Fundacje prywatne również mogą wypłacać świadczenia zwolnione od podatku

Jeśli celem Fundacji jest m. in. pomoc społeczna, w tym w szczególności pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, to świadczenia z pomocy społecznej (w formie rzeczowej i pieniężnej), których Fundacja udziela swoim podopiecznym objęte są zwolnieniem przedmiotowym wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji – w związku z przekazaniem podopiecznym ww. świadczeń – na Fundacji nie ciąży obowiązek wykazania wartości tych świadczeń w informacjach PIT-8C.

Stan faktyczny

Fundacja (dalej: Wnioskodawca lub Fundacja) zarejestrowana jest w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zdrowotnych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy ... Działa ona na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1491 ze zm.) oraz ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 450 ze zm.).

Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego w formie nieodpłatnej i odpłatnej.

Zgodnie ze Statutem, celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju i edukacji społeczeństwa, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, wychowawczo - pedagogicznej, oświatowej, oraz działalności mającej na celu wsparcie potrzebujących.

Jednym z celów działalności Fundacji na podstawie art. 6 ust. 2 lit. b) ww. Statutu jest pomoc społeczna, w tym w szczególności pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Z powyższego wynika, iż Fundacja postanowiła literalnie wyartykułować w treści Statutu, że do zakresu jej działalności należy także udzielanie pomocy społecznej. Udzielenie pomocy społecznej ma istotne znaczenie w działalności statutowej Fundacji. Zaś możliwość udzielania tej pomocy społecznej w ramach prowadzonej działalności społecznie użytecznej wynika wprost z ustawy o działalności pożytku publicznego (art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 tej ustawy).

Fundacja pokrywa bowiem wydatki na pokrycie kosztów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji swoich podopiecznych bądź na zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm ).W szczególnie uzasadnionych przypadkach Fundacja może podjąć decyzję o wypłacie środków pieniężnych, pomimo iż nie mieszczą się one w definicji pomocy społecznej. Decyzję w tej kwestii na indywidualny wniosek Podopiecznego bądź Opiekuna Podopiecznego podejmuje Zarząd Fundacji lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

Zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy społecznej Fundacja udziela swoim podopiecznym pomocy społecznej, w formie świadczeń materialnych lub rzeczowych, w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;

 • sieroctwa;

 • bezdomności;

 • bezrobocia;

 • niepełnosprawności;

 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;

 • przemocy w rodzinie;

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze;

 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;

 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

 • alkoholizmu lub narkomanii;

 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

 • klęski żywiołowej lub ekologicznej;

 • w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą Zarządu Fundacji.

Pomoc społeczna udzielana jest również podopiecznym, których sytuacja materialna nie pozwala samodzielnie sfinansować kosztów leczenia/rehabilitacji bądź innego kosztu, o którego pokrycie lub refundację w ramach świadczeń z pomocy społecznej osoba ta się ubiega.

Wnioskodawca nadmienia, że status podopiecznego Fundacji posiada osoba, która ze względu na należycie udokumentowane przez nią ziszczenie się co najmniej jednej ww. przesłanki oraz spełnienie warunku kryterium dochodowego, zwróciła się z pisemnym wnioskiem o przyznanie jej pomocy o charakterze materialnym (tj. rzeczowym lub finansowym) i na mocy decyzji Zarządu uzyskała stosowne wsparcie.

Fundacja podkreśla także, że wysokość kryterium dochodowego jest ustalana przez Zarząd w każdym przypadku indywidualnie, w zależności od konkretnych okoliczności wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy. Nie są to zatem sztywno ustalone kwoty, tylko ich wysokość zależy od indywidualnego przypadku.

Jednocześnie Wnioskodawca zaznacza, że każdy podopieczny, przed uzyskaniem pomocy społecznej zobowiązany jest przedstawić zestawienie wydatków wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym. W dokumencie tym podopieczny ma za zadanie określić m in.:

 • średni miesięczny dochód w okresie ostatnich 3 miesięcy;

 • liczbę osób w gospodarstwie domowym;

 • średnie miesięczne koszty utrzymania w okresie ostatnich 3 miesięcy;

 • średnie miesięczne wydatki na leczenie i rehabilitację w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Katalog wydatków mieszczących się w ramach pomocy społecznej, które mogą zostać pokryte przez Fundację obejmuje 2 grupy wydatków:

 • przeznaczone na pokrycie kosztów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji (grupa I);

 • przeznaczone na zaspokojenie indywidualnych potrzeb podopiecznego (grupa II).

Do wydatków z grupy I zalicza się koszty związane z:

 • rehabilitacją ruchową podopiecznego, zajęciami usprawniającymi, zabiegami leczniczymi;

 • terapią psychologiczną, psychoterapią, terapią logopedyczną, neurologopedyczną; innymi terapiami stymulującymi rozwój podopiecznego;

 • turnusami rehabilitacyjnymi;

 • usługami opiekuńczymi;

 • lekarstwami przyjmowanymi przez podopiecznych na stałe bądź zaleconymi przez lekarza specjalistę, szczepionkami, suplementami diety;

 • zaopatrzeniem podopiecznego w protezę;

 • operacjami, pobytami w szpitalach (także dla osoby towarzyszącej);

 • konsultacjami u lekarzy specjalistów;

 • zakupem sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego, ortopedycznego;

 • zakupem środków higienicznych i pielęgnacyjnych, a w niezbędnym zakresie także środków czystości;

 • transportem podopiecznego w celach diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (na podstawie potwierdzenia przez placówkę leczniczą lub lekarza specjalistę, iż w terminie, którego dotyczy rachunek za transport Podopiecznego odbyła się konsultacja lekarska, leczenie lub rehabilitacja);

 • zakupem obuwia ortopedycznego lub profilaktycznego;

 • likwidacją barier architektonicznych (rampy podjazdowe, podnośniki, szyny podjazdowe, windy, jeżeli część kosztów pokrywa PCPR, PFRON, MOPS lub zalecone zostały przez lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego (konieczne zaświadczenie z zaleceniem od specjalisty);

 • zakupem sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania, jeżeli część kosztów pokrywa PCPR, PFRON, MOPS lub zostały zalecone przez lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego (konieczne zaświadczenie z zaleceniem od specjalisty);

 • zakupem sprzętu sportowego zalecanego przez lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego (konieczne zaświadczenie z zaleceniem od specjalisty);

 • zakupem zwierząt do terapii, a także ich utrzymaniem i pokryciem kosztów szkolenia, o ile terapia przy udziale zwierząt została zalecona przez lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga (konieczne zaświadczenie z zaleceniami od specjalisty);

 • kosztem specjalistycznej diety (np. bezglutenowa, bezmleczna).

Do wydatków z grupy II zalicza się koszty związane z:

 • zakupem żywności,

 • zakupem opału,

 • zakupem w niezbędnym zakresie środków czystości i środków higienicznych,

 • pokryciem kosztów zużycia energii elektrycznej oraz paliwa gazowego,

 • przeprowadzeniem drobnych remontów, służących poprawie warunków socjalno -bytowych podopiecznego,

 • kosztem pomocy dydaktycznych i edukacji podopiecznego (w tym opłaty za przedszkole, studia, kursy, korepetycje, zajęcia dodatkowe podnoszące kwalifikacje Podopiecznego).

Wnioskodawca informuje, że Zarząd Fundacji udziela pomocy społecznej na podstawie wniosku, zawierającego prośbę osoby o udzielenie jej pomocy wraz ze szczegółowym opisem jej aktualnej sytuacji materialno-bytowej oraz - w zależności od wnioskowanego charakteru pomocy społecznej - dołączonych do wniosków dokumentów w postaci:

 • oświadczenia o sytuacji majątkowej stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu;

 • zaświadczenia z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoby bezrobotnej i wysokości zasiłku dla bezrobotnych;

 • opinii Ośrodka Pomocy Społecznej (zwanej inaczej kartą informacyjną);

 • oświadczenia o wysokości pobieranych alimentów wraz z podstawą prawną przyznanych alimentów, np. odpisem wyroku sądowego bądź jego poświadczoną przez adwokata lub radcę prawnego występującego w sprawie w charakterze pełnomocnika procesowego za zgodność z oryginałem kopią, ugody zawartej przed sądem itp.;

 • w przypadku osób niepełnosprawnych, zaświadczenia o niepełnosprawności i jego stopniu oraz zaświadczenia od lekarza o aktualnym stanie zdrowia osoby niepełnosprawnej;

 • zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego wystąpienie długotrwałej lub ciężkiej choroby wraz z historią tej choroby oraz opinią lekarza prowadzącego co do sposobu dalszego leczenia;

 • zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego konieczność rehabilitacji (lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego), usługi medycznej (lub zakupu sprzętu medycznego), badań lekarskich, innych terapii związanych z leczeniem osoby ubiegającej się o pomoc społeczną,

 • kserok...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »