM05:

1. RM01-RM02 – kody dotyczące otrzymania wynagrodzenia,

2. RM03-RM04 – kody dotyczące zapłaty wynagrodzenia,

3. RM05 – kod dotyczący restrukturyzacji bez wynagrodzenia.

Przy wyborze odpowiedniego kodu RM w ramach jednej transakcji nie powinno się wybierać jednocześnie kodów dotyczących różnych stron transakcji (strony przychodowej i kosztowej).

5.2.7. Umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze – grupa kategorii A2

119. Jak w Informacji TPR należy wykazać transakcję umowy spółki niebędącej osobą prawną?

Dla wykazania transakcji umów spółek niebędących osobami prawnymi w Informacji TPR właściwa jest kategoria 3101 Umowa spółki niebędącej osobą prawną, umowa wspólnego przedsięwzięcia lub umowa o podobnym charakterze. Dodatkowo w polu Rodzaj umowy należy wybrać z listy rozwijanej, czy jest to Umowa spółki niebędącej osobą prawną, czy Umowa wspólnego przedsięwzięcia lub umowa o podobnym charakterze.

Raportując w Informacji TPR umowy z tej kategorii, należy uzupełnić pola: Wartość transakcji, Wartość wkładów ogółem, Wartość wkładów oraz Udział.

Ustalanie wartości Transakcji kontrolowanej w przypadku transakcji polegających na zawarciu umowy spółki niebędącej osobą prawną odnosi się do łącznej wartości wkładów wniesionych do spółki niebędącej osobą prawną. Wartość transakcjiwykazuje się w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku).

Pole Wartość wkładów ogółem należy uzupełnić o łączną wartość wkładów wniesionych (uwzględniając wartość wkładów zwróconych) przez wszystkich wspólników na koniec okresu, za jaki składana jest Informacja TPR, w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku).

W polu Wartość wkładów wskazuje się łączną wartość wkładów wniesionych (uwzględniając wartość wkładów zwróconych) przez wspólnika na koniec okresu, za jaki składana jest Informacja TPR, w tysiącach złotych (bez miejsc po przecinku).

Uzupełniając pole Udział, należy wskazać w nim rodzaj udziału wynikający z danej umowy na koniec okresu, za jaki składana jest Informacja TPR – tj. udział w zysku, udział w stracie lub udział w majątku likwidacyjnym (możliwy jest wybór wielokrotny).

Następnie należy podać w polu Procentowy udział wartość procentową wskazanego udziału, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykazaniu w Informacji TPR nie podlega wypłata zysku dla wspólników spółek niebędących osobami prawnymi (oraz odpowiednio otrzymanie zysku przez wspólnika takiej spółki) jako zdarzenie niebędące Transakcją kontrolowaną.

5.3.Grupa kategorii B – usługi o niskiej wartości dodanej (safe harbour)

120. Dlaczego dla transakcji z kategorii B lub kategorii D nie mogę wskazać Metody weryfikacji cen transferowych?

Za okres od 1 stycznia 2022 roku dla transakcji korzystających z safe harbour nie ma obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. W Informacji TPR nie jest zatem przewidziane dla takich transakcji wykazanie Metody weryfikacji cen transferowych.

5.4. Grupa kategorii C – transakcje finansowe

5.4.1. Transakcje finansowe – zagadnienia ogólne

121. Co należy wpisać w polu Wartość transakcji w przypadku transakcji finansowych? Czy tylko wartość kapitału, czy sumę kapitału, odsetek i prowizji? Czy kwotę wynikającą z zawartych umów, czy też faktycznie należne/zapłacone kwoty?

Wartość transakcji w Informacji TPR należy rozumieć zgodnie z art. 11l Ustawy. W odniesieniu do transakcji finansowych, wartością transakcji jest wynikająca z umów lub innych dokumentów (art. 11l ust. 2 pkt 2 Ustawy):

• wartość kapitału – w przypadku pożyczki, kredytu i depozytu;

• wartość nominalna – w przypadku emisji obligacji;

• suma gwarancyjna – w przypadku poręczenia lub gwarancji;

• wartość właściwa dla danej Transakcji kontrolowanej – w przypadku pozostałych transakcji.

Podmiot powinien dokonać ustalenia wartości transakcji w sposób, który najpełniej odpowiada jej istocie.

Dane przekazywane w Informacji TPR powinny być zgodne z danymi prezentowanymi w lokalnej dokumentacji cen transferowych, w przypadku gdy na podmiocie powiązanym ciążył obowiązek sporządzenia tej dokumentacji.

W sytuacji gdy taki obowiązek nie wystąpił, Informacja TPR jest sporządzana na podstawie sprawozdania finansowego lub innych dokumentów.

Co do zasady, przy określaniu Wartości transakcji można posiłkować się również przyjętą przez podmiot prezentacją tych transakcji w księgach rachunkowych.

Poniżej zaprezentowano przykłady dla wybranych transakcji finansowych:

• pożyczka lub kredyt

Wartością transakcji pożyczki lub kredytu jest wartość kapitału, ustalona dla danej transakcji pożyczki lub kredytu o charakterze jednorodnym.

Przez wartość kapitału należy rozumieć najwyższą kwotę kapitału udostępnionego w danym okresie raportowanym, wynikającą z umowy lub innych dokumentów (np. harmonogram spłaty pożyczki, wyciąg z rachunków bankowych).

W przypadku kilku pożyczek lub kredytów składających się na transakcję jednorodną, wykazuje się łączną wartość tych kwot, tzn. uwzględniając wszystkie dokumenty za dany okres raportowania.

Wartość kapitału pożyczki lub kredytu wykazuje się z pominięciem odsetek, marż, prowizji i innych płatności związanych z udzieleniem finansowania.

Wartość kapitału wykazywana w polu Wartości transakcji nie jest tożsama z wartością wykazywaną w polu Kwota kapitału.

W polu Kwota kapitału należy podać łączną wartość kapitału zgodnie z zawartą umową lub na podstawie innych dokumentów.

Przykład 1 - pożyczka długoterminowa w euro

Podmiot A zawarł w grudniu 2020 roku umowę pożyczki z Podmiotem powiązanym B, zgodnie z którą pożyczył od B kwotę 12 mln €, na okres 10 lat.

Spłaty rat i odsetek następują od stycznia 2021 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1% rocznie. Umowa przewiduje spłaty kapitału pożyczki w comiesięcznych ratach w wysokości 100 tys. €, wraz z odsetkami. Dla podmiotu A rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

Na dzień 1 stycznia 2022 roku podmiotowi A pozostaje do spłaty 10,8 mln € (według umownego harmonogramu spłat). W trakcie 2022 roku podmiot spłaca część pożyczonego kapitału - w kwocie 1,2 mln €. Na dzień 31.12.2022 roku pozostał do spłaty kapitał 9,6 mln €. Odsetki należne za 2021 rok wyniosły 101.500 €, zapłacone 93.500 €.

W Informacji TPR za 2022 rok dla wyżej wymienionej Transakcji kontrolowanej należy w poniżej podanych polach wykazać:

- Wartość transakcji - 10,8 mln € (przeliczona na złote według kursu średniego NBP obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy);

- Kwota kapitału - 12 mln €;

- Wartość zadłużenia - 9,6 mln € (przeliczona na złote kwota pozostającego do spłaty kapitału zgodnie z zasadami rachunkowości);

- Kwota odsetek (memoriałowo) - 101.500 € (przeliczona na złote według kursu zarachowania);

- Kwota odsetek (kasowo) - 93.500 € (przeliczona na złote według kursu faktycznej zapłaty).

Przykład 2 – pożyczka długoterminowa w złotych (kapitał będący w dyspozycji poniżej progu dokumentacyjnego)

Podmiot A zawarł w grudniu 2019 roku umowę pożyczki z Podmiotem powiązanym B, zgodnie z którą pożyczył od podmiotu B kwotę 12 mln zł, na okres 5 lat. Spłaty rat i odsetek następują od stycznia 2020 roku, zgodnie z ustalonym w umowie harmonogramem spłat. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1% rocznie.

Umowa przewiduje spłaty kapitału pożyczki w comiesięcznych ratach w wysokości 200 tys. zł, wraz z odsetkami. Dla podmiotu A, rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

Na dzień 1 stycznia 2021 roku podmiotowi A pozostaje do spłaty 9,6 mln zł.

W trakcie 2021 roku podmiot spłaca część pożyczonego kapitału - w kwocie 2,4 mln zł. Na dzień 31.12.2021 roku pozostały do spłaty kapitał wynosi 7,2 mln zł.

Ponieważ wartość kapitału będącego w dyspozycji podmiotu A w 2021 roku nie przekroczyła kwoty 10 mln zł, stanowiącej ustawowy próg dokumentacyjny, podmiot ten nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej za ten rok. Transakcji tej nie należy również wykazywać w Informacji TPR za 2021 rok.

Przykład nr 3 – wypłata kredytu w transzach

Podmioty powiązane zawarły umowę kredytu w 2021 r. Kwota maksymalna kredytu została ustalona w umowie w wysokości 50 mln zł. Ponadto ustalono, że kredyt zostanie wypłacony w 4 transzach zgodnie z harmonogramem wypłat.

Oprocentowanie kredytu wynosi 1% i jest naliczane od kwoty udostępnionego kapitału. Odsetki nie są kapitalizowane.

 • rachunek bankowy

Wartość transakcji dla transakcji rachunku bankowego powinna zostać określona według wartości właściwej dla danego typu transakcji (art. 11l ust. 1 pkt 5 Ustawy).

W tym celu należy uwzględnić sposób wynagrodzenia za świadczenie tej usługi wynikający z zawartej z bankiem umowy, tj. wszystkie elementy cenotwórcze, np. wartość prowizji/opłat albo odsetek. W uzasadnionym przypadku dopuszcza się wskazanie w tym polu przeważającego elementu wynagrodzenia za świadczenie tej usługi.

Z uwagi na techniczny brak możliwości uzupełniania w Informacji TPR danych per transakcja dla rachunków bankowych wielowalutowych (brak możliwości wyboru kilku walut dla tej samej transakcji), Wartości transakcji dla tego typu transakcji ustalać należy jako sumę wartości ustalonych osobno dla każdej waluty (w przeliczeniu na złote, zob. też odpowiedź na pytanie 55)

 • transakcje na instrumentach pochodnych (np. IRS, CIRS, Forward, Swap)

W celu określenia wartości transakcji na instrumentach pochodnych należy odwołać się do przepisu art. 11l ust. 1 pkt 5 Ustawy, zgodnie z którym wartość ta powinna odpowiadać wartości właściwej dla danego typu transakcji. W przypadku transakcji na instrumentach pochodnych, wartość ta powinna przede wszystkim odzwierciedlać istotę transakcji oraz jej opis w lokalnej dokumentacji cen transferowych. Wartość transakcji powinna również wynikać z przyjętej przez podmiot prezentacji tych transakcji w księgach rachunkowych.

Przykładowo, dla transakcji CIRS (swap walutowo-procentowy) jako Wartość transakcji można wykazać w Informacji TPR wynik na danej transakcji, zarówno ze zrealizowanych, jak i niezrealizowanych zysków (ujęcie memoriałowe) albo inną wartość wynikającą z ksiąg rachunkowych podatnika.

 • transakcje wymiany walut

Wartość transakcji dla transakcji wymiany walut powinna odzwierciedlać istotę transakcji oraz jej opis w lokalnej dokumentacji cen transferowych. Wartość transakcjipowinna również wynikać z przyjętej przez podmiot prezentacji tych transakcji w księgach rachunkowych.

 • depozyty (pełniące funkcje oszczędnościową – w tym lokaty, lokaty odnawialne wielokrotnie, np. overnight)

Przez transakcję depozytu należy rozumieć transakcję finansową, o funkcji oszczędnościowej (w tym lokaty oraz lokaty odnawialne wielokrotnie, np. overnight).

Jako Wartość transakcji należy podać sumę wartości nominalnych depozytów dla transakcji uznanych przez podmiot jako jednorodne, bez uwzględnienia wartości naliczonych odsetek, prowizji.

Jeżeli lokaty są kapitalizowane częściej niż raz w roku, wówczas jako Wartość transakcji należy wykazać sumę wartości nominalnych...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »