Gospodarowanie odpadami komunalnymi a opodatkowanie VAT

Pytanie podatnika: Czy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą opodatkowane podatkiem VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2013r. (data wpływu 17 maja 2013r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 czerwca 2013r. (data wpływu 20 czerwca 2013r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania opłat pobieranych przez Gminę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2013r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania opłat pobieranych przez Gminę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 17 czerwca 2013r. (data wpływu 20 czerwca 2013r.) w zakresie doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

W związku ze zmianą zapisów ustawy z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2012r. poz. 391, z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina od 1 lipca 2013r. jest zobowiązana do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Rada Gminy może również postanowić, w drodze uchwały, o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Zgodnie z ww. ustawą Rada Miejska podjęła m.in. uchwałę w sprawie „…”.

Rada Miejska podjęła również uchwałę w sprawie „…”.

Tak więc odbiór odpadów komunalnych będzie odbierany zgodnie z ustawą i uchwałami Rady Miejskiej, a nie na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli opłaty będą pobierane na podstawie składanych deklaracji.

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Podatek należny występuje w gminie przy sprzedaży usług (dzierżawa gruntów, najem), czy też przy sprzedaży majątku (grunty, nieruchomości).

Odbieranie odpadów komunalnych wynika z zapisu art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.), który mówi, iż zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, w szczególności zadania własne obejmują sprawy: „wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną oraz gaz.”

Wyraźny zapis mówiący o konieczności zorganizowania odbioru odpadów komunalnych wynika z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391, z późn. zm.). Art. 3 ust. 1 tej ustawy mówi, iż utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Natomiast zapis art. 6c ust. 1 tej ustawy nakłada na gminę obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalona zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pobierana przez Gminę, podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054) opodatkowaniem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i usług i odpłatne świadczenia usług na terytorium kraju.

Art. 7 ww. ustawy określa, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ust. 1 przedmiotowej ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również świadczenie usług zgodnie z nakazem władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2. Od tej zasady ustawodawca przewidział wyjątki.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ww. ustawy za podatnika nie uznaje się organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, do realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jednostkę samorządu terytorialnego, jaką jest Gmina należy traktować jako organ władzy publicznej. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) art. 3 ust. 1 utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Natomiast zapis art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Obowiązek utrzymania czystości i porządku, jak również utrzymanie wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynika również z zapisów ustawy o samorządzie gminnym - art. 7 ust. 1 pkt 3 (Dz. u. z 2001r. Nr 142, poz.1591). Zadania te, jako zadania publiczne, gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność - art. 2 ust. 1

W związku z powyższym Wnioskodawca stwierdza, iż w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli odbiór odpadów i ich zagospodarowanie stanowi czynność związaną z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), a więc w tym przypadku gmina wykonując te czynności nie powinna być uznana za podatnika podatku od towarów i usług, a więc opłaty pobierane przez gminę za odbiór odpadów i ich zagospodarowanie nie podlegają ustawie o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast, przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również:

  • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
  • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
  • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę.

Należy zauważyć, iż generalnie – poza wyjątkami wskazanymi w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają czynności odpłatne.

Aby uznać dane...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »