Informacja o cenach transferowych w pytaniach i odpowiedziach – cz. 2

Ministerstwo Finansów udostępniło IV, rozszerzone wydanie informacji o cenach transferowych, prezentując je w formie pytań i odpowiedzi. Ze względu na obszerność opracowania podzieliliśmy je na trzy części i dzisiaj publikujemy drugą z nich. Trzecią, ostatnią część opublikujemy w jutrzejszym wydaniu biuletynu.

Zobacz część 1 – odpowiedzi na pytania od 1 do 51

Zobacz część 3 - odpowiedzi na pytania od 110 do 162

5.1.1. Wartość transakcji

52. Czy wartość Transakcji kontrolowanej należy podawać w kwocie netto (bez VAT), czy brutto?

W polu Wartość transakcji należy podać wartość Transakcji kontrolowanych w kwocie netto (bez VAT, bez miejsc po przecinku) w tysiącach złotych za okres, za jaki jest składana Informacja TPR. Wartość transakcji wykazuje się w kwocie brutto (z uwzględnieniem VAT) w tysiącach złotych:

1) w przypadku gdy podatek od towarów i usług zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego; oraz

2) w przypadku naliczonego podatku od towarów i usług, w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług.

53. Jaką cenę transferową przedstawić w Informacji TPR? Czy można wskazać cenę ustaloną w kontrakcie, jeśli zgodnie z polityką cen transferowych cena ta jest weryfikowana analizą porównawczą, czy należy wskazać cenę rzeczywistą?

Co do zasady, w opisanej sytuacji w Informacji TPR należy podać cenę rzeczywistą. W sytuacji gdy na moment sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz Informacji TPR nie jest znana cena rzeczywista, dopuszcza się wskazanie ceny ustalonej w kontrakcie, jeżeli jest zgodna z danymi zawartymi w lokalnej dokumentacji cen transferowych. Jeżeli cena rzeczywista będzie odpowiadać cenie ustalonej w kontrakcie, to nie ma konieczności składania korekty Informacji TPR (zob. także odpowiedź na pytanie 60).

54. W jakiej walucie należy wykazywać wartości w Informacji TPR?

Wartości w Informacji TPR należy co do zasady podawać w złotych, sugerując się opisem danego pola w formularzu. W określonych polach formularz pozwala na dokonanie wyboru dowolnej waluty.

55. W jaki sposób dla celów Informacji TPR przeliczyć Wartość transakcji w walucie obcej?

Transakcje w walucie obcej dla celów Informacji TPR należy przeliczać według tych samych zasad, które stosowane są do przeliczania wartości transakcji w walutach obcych na potrzeby określenia obowiązku w zakresie sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, tj. według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy.

56. W jaki sposób przedstawić w Informacji TPR wartości Transakcji kontrolowanej w przypadku kilkuletniego kontraktu (np. na generalne wykonawstwo)? Czy w ciągu pełnego okresu trwania kontraktu należy przedstawiać wartości z umowy? Czy też należy przedstawiać wartości wynikające z faktur rzeczywiście wystawionych lub otrzymanych dotyczących danego okresu?

W Informacji TPR należy przedstawić dane zgodne z zaprezentowanymi w lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Jeżeli za okres, za który składana jest Informacja TPR, nie została wystawiona faktura, a strony kontraktu nie przewidziały w szczególności okresów rozliczeniowych, to w przypadku wieloletniego kontraktu wykazuje się wynagrodzenie wynikające z umowy lub innych dokumentów (zob. także odpowiedź na pytanie 53).

Jeżeli natomiast możliwe jest określenie wartości transakcji na podstawie otrzymanych lub wystawionych faktur dotyczących danego roku obrotowego, to w Informacji TPR należy wskazać tę wartość w polu Wartość transakcji.

W Sekcji E Dodatkowe informacje można wówczas wskazać wartość wynikającą z umowy/kontraktu.

Przykład

Stocznia otrzymała zamówienie na budowę jachtu. Wartość zamówienia opiewa na kwotę ryczałtową 13,5 mln zł. Kontrakt podpisany 31 grudnia 2020 roku przewiduje zakończenie budowy do 2023 roku. Rozpoczęcie budowy, zgodnie z umową, nastąpiło w 2021 roku.

W umowie określono następujące okresy rozliczeniowe, powiązane z etapami realizacji zamówienia:

Etap I – w 2021 roku, faktura na kwotę 4 mln zł,

Etap II – w 2022 roku, faktura na kwotę 1,9 mln zł,

Etap III – w 2023 roku, faktura na kwotę 7,6 mln zł (rozliczenie końcowe).

Jaką wartość transakcji należy wykazać w poszczególnych latach w Informacji TPR?

2020 rok: brak obowiązku raportowania w Informacji TPR,

2021 rok: 4 mln zł (obowiązek raportowania w Informacji TPR),

2022 rok: brak obowiązku raportowania w Informacji TPR, z uwagi na nieprzekroczenie progów dla transakcji usługowych,

2023 rok: 7,6 mln zł (obowiązek raportowania w Informacji TPR).

57. Czy w przypadku wieloletniej Transakcji kontrolowanej należy wykazać ją w Informacji TPR, jeżeli w kolejnych okresach (latach) Wartość transakcji nie przekroczyła Progów dokumentacyjnych?

Jeżeli w danym okresie na Transakcję kontrolowaną została wystawiona faktura na kwotę, która nie przekracza Progów dokumentacyjnych, to niepowstanie obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji.

W konsekwencji nie będzie konieczności wykazywania jej w Informacji TPR.

Przykład

Stocznia otrzymała zamówienie na budowę jachtu. Wartość zamówienia opiewała na kwotę 1,9 mln zł. Rozpoczęcie budowy, zgodnie z umową, nastąpiło w styczniu 2021 roku. W umowie określono następujące okresy rozliczeniowe, powiązane z etapami realizacji zamówienia:

Etap I – w 2021 roku, faktura na kwotę 0,4 mln zł,

Etap II – w 2022 roku, faktura na kwotę 1 mln zł,

Etap III – w 2023 roku, faktura na kwotę 0,5 mln zł.

Ostateczna wartość zamówienia wyniosła jednak 2,1 mln zł (zamawiający zamówił dodatkowe prace wykończeniowe; faktura na 0,2 mln zł w 2023 roku).

Faktury wystawione w poszczególnych latach nie przekroczyły progu dokumentacyjnego.

Jaką wartość transakcji należy wykazać w poszczególnych latach w Informacji TPR?

W poszczególnych latach 2021 - 2023 nie ma obowiązku raportowania w Informacji TPR z uwagi na nieprzekroczenie progów dla transakcji usługowych.

58. Jak wykazać wartość transakcji w polu Wartość transakcji na kraj?

W polu tym wykazuje się Wartość transakcji jednorodnej, jaka przypada na konkretny kraj. Wartość podaje się w tysiącach złotych (zob. także odpowiedź na pytanie 53). Gdy z jednego kraju pochodzi dwóch kontrahentów, kraj wskazuje się tylko raz, zaś wartości z tych transakcji sumuje się w polu Wartość transakcji na kraj.

59. Dlaczego po wyborze ZW02 w Transakcjach innych niż transakcje kontrolowane (kod TK02) mogę wybrać Kraj oraz wpisać Wartość transakcji na kraj tylko raz?

W przypadku transakcji innych niż transakcje kontrolowane kryterium liczby podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja, nie znajduje zastosowania. W ramach Transakcji innych niż transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym należy uwzględnić relacje tylko z jednym kontrahentem [Por. Interpretacja Ogólna nr DCT2.8203.2.2021 Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie pojęcia transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 10), s. 5].

5.1.2. Korekta cen transferowych

60. Czy korekta cen transferowych na podstawie art. 11e Ustawy dokonana po złożeniu Informacji TPR oznacza konieczność korygowania złożonej już Informacji TPR?

Tak. Korekta cen transferowych po złożeniu Informacji TPR oznacza konieczność korygowania Informacji TPR złożonej za okres, którego ta korekta dotyczy. Korekty okresów wcześniejszych powinny być składane na wzorach formularzy obowiązujących w danym okresie.

Korekty cen transferowych raportuje się w polu Wartość korekty, wskazując jej wartość. Natomiast w polu Wartość transakcji wykazuje się wartość transakcji uwzględniającą kwotę z pola Wartość korekty. Wartość jest wykazywana w tysiącach złotych (zob. pkt 4.6. Objaśnień TPR).

Przykład 1 – korekta cen transferowych po złożeniu Informacji TPR

Złożono Informację TPR za rok 2022. Już po złożeniu Informacji TPR dokonano Korekty cen transferowych dotyczącej 2022 roku. Oznacza to, że należy złożyć korektę Informacji TPR złożonej za rok 2022, z uwzględnieniem dokonanej korekty na podstawie art. 11e Ustawy.

Przykład 2 – korekta cen transferowych przed złożeniem Informacji TPR

Podatnik przygotowuje Informację TPR za rok 2022. Przed złożeniem Informacji  TPR dokonano Korekty cen transferowych dotyczącej 2022 roku. Oznacza to, że należy złożyć Informację TPR za rok 2022, z uwzględnieniem dokonanej korekty na podstawie art. 11e Ustawy.

61. W jaki sposób podmiot ma wykazać ceny minimalne i maksymalne, jeśli w ramach tej samej transakcji udziela się rabatów miesięcznych, kwartalnych i rocznych, dokumentując je osobnymi fakturami korygującymi, wystawianymi wiele miesięcy po dokonaniu sprzedaży (i częściowo w kolejnym roku obrotowym)?

W ramach Informacji TPR należy wykazać rzeczywistą cenę minimalną i maksymalną, tj. z uwzględnieniem udzielonych rabatów (zob. odpowiedź na pytanie 53).

Jeśli rabaty nie są udzielane w odniesieniu do konkretnych cen/faktur, a dla całości zamówienia lub transakcji, w takim przypadku ceny minimalne i maksymalne należy wykazać wg wartości przed udzieleniem rabatu, a informacje o udzielonych rabatach można ująć w Sekcji E Dodatkowe informacje, w której zamieścić można komentarze i wyjaśnienia do danych zawartych w innych sekcjach formularza.

62. Jeśli Korekta cen transferowych dokonywana jest z tzw. pryncypałem, podczas gdy sprzedaż/zakup produktów następuje z innymi Podmiotami powiązanymi i nie ma możliwości przypisania wartości korekty do poszczególnych przepływów, to w jaki sposób wykazać taką korektę w Informacji TPR?

Dane o Transakcjach kontrolowanych raportowane w ramach Informacji TPR należy wykazać zgodnie z informacjami zawartymi w sporządzonej przez podmiot lokalnej dokumentacji cen transferowych. W przypadku transakcji sprzedaży/zakupu produktów realizowanej między Podmiotami powiązanymi, gdy Korekta cen transferowych dokonywana jest z tzw. pryncypałem (zob. pkt 11 Objaśnień KCT11e), wartość korekty wykazuje się w odpowiednim polu Informacji TPR dotyczącej tej transakcji (pole Wartość korekty).

63. W jaki sposób wykazać w Informacji TPR Korektę cen transferowych, jeśli dotyczyła ona całej działalności podmiotu i której nie można przypisać do konkretnej Transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym?

Korektę cen transferowych należy wykazać zgodnie ze sporządzoną dokumentacją cen transferowych. Co do zasady Korekta cen transferowych dotyczy określonej Transakcji kontrolowanej. W przypadku gdy dotyczy ona całej podstawowej działalności podmiotu (zob. pkt 6 Objaśnień KCT11e), traktowanej jako jednolita Transakcja kontrolowana (np. sprzedaż wyrobów przez producenta kontraktowego), informację o dokonaniu Korekty cen transferowych wykazuje się przy tej transakcji.

64. Jaka jest różnica pomiędzy polem Korekta porównywalności wyników a polem Korekta cen transferowych?

Pojęcie korekty porównywalności wyników nie należy utożsamiać z pojęciem Korekty cen transferowych.

Dokonanie korekty porównywalności wyników ma na celu doprowadzenie danych z analizy cen transferowych do wyższego poziomu porównywalności z danymi z transakcji badanej (np. poprzez korektę o kapitał pracujący). Korekta porównywalności stanowi jeden z etapów badania porównywalności (zob. par. 4 pkt 8 Rozporządzenia TP).

Z kolei Korekta cen transferowych polega na dostosowaniu cen transferowych między Podmiotami powiązanymi, w świetle pełnionych przez nie funkcji, ponoszonych ryzyk i angażowanych aktywów, do warunków rynkowych. Warunki dokonania korekty cen transferowych określone zostały w art. 11e Ustawy.

5.1.3. Mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca

65. Za jaki okres należy badać warunki umożliwiające uzyskanie statusu mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, aby móc skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia analizy porównawczej lub analizy zgodności?

Dla Informacji TPR składanej za rok 2022, status mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy musi być spełniony w 2021 roku.

66. Czy obie strony transakcji muszą posiadać status mikro przedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, aby móc skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia analizy porównawczej lub analizy zgodności?

Nie. Status ten powinien posiadać Podmiot, którego dotyczy Informacja TPR. Kontrahent może również posiadać ten status, ale nie jest to obligatoryjne.

5.1.4. Analiza porównawcza

67. W jakim przypadku można wskazać kod MW00 w części dotyczącej metod weryfikacji ceny?

Z kodu MW00 można skorzystać w przypadku wykazywania w Informacji TPR transakcji zwolnionych z obowiązku dołączenia analizy porównawczej lub analizy zgodności do lokalnej dokumentacji cen transferowych, o których mowa w art. 11q ust. 3a Ustawy.

68. Czy należy wskazać metodę weryfikacji cen transferowych w przypadku Transakcji innych niż transakcje kontrolowane?

W Informacji TPR składanej za rok 2022 dla Transakcji innych niż transakcje kontrolowane nie ma obowiązku wskazywania danych dotyczących metod weryfikacji cen transferowych. W tym celu w polu Metoda weryfikacji ceny w sekcji D formularza należy wybrać kod MW00 – nie dotyczy. Wybór kodu MW00 w formularzu spowoduje, że dalsze pola dotyczące analizy cen transferowych lub analizy zgodności nie będą wymagane do uzupełnienia.

69. Jaką metodę weryfikacji ceny transferowej wykazać w Informacji TPR, jeśli w celu weryfikacji ceny transferowej zastosowano więcej niż jedną metodę weryfikacji?

Jeżeli do weryfikacji ceny transferowej w danej transakcji zastosowano więcej niż jedną metodę weryfikacji, w sekcji D należy wskazać wyłącznie jedną metodę, która została użyta jako podstawowa (wiodąca).

Jeżeli w danej transakcji nie można wskazać jednej z metod jako podstawowej, należy wskazać metodę w oparciu o inne uzasadnione przez podmiot kryterium, mając w szczególności na względzie przeprowadzoną analizę cen transferowych.

Informacja TPR zawiera Sekcję E Dodatkowe informacje, w której zamieścić można komentarze i wyjaśnienia do danych zawartych w innych sekcjach formularza, w tym o pozostałych metodach zastosowanych w transakcji.

Natomiast w przypadku Transakcji kontrolowanych, dla których zamiast analizy porównawczej sporządzono analizę zgodności, w polu Metoda weryfikacji ceny należy wskazać MW06 Inna metoda. W przypadku transakcji z grupy Kategoria A należy wybrać stosowną opcję w polu Typ wyceny: TW07 Analiza zgodności - w pozostałych przypadkach.

70. Jeśli dla Transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym zawartej z jednym podmiotem sporządzono dwie odrębne analizy porównawcze (dla dwóch grup produktów), to czy w Informacji TPR należy wykazać jedną transakcję, czy dwie odrębne transakcje?

Konieczność sporządzenia odrębnych analiz porównawczych dla odrębnych grup produktowych może wskazywać, że transakcja nie ma charakteru jednorodnego i powinna być analizowana odrębnie dla grup produktów. Wtedy transakcje niejednorodne należy wykazać odrębnie również w Informacji TPR.

Sporządzenie odrębnych analiz porównawczych może mieć uzasadnienie w przypadku, gdy Transakcja kontrolowana ma charakter złożony/łączony (zob. odpowiedź na pytanie 40). Jeśli transakcja została w lokalnej dokumentacji cen transferowych wykazana jako Transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym, to również w Informacji TPR powinna być ona ujęta w całości jako jedna transakcja. W sekcji D należy wskazać wyniki tej analizy porównawczej, która ma charakter podstawowy (wiodący).

Informacja TPR zawiera Sekcję E Dodatkowe informacje, w której zamieścić można komentarze i wyjaśnienia do danych zawartych w innych sekcjach formularza, w tym o wynikach pozostałych analiz.

71. Czy w przypadku gdy w Transakcji kontrolowanej cena ustalona została w więcej niż jednej formie (np. dla usług księgowych w formie stałego ryczałtu plus cena jednostkowa za liczbę dokumentów księgowych), a Podmiot powiązany dokonał weryfikacji wynagrodzenia za pomocą np. metody marży transakcyjnej netto –wymagane jest wskazywanie ww. różnych form wynagrodzenia?

Nie. W takiej sytuacji Podmiot powiązany nie musi wskazywać w Informacji TPR różnych form wynagrodzenia, tj. stałego ryczałtu i ceny jednostkowej za liczbę dokumentów księgowych.

Jeśli Podmiot powiązany do weryfikacji wynagrodzenia z tytułu takiej transakcji wybrał np. metodę marży transakcyjnej netto, to wystarczające jest wskazanie w polu Wynik na transakcji wysokości np. zrealizowanego narzutu/marży jako elementu poddanego weryfikacji w analizie porównawczej. Wyniki tej analizy należy wskazać w Informacji TPR w polach Wynik analizy.

72. Jak postąpić, jeśli w danej Transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym zastosowano jedną formę ustalenia ceny (np. narzut na koszty, marżę przy oprocentowani...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »