Festyn zakładowy a przychód pracownika

Pytanie: Spółka co roku organizuje festyn zakładowy. Czy w związku: a) z udziałem w festynie, b) wygraniem nagród w konkursach organizowanych podczas tego festynu, po stronie uczestników powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy spoczywają związane z tym obowiązki płatnika lub obowiązki informacyjne w stosunku do uczestników?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2018 r. (data wpływu 11 grudnia 2018 r.), uzupełnionym w dniu 30 stycznia 2019 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika i obowiązków informacyjnych związanych: z uczestnictwem w festynie sfinansowanym przez Spółkę jest prawidłowe zaś związanych z wydawaniem nagród wygranych w „konkursach” organizowanych podczas tego festynu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej skutków podatkowych organizacji festynu zakładowego oraz wydawania nagród w „konkursach” organizowanych podczas tego festynu. Z uwagi, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem z dnia 21 stycznia 2019 r. znak: 0114-KDIP1-1.4012.776.2018.3.AO, 0111-KDIB2-1.4010.515.2018.4.JK, 0115-KDIT2-2.4011.488.2018.4.MM wezwano Wnioskodawcę do usunięcia stwierdzonych braków formalnych. Ww. wniosek uzupełniony został w dniu 30 stycznia 2019 r.

We wniosku oraz w piśmie uzupełniającym przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (zwany także Spółką) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji różnego rodzaju części do sprzętu gospodarstwa domowego, a w szczególności urządzeń elektronicznych. Spółka posiada siedzibę i zakład produkcyjny w X. W Spółce działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT.

Spółka co roku organizuje festyn zakładowy. Niniejszy wniosek dotyczy festynu zorganizowanego w 2018 r. (wniosek w zakresie zaistniałego stanu faktycznego) oraz festynów które Spółka planuje zorganizować w następnych latach (wniosek w zakresie zdarzenia przyszłego). Festyn w 2018 r. został zorganizowany, a festyny w następnych latach zostaną zorganizowane na zasadach opisanych poniżej.

Celem organizacji festynu zakładowego jest integracja pracowników/współpracowników Spółki, lepsze poznanie się pracowników/współpracowników oraz członków ich rodzin lub osób towarzyszących, a także integracja Spółki z przedstawicielami lokalnej społeczności.

Uczestnikami festynu są:

 • osoby zatrudnione przez Spółkę na podstawie umowy o pracę (dalej określane jako pracownicy) oraz członkowie rodzin tych osób lub osoby towarzyszące tym osobom,
 • osoby zatrudnione przez Spółkę na podstawie umowy zlecenia (dalej określane jako zleceniobiorcy) oraz członkowie rodzin tych osób lub osoby towarzyszące tym osobom,
 • osoby wynajęte do pracy przez Spółkę od innego podmiotu (dalej określane jako pracownicy wynajęci) oraz członkowie rodzin tych osób lub osoby towarzyszące tym osobom,
 • inni zaproszeni goście (np. przedstawiciele władz gminy w której Spółka ma siedzibę, przedstawiciele szkoły z którą Spółka współpracuje, osoby reprezentujące kontrahentów, emerytowani pracownicy Spółki, członkowie zarządu Spółki).

Możliwość wzięcia udziału w festynie zakładowym mają wszyscy pracownicy, zleceniobiorcy i pracownicy wynajęci. Udział w festynie zakładowym jest dla uczestników dobrowolny.

Wydatki na organizację festynu zakładowego obejmują przede wszystkim nabycie kompleksowej usługi organizacji festynu. W ramach usługi jej wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

 1. uzyskania wszystkich wymaganych prawem zezwoleń i opinii,
 2. zapewnienia łącza energetycznego dostosowanego do potrzeb obsługiwanych urządzeń i techniki estradowej,
 3. pokrycia wszelkich kosztów i przyłączy mediów (woda oraz energia elektryczna),
 4. wynajmu miejsca przeznaczonego na przeprowadzenie festynu wraz z ogrodzeniem terenu,
 5. przygotowania scenariusza festynu,
 6. zapewnienia oprawy artystycznej festynu (konferansjer, występy artystów, pokazy sceniczne, pokaz sztucznych ogni),
 7. zapewnienia atrakcji dla dzieci (place zabaw, dmuchane zamki i zjeżdżalnie, malowanie twarzy, zabawy taneczne, plastyczne, bańki mydlane, konkurencje zręcznościowe, atrakcje sportowe, siatkówka),
 8. zabezpieczenia strony technicznej (profesjonalna scena, nagłośnienie i oświetlenie, parkiet do tańca, namioty i hale namiotowe z miejscami siedzącymi, miejsca konsumpcyjne),
 9. zabezpieczenia zaplecza sanitarnego (toalety, umywalki, pisuary),
 10. zapewnienie profesjonalnej agencji ochrony,
 11. zapewnienia obsługi medycznej w postaci zespołu paramedycznego stacjonującego na terenie festynu przez cały okres jego trwania,
 12. zapewnienia cateringu dla uczestników (menu dla dorosłych - np. kiełbasa, pierogi, gofry, napoje, a ponadto możliwość korzystania z open bar z piwem; menu dla dzieci - np. zupa, zapiekanka, gofry, lody, napoje; zapewnienie cateringu wygląda w ten sposób, że uczestnicy otrzymują talon i na podstawie tego talonu mogą otrzymać jedzenie i picie; uczestnicy odbierają jedzenie i picie w wyznaczonym punkcie na terenie festynu),
 13. zapewnienia wyżywienia dla wszystkich służb zaangażowanych podczas festynu i występujących artystów,
 14. utrzymania porządku i czystości w obrębie działania usługi cateringu, w tym uprzątnięcia miejsca konsumpcyjnego i placu przyległego po zakończeniu festynu,
 15. przygotowania i wydrukowania talonów, na podstawie których uczestnicy festynu będą mogli otrzymać posiłki i napoje,
 16. uregulowania wszelkich opłat wobec Stowarzyszenia ZAiKS,
 17. zapewnienia dyżurnego elektryka w trakcie trwania festynu.

Ponadto w związku z organizacją festynu zakładowego Spółka ponosi również inne wydatki, takie jak np. wydatki na oprawę muzyczną festynu, wynajęcie foto budki, wynajęcie fotografa.

Wydatki na organizację festynu zakładowego są finansowane z następujących źródeł:

 • środków obrotowych Spółki,
 • środków zgromadzonych na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej w skrócie ZFŚS),
 • opłat uiszczonych przez uczestników festynu i zwiększających środki ZFŚS (dotyczy to uczestników będących pracownikami, zleceniobiorcami, pracownikami wynajętymi, a także członków rodzin tych osób lub osób towarzyszących tym osobom).

W trakcie festynu zakładowego dla uczestników organizowane są konkursy z nagrodami. W konkursach mogą brać udział wszyscy uczestnicy festynu zakładowego (konkursy nie są adresowane wyłącznie do pracowników Spółki). Są to konkursy sportowe, sprawnościowe, artystyczne. Konkursy mogą mieć różną formę, w ramach konkursu zawodnicy mogą np. przeciągać linę, grać w meczu siatkówki. Spółka nie posiada regulaminu przeprowadzania konkursów.

Zwycięzcom konkursów są przyznawane nagrody. Nagrody to np.: blender, żelazko, szczoteczka elektryczna, waga łazienkowa, słuchawki, koszulki, torby. Zakup nagród jest finansowany w całości ze środków obrotowych Spółki. Wartość pojedynczej nagrody nie przekracza 200 zł brutto. Spółka nie prowadzi ewidencji zwycięzców oraz przyznawanych im nagród.

Cele uzasadniające organizację festynów zakładowych były i będą następujące:

 1. integracja pracowników/współpracowników Wnioskodawcy, lepsze poznanie się pracowników/współpracowników oraz członków ich rodzin lub osób towarzyszących, co wpływa na poprawę komunikacji, relacji i kontaktów między pracownikami/współpracownikami, a w konsekwencji na poprawę i sprawność funkcjonowania Wnioskodawcy,
 2. chęć utrzymania współpracy z dotychczasowymi pracownikami/współpracownikami Wnioskodawcy, a także zachęcenia potencjalnych osób do zatrudnienia się u Wnioskodawcy, co jest szczególnie istotne w czasach, w których ze względu na niskie bezrobocie trudno jest o pracowników,
 3. chęć wytworzenia więzi między Wnioskodawcą a pracownikami/współpracownikami, co ma wpływ na stabilność zatrudnienia pracowników/współpracowników, a w konsekwencji na stabilność działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę,
 4. polityka Wnioskodawcy nastawiona na stworzenie dobrego miejsca pracy dla pracowników/współpracowników, co wymaga również podejmowania działań zmierzających do wytworzenia dobrej atmosfery w miejscu pracy i integracji pracowników/współpracowników, a co ma skutkować dobrą współpracą przy realizacji zadań w ramach działalności Wnioskodawcy oraz zachęcać do podejmowania i kontynuowania pracy u Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy wszystkie poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na organizację festynu zakładowego (w tym wydatki na zakup nagród w konkursach) stanowią dla niego koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?
 2. Czy w związku z udziałem w festynie zakładowym po stronie uczestników powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy spoczywają związane z tym obowiązki płatnika lub obowiązki informacyjne w stosunku do uczestników?
 3. Czy w związku z wygraniem nagród w konkursach organizowanych podczas festynu zakładowego po stronie uczestników powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy spoczywają związane, w tym obowiązki płatnika lub obowiązki informacyjne w stosunku do uczestników?
 4. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z nabycia towarów i usług związanych z organizacją festynu zakładowego?
 5. Czy w związku z udziałem uczestników w festynie zakładowym Wnioskodawca jest zobowiązany do naliczenia podatku należnego, a jeśli tak to w jaki sposób należy ustalić podstawę opodatkowania?
 6. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem nagród za wygrane w konkursach organizowanych podczas festynu zakładowego?
 7. Czy w związku z otrzymaniem przez uczestników nagród w konkursach organizowanych podczas festynu zakładowego Wnioskodawca jest zobowiązany do naliczenia podatku należnego?

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź w zakresie pytania nr 2 i nr 3. W pozostałym zakresie wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych określa ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej w skrócie u.p.d.o.f.).

Źródłami przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych są m.in.: stosunek pracy (art. 10 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.), działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.) oraz inne źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f.).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Art. 11 ust. 2a u.p.d.o.f. przewiduje, że wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Art. 11 ust. 2b u.p.d.o.f. przewiduje, że „Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika”.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. „Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych".

Natomiast zgodnie z art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. „Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienaleźące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17".

W kontekście powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń należy zwrócić uwagę na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13). Jest to wyrok o charakterze interpretacyjnym, a więc przedstawiona w nim wykładnia przepisów powinna być stosowana, ponieważ jest ona zgodna z Konstytucją.

W wyroku tym stwierdzono, iż zdaniem Trybunału, przeprowadzona powyżej analiza pozwala na określenie cech istotnych kategorii „innych nieodpłatnych świadczeń" jako przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. Należy przyjąć, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:

 • po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
 • po drugie, zostały spełnione w jego interes...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »