Eksport towarów: Stawka VAT dla zaliczek

Pytanie podatnika: Czy Spółka mogła lub będzie mogła zastosować stawkę podatku VAT 0% na podstawie art. 41 ust. 9b ustawy o VAT do zaliczek otrzymanych po 1 stycznia 2014 roku tytułem dostaw eksportowych, gdy wywóz towarów uzasadniony specyfiką opisanej transakcji nastąpił bądź nastąpi po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym Spółka otrzymała zaliczkę? W deklaracji za jaki okres Spółka powinna wykazać zaliczkę na poczet dostawy eksportowej w przypadku stosowania art. 41 ust. 9b ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2014 r. (data wpływu 9 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług:

 • jest nieprawidłowe - w zakresie zastosowania stawki 0% do zaliczek otrzymanych z tytułu eksportu towarów,
 • jest prawidłowe - w zakresie wykazania zaliczek w deklaracji VAT w okresie ich otrzymania.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% do zaliczek otrzymanych z tytułu eksportu towarów oraz wykazania tych zaliczek w deklaracji VAT w okresie ich otrzymania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

M (dalej jako: „M”, „Spółka” lub „Wnioskodawca”) zajmuje się sprzedażą samochodów osobowych. W ramach działalności gospodarczej Spółka sprowadza towary wyprodukowane przez C ze Stanów Zjednoczonych Ameryki do składu celnego w Polsce, a następnie dokonuje przeniesienia własności tychże towarów na rzecz A (dalej jako: „A”). Następnie A dokonuje wywozu towarów z terytorium Polski na terytorium dystrybutora. Spółka rozważa obecnie znaczne rozszerzenie swojej działalności w Polsce. W związku z tym, w przyszłości towary mogą być również nabywane z innych krajów spoza obszaru Unii Europejskiej (dalej: „UE”), tj. z Japonii i Tajlandii. Towary te są tymczasowo przechowywane w składzie celnym, nie są dopuszczane do obrotu w Polsce, a ich ostatecznym krajem przeznaczenia jest Ukraina, bądź inne kraje, w których A został upoważniony przez C (tj. w Mołdawii i na Białorusi) do sprzedaży towarów. Po opuszczeniu terytorium UE i wprowadzeniu na terytorium dystrybutora, przedmiotowe towary nie wracają nigdy na terytorium Polski ani innego kraju członkowskiego, ponieważ nie są one dostosowane ani przeznaczone do sprzedaży na terytorium Unii Europejskiej.

Dnia 22 października 2012 roku, została podpisana umowa określająca m.in. warunki dostawy, terminy płatności pomiędzy:

 • producentem, tj. C (dalej jako: „C”),
 • M (Europe) N.V.,
 • kupującym, tj. A,
 • dystrybutorem, tj. N (dalej jako: „Dystrybutor”).

Na podstawie otrzymanych zamówień od dystrybutora, przygotowywany jest przez producenta plan produkcyjny na kolejny miesiąc. W oparciu o plan produkcji określana jest wysokość zaliczek, które powinny zostać wpłacone na poczet przyszłej produkcji przez A na konto M. Wyprodukowane przez C towary dostarczane są na rzecz M do składu celnego znajdującego się na terytorium Polski, a następnie wywożone są poza terytorium Unii Europejskiej.

Towary są wywożone przez przewoźnika poza obszar UE, na terytorium państwa trzeciego. Jako potwierdzenie wywozu towarów Spółka posiada dokumenty celne oraz dokumenty transportowe, z których jednoznacznie wynika tożsamość towarów będących przedmiotem dostawy.

Zasadniczo czas liczony od momentu otrzymania zaliczki, w którym Spółka może dokonać dostawy towarów na rzecz klienta jest dłuższy niż dwa miesiące. Poniżej Spółka wskazuje przyczyny tego faktu.

Wydłużony okres od momentu otrzymania zaliczki przez M do czasu dostawy na rzecz A wynika przede wszystkim z przyjętego przez Spółki C, M, A i N schematu transakcji, zgodnie, z którym:

 • C otrzymuje zamówienie od Dystrybutora, w oparciu o które wystawia dokument szczegółowo określający ilość oraz cenę zamówionych towarów, które będą produkowane w kolejnym miesiącu,
 • bazując na otrzymanym od C dokumencie, M wystawia dla A fakturę na kwotę 20% wartości towarów, które zostaną wyprodukowane przez C w kolejnym miesiącu,
 • zgodnie z zawartą umową, A jest zobligowany do uiszczenia należności, o których powyżej, do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym towary będą produkowane,
 • w zależności od wielkości zamówienia i możliwości produkcyjnych, C produkuje zamówione towary (samochody) w ciągu jednego do dwóch miesięcy,
 • wyprodukowane towary zostają dostarczone przez C obecnie ze Stanów Zjednoczonych Ameryki na rzecz M do składu celnego w G.,
 • transport towarów do Polski ze Stanów Zjednoczonych Ameryki wynosi od około 20 dni,
 • zgodnie z zawartą umową pomiędzy podmiotami, od przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym towary będą produkowane, liczony jest 126 dniowy okres, w trakcie którego A. powinien uregulować pozostałe 80% należności wynikające z realizowanego zamówienia, co jednocześnie obliguje M do przygotowania towarów do wysyłki, która rozpocznie się w trakcie bądź po upływie 136- dniowego okresu. W konsekwencji w zależności od uwarunkowań biznesowych, ale także czynników pozostających poza wpływem Spółki, wywóz towarów poza terytorium UE może nastąpić w terminie około 180 dni licząc od przedostatniego dnia miesiąca, w którym Spotka otrzymała zaliczkę,
 • dodatkowo, w wyniku zdarzeń niezależnych od stron umowy, np. opóźnienia w transporcie towarów do Polski, sytuacja polityczna w kraju odbiorcy bądź dostawcy, 136-dniowy okres określony w umowie może zostać wydłużony poprzez podpisanie oddzielnego porozumienia między M a A. W konsekwencji, 180-dniowy termin na wywóz towarów poza terytorium UE może zostać wydłużony.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy Spółka mogła lub będzie mogła zastosować stawkę podatku VAT 0% na podstawie art. 41 ust. 9b ustawy o VAT do zaliczek otrzymanych po 1 stycznia 2014 roku tytułem dostaw eksportowych, gdy wywóz towarów uzasadniony specyfiką opisanej transakcji nastąpił bądź nastąpi po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym Spółka otrzymała zaliczkę?
 2. W deklaracji za jaki okres Spółka powinna wykazać zaliczkę na poczet dostawy eksportowej w przypadku stosowania art. 41 ust. 9b ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Spółka stoi na stanowisku, że mając na uwadze specyfikę realizowanych transakcji oraz zawartych umów, będzie mogła na podstawie art. 41 ust. 9b ustawy o VAT zastosować stawkę podatku VAT 0% do zaliczek otrzymanych po 1 stycznia 2014 roku tytułem dostaw eksportowych, gdy wywóz towarów nastąpił lub nastąpi po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym Spółka otrzymała bądź otrzyma zaliczkę.

Ad. 2.

W przypadku stosowania art. 41 ust. 9b ustawy o VAT Spółka powinna wykazać zaliczkę na poczet eksportu w deklaracji VAT złożonej za okres, w którym Spółka otrzymała bądź otrzyma zaliczkę.

Spółka nie będzie zobowiązana do korygowania wykazanej stawki 0% VAT w przypadku otrzymania dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej przed upływem terminu do złożenia deklaracji za okres, w którym upłynął termin dostawy (wywozu) towaru wynikający z umowy oraz porozumienia pomiędzy Spółką a A. Jeżeli Spółka nie otrzyma ww. dokumentu w ww. terminie, Spółka nadal nie jest zobowiązana do korygowania stawki 0% VAT w deklaracji za okres, następujący po okresie, w którym upłynął ustalony pomiędzy Spółką a A termin dostawy (wywozu) towarów. Obowiązek dokonania korekty powstanie jeżeli do momentu upływu terminu do złożenia deklaracji VAT za kolejny okres Spółka nie otrzyma dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej. W takim przypadku korekta ta polegać będzie na skorygowaniu stawki 0% VAT w odniesieniu do zaliczki na poczet dostawy eksportowej w deklaracji za okres, w którym Spółka ujęła zaliczkę i wykazaniu tej zaliczki ze stawką VAT właściwą dla dostawy krajowej. Otrzymanie przez Spółkę dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym upoważniać będzie Spółkę do dokonania korekty podatku należnego od zaliczki wykazanego według stawki VAT właściwej dla dostaw krajowych w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Spółka otrzymała ten dokument.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Pytanie 1

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, eksport towarów z Polski poza terytorium Unii Europejskiej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Według art. 41 ust. 11 ustawy o VAT, stawka VAT w eksporcie wynosi 0%.

Na podstawie art. 41 ust. 9a ustawy o VAT, jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem, że wywóz towarów nastąpi w terminie dwóch miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Przepisy ust. 7. 9 i 11 stosuje się odpowiednio.

Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 9b ustawy o VAT, powyższy przepis znajduje zastosowanie, również wtedy, gdy wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym (tj. przekraczającym dwa miesiące, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał zaliczkę), pod warunkiem, że wywóz towarów w tym późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów.

Zatem, w przypadku gdy wywóz towarów następuje po upływie dwóch miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał zaliczkę, podatnik może zastosować stawkę 0% do zaliczki na poczet eksportu w oparciu o art. 41 ust. 9b ustawy o VAT w przypadku gdy:

 • termin wywozu dłuższy niż dwa miesiące, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał zaliczkę, wynika ze specyfiki realizacji tego typu dostaw;
 • specyfikę tę potwierdzają warunki dostawy,
 • w warunkach dostawy określono termin wywozu towarów.

Zdaniem Spółki, w opisanym stanie faktycznym, wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, który następuje po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym Spółka otrzymała zaliczkę, wynika ze specyfiki transakcji, tj. długości procesu produkcji oraz długości dostaw towarów do Polski.

W konsekwencji, Spółka spełnia warunki do zastosowania stawki 0% VAT do zaliczek na poczet eksportu na podstawie art. 41 ust. 9b ustawy o VAT.

Poniżej Spółka przedstawia szczegółowe uzasadnienie w tym zakresie.

Tak jak Spółka wskazywała w stanie faktycznym, Spółka pośredniczy w sprzedaży towarów na rzecz A wyprodukowanych przez C a w celu ograniczenia ryzyka biznesowego Spółek, zamówione towary produkowane są dopiero po uzyskaniu przez M zaliczki na poczet dostawy tych towarów. W takiej sytuacji, czas realizacji zamówień przez Spółkę na rzecz kupującego uzależniony jest w głównej mierze od czasu potrzebnego na wyprodukowanie tych towarów przez producenta i dostarczenie ich do Polski.

Biorąc pod uwagę okoliczności przedstawione w stanie faktycznym, a więc m.in, to, że:

 • w zależności od wielkości zamówienia, produkcja zamówionych towarów może trwać od jednego do dwóch miesięcy,
 • zaliczka powinna zostać wpłacona na konto M w terminie do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym towary będą produkowane, natomiast ostatecznie rozliczenie, oraz przygotowanie towarów do wysyłki powinno nastąpić w ciągu 136 dni, licząc od przedostatniego dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym towary będą produkowane; przygotowane towary wysyłane są, w trakcie bądź po upływie 136 dniowego okresu i w konsekwencji, wywóz towarów może nastąpić w terminie około 180 dni licząc od końca miesiąca, w którym Spółka otrzymała zaliczkę,
 • wyprodukowane towary transportowane są z odległych terytoriów, co z kolei przekłada się na długi czas transportu towarów do Spółki, który obecnie wynosi około 20 dni,
 • różne niezależne od Spółki czynniki (np. niestabilna sytuacja na rynkach wschodnich) mogą mieć również wpływ na wydłużenie okresu, w którym ma nastąpić wywóz towarów.

Spółka pragnie również zwrócić uwagę na stanowisko wyrażone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 4 listopada 2013 r. (sygn. ITPP3/443-391/13/AT). W przywoł...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »