Informacja o cenach transferowych w pytaniach i odpowiedziach – cz. 1

Ministerstwo Finansów udostępniło IV, rozszerzone wydanie informacji o cenach transferowych, prezentując je w formie pytań i odpowiedzi. Ze względu na obszerność opracowania podzieliliśmy je na trzy części i dzisiaj publikujemy pierwszą z nich.

Opracowanie dotyczy Informacji TPR-C(5) i TPR-P(5) według wzorów obowiązujących za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 r.

Szczegółowy zakres Informacji TPR określony został w rozporządzeniach Ministra Finansów: 

- z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1934, z późn. zm.), 

- z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1923, z późn. zm.). 

Informacje zawarte w opracowaniu odnoszą się do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i informacji o cenach transferowych składanej w oparciu o formularz  TPR-C.  Mają one odpowiednie zastosowanie do analogicznych przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2022 poz. 2647, z późn. zm.; dalej: Ustawa PIT) i informacji o cenach transferowych składanej w oparciu o formularz TPR-P. 

Pytania i odpowiedzi zawarte w dokumencie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią ani interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego, ani wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.). 

Użyte skróty i pojęcia

Informacja TPR

Informacja o cenach transferowych składana do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego na podstawie art. 11t ust. 1 i 3 Ustawy, w oparciu o wzór dokumentu elektronicznego TPR-C (5)

Korekta cen transferowych

Korekta cen transferowych, o której mowa w art. 11e Ustawy

MSSF

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Objaśnienia TPR

Objaśnienia co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych - Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1934, z późn. zm.)

Objaśnienia KCT11e

Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych z 31 marca 2021 r. nr 2: Korekta cen transferowych w rozumieniu art. 11e Ustawy (art. 23q Ustawy PIT)

PGK

Podatkowa grupa kapitałowa w rozumieniu art. 1a Ustawy

Podmioty powiązane

Podmioty w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy

Prawo przedsiębiorców

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, z późn. zm.)

Progi dokumentacyjne

Progi dokumentacyjne, o których mowa w art. 11k ust. 2 lub 2a, lub w art. 11o ust. 1 Ustawy

Rozporządzenie TP

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1129)

Rozporządzenie TPD

Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1783, z późn. zm.)

Rozporządzenie TPR

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1934, z późn. zm.)

Transakcja inna niż transakcja kontrolowana

Transakcja, inna niż transakcja kontrolowana, o której mowa w art. 11o ust. 1 Ustawy

Transakcja kontrolowana

Identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań

Ustawa

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, z późn. zm.)

Ustawa o rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.)

Zobacz część II - pytania od 52 do 109

Zobacz część III - pytania od 110 do 162

1.  Informacja TPR - zagadnienia ogólne

1.1. Obowiązek składania Informacji TPR

1. Jakie transakcje objęte są obowiązkiem wykazania w Informacji TPR?

W Informacji TPR należy wykazać:

• Transakcje kontrolowane objęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych,

• Transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1-2 lub 10-12 Ustawy, o ile wartość tych transakcji przekroczy Progi dokumentacyjne, oraz 

• Transakcje inne niż transakcje kontrolowane, o ile wartość tych transakcji przekroczy Progi dokumentacyjne.

2. W jaki sposób określić obowiązek ujęcia danej transakcji w Informacji TPR?

Obowiązek w zakresie Informacji TPR obejmuje Transakcje kontrolowane oraz Transakcje inne niż transakcje kontrolowane (por. odpowiedź na pytanie 1).

W celu identyfikacji obowiązku raportowania w ramach Informacji TPR należy określić:

a) czy podmiot zawierał Transakcje kontrolowane, tj. transakcje z Podmiotami powiązanymi;

b) czy Transakcje kontrolowane podlegały obowiązkowi sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, tj. ich wartość przekroczyła Progi dokumentacyjne i nie są objęte zwolnieniem na podstawie art. 11n pkt 3-9 Ustawy – transakcje te podlegają wykazaniu w Informacji TPR;

c) czy Transakcje kontrolowane podlegały zwolnieniu z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 3-9 Ustawy – transakcje te nie podlegają wykazaniu w Informacji TPR;

d) czy Transakcje kontrolowane podlegały zwolnieniu z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1-2 lub 10-12 Ustawy i wartość tych transakcji przekroczyła Progi dokumentacyjne – transakcje te podlegają wykazaniu w Informacji TPR w ograniczonym zakresie raportowanych danych;

e) czy podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną dokonywał/a Transakcji innych niż transakcje kontrolowane, których wartość przekroczyła Progi dokumentacyjne – transakcje te podlegają wykazaniu w Informacji TPR.

3. Czy Informację TPR powinno się złożyć odrębnie dla każdej transakcji podlegającej raportowaniu?

Nie. W jednej Informacji TPR należy wykazać wszystkie transakcje o charakterze jednorodnym podlegające raportowaniu, realizowane w trakcie danego roku podatkowego (lub obrotowego w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi).  Nie należy składać odrębnych Informacji TPR dla poszczególnych transakcji podlegających raportowaniu przez dany podmiot.

4. Czy w trakcie roku podatkowego podmiot może złożyć kilka Informacji TPR, w których zaraportowane zostaną transakcje realizowane w różnych okresach danego roku podatkowego, np. transakcje realizowane w pierwszym kwartale 2022 r.?

Nie. Informacja TPR składana jest za okres roku podatkowego (lub roku obrotowego w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi). Nie należy składać odrębnych Informacji TPR dla transakcji realizowanych w poszczególnych okresach (miesiącach, kwartałach itp.) danego roku podatkowego (zob. odpowiedź na pytanie 1.2 i 33).

5. Czy w przypadku gdy podmiot realizował w 2022 r. Transakcje kontrolowane, których wartość nie przekroczyła Progów dokumentacyjnych i podmiot ten nie miał obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, jest on zobowiązany do złożenia Informacji TPR za 2022 r.?

Nie. Podmiot ten nie ma takiego obowiązku w zakresie Transakcji kontrolowanych. Jednocześnie, podmiot może być nadal zobowiązany do złożenia Informacji TPR w zakresie Transakcji innych niż transakcje kontrolowane (zob. odpowiedź na pytanie 1 i 2).

6. Czy klasyfikacja kategorii Transakcji kontrolowanych w Objaśnieniach TPR jest wiążąca przy ustaleniu Progu dokumentacyjnego na potrzeby określenia obowiązku dokumentacyjnego?

Nie. Dla ustalenia Progu dokumentacyjnego na potrzeby określenia obowiązku dokumentacyjnego wiążący jest podział klasyfikacyjny transakcji jednorodnych wskazany w Ustawie (transakcje towarowe, usługowe, finansowe i inne).  Klasyfikacja transakcji w Objaśnieniach TPR ma charakter pomocniczy w celu prawidłowego spełnienia obowiązku złożenia Informacji TPR. 

7. Czy Transakcje inne niż transakcje kontrolowane podlegają raportowaniu w ramach Informacji TPR? Jak należy je ująć w Informacji TPR?

Tak. Transakcje inne niż transakcje kontrolowane podlegają raportowaniu w Informacji TPR. Obowiązek składania Informacji TPR ma zastosowanie także do podatników i spółek niebędących osobami prawnymi (art. 11t ust. 3 Ustawy) dokonujących Transakcji innej niż transakcja kontrolowana, jeżeli wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi - za rok obrotowy, przekracza jeden z Progów dokumentacyjnych. W przypadku Transakcji innej niż transakcja kontrolowana, Informacja TPR może nie zawierać informacji, o których mowa w części 5.2., 5.3. i 6 Objaśnień TPR, dotyczących stosowanych cen transferowych oraz metod ich weryfikacji oraz dodatkowych informacji lub wyjaśnień (por. odpowiedź na pytanie 1).

8. Czy w Informacji TPR raportować należy również transakcje z podmiotami niepowiązanymi?

Nie, z wyjątkiem Transakcji innych niż transakcja kontrolowana.  Jeżeli z podmiotami z tzw. rajów podatkowych dokonywana jest Transakcja inna niż transakcja kontrolowana, której wartość przekracza jeden z Progów dokumentacyjnych, to niezależnie od tego, czy istnieją powiązania pomiędzy tymi podmiotami powstanie obowiązek ich wykazania w Informacji TPR.

9. W jaki sposób wykazać w Informacji TPR Transakcję inną niż transakcja kontrolowana? Czy dla tego typu transakcji należy złożyć odrębną Informację TPR?

Nie. Należy złożyć jedną Informację TPR za rok podatkowy, w której wykazuje się zarówno Transakcje kontrolowane, jak i Transakcje inne niż transakcje kontrolowane.

10. Czy w Informacji TPR należy wykazać Transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych?

Nie. Wyjątkiem są Transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1-2 lub 10-12 Ustawy podlegających raportowaniu w ramach Informacji TPR. W tym przypadku zakres wymaganych do przekazania danych jest ograniczony. Taką transakcję kontrolowaną należy wykazać w Informacji TPR, jeżeli jej wartość przekracza jeden z Progów dokumentacyjnych. Transakcje kontrolowane zwolnione z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 3-9 Ustawy nie są wykazywane w Informacji TPR.

11. Czy transakcję, która podlega zwolnieniu z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych zarówno na podstawie zwolnienia dla Transakcji kontrolowanych pomiędzy spółkami w ramach PGK (art. 11n pkt 4 Ustawy), jak i na podstawie zwolnienia dla tzw. transakcji krajowych (art. 11n pkt 1 Ustawy), należy wykazać w Informacji TPR?

Nie. Transakcje kontrolowane pomiędzy spółkami w ramach PGK są zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (art. 11n pkt 4 Ustawy). Transakcje te nie zostały wskazane w art. 11t Ustawy (dotyczącym obowiązku w zakresie Informacji TPR), a zatem nie należy ich wykazywać w Informacji TPR. Powyższą zasadę stosuje się również w przypadku zbiegu innego zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 3-9 Ustawy ze zwolnieniem z art. 11n pkt 1–2 lub 10–12 Ustawy.

12. Czy w Informacji TPR należy wykazać również transakcje, które zostały zawarte w latach wcześniejszych, a w roku 2022 są kontynuowane (np. pożyczkę udzieloną w 2021 r., a spłacaną w 2022 r.)?

Tak. W Informacji TPR należy wykazać wszystkie transakcje (w tym kontynuowane) objęte w danym roku obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (jeśli nie są one zwolnione z tego obowiązku na podstawie art. 11n pkt 3-9 Ustawy) oraz transakcje (także kontynuowane) zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego na podstawie art. 11n pkt 1-2 lub 10-12 Ustawy (zob. odpowiedź na pytanie 56 i 121).

13. Jak zaraportować transakcję, gdy w trakcie roku jakiś podmiot staje się lub przestaje być Podmiotem powiązanym dla podmiotu, którego dotyczy Informacja TPR?

Raportowaniu w Informacji TPR podlegają dane dotyczące transakcji, która przypada na okres, gdy podmioty były ze sobą powiązane.

1.2. Składanie Informacji TPR

14. Kto i w jakim zakresie składa Informację TPR, jeśli w trakcie roku nastąpiło połączenie z inną spółką? Czy w Informacji TPR składanej przez spółkę przejmującą za jej rok podatkowy należy ująć także transakcje spółki przejętej sprzed połączenia?

Odpowiedź na pytanie zależy od tego, czy połączenie nastąpiło z zamknięciem ksiąg rachunkowych spółki przejmowanej, czy bez ich zamknięcia. 

Wariant I - księgi rachunkowe spółki przejmowanej zostały zamknięte

Spółka przejmująca składa Informację TPR, uwzględniając w niej Transakcje kontrolowane realizowane przez tę spółkę w trakcie roku. Spółka nie ujmuje w Informacji TPR transakcji spółki przejętej, realizowanych w okresie przed połączeniem.

Jeżeli natomiast w okresie przed połączeniem spółka przejmująca realizowała Transakcje kontrolowane ze spółką przejmowaną, to takie transakcje (do dnia wpisu tego połączenia do rejestru) spółka przejmująca również ujmuje w Informacji TPR składanej w swoim imieniu.

 Transakcje realizowane przez spółkę przejętą, w okresie do dnia wpisu tego połączenia do rejestru, wykazywane są w odrębnej w Informacji TPR dotyczącej tej spółki. Informacja TPR za skrócony rok podatkowy, obejmujący okres do zamknięcia ksiąg rachunkowych, powinna zostać złożona w terminie 11 miesięcy po zakończeniu skróconego roku podatkowego.

Informację TPR w odniesieniu do spółki przejętej składa jej następca prawny, tj. spółka przejmująca. 

Wariant II - księgi rachunkowe spółki przejmowanej nie zostały zamknięte

Spółka przejmująca po zakończeniu swojego roku podatkowego składa Informację TPR, w której wykazuje zarówno Transakcje kontrolowane realizowane przez tę spółkę w całym okresie sprawozdawczym, jak i Transakcje kontrolowane realizowane w tym okresie przez spółkę przejmowaną (zarówno ze spółką przejmującą, jak i innymi Podmiotami powiązanymi) - do momentu jej przejęcia.

Informacja TPR dotycząca roku, w którym nastąpiło przejęcie, jest składana wyłącznie przez spółkę przejmującą, więc nie jest składana odrębna Informacja TPR przez spółkę przejmowaną (zob. odpowiedź na pytanie 33). 

15. Kto i w jakim zakresie składa Informację TPR, jeśli w trakcie roku nastąpiła zmiana formy prawnej spółki?

Jeżeli na skutek zmiany formy prawnej przed upływem przyjętego przez spółkę roku podatkowego nastąpi zamknięcie ksiąg rachunkowych, dzień ich zamknięcia jest również ostatnim dniem tego roku podatkowego. W konsekwencji, należy złożyć Informację TPR za okres do momentu zmiany formy prawnej (czyli za skrócony rok podatkowy) w terminie 11 miesięcy po zakończeniu skróconego roku podatkowego.

Zobowiązanym do złożenia Informacji TPR jest następca prawny przekształcanej spółki. 

W przypadku zmiany formy prawnej spółki bez zamykania ksiąg spółka składa Informację TPR za cały rok podatkowy, ujmując w niej zarówno Transakcje kontrolowane realizowane przed zmianą, jak i po zmianie formy prawnej. W takim przypadku w polu Nazwa podmiotu należy podać formę prawną na koniec okresu, za jaki składana jest Informacja TPR. Informację o dokonanej zmianie formy prawnej można zawrzeć w Sekcji E Dodatkowe Informacje.

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »