Eksport a VAT – obowiązek podatkowy, fakturowanie, zaliczki

Pytanie podatnika: Czy Spółka dokona eksportu towarów na rzecz podmiotu z Finlandii (Nabywca) do Odbiorcy w Korei Południowej? Czy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych kolejnych zaliczek? Kiedy wystawić fakturę? Czy można wystawić fakturę zbiorczą?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2012 r. (data wpływu 18 maja 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 sierpnia 2012 r. (data wpływu 17 sierpnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania przedmiotowej dostawy za eksport towarów, ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek, obowiązku udokumentowania otrzymanych zaliczek fakturami VAT – jest prawidłowe,
 • możliwości wystawienia zbiorczej faktury dokumentującej częściowe dostawy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania przedmiotowej dostawy za eksport towarów,
 • ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych zaliczek,
 • obowiązku udokumentowania otrzymanych zaliczek fakturami VAT,
 • możliwości wystawienia zbiorczej faktury dokumentującej częściowe dostawy.

Pismem z dnia 13 sierpnia 2012 r. wniosek został uzupełniony o doprecyzowanie stanu faktycznego oraz opłatę.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 

Fabryka (zwana dalej Dostawcą) podpisała kontrakt na dostarczenie do Nabywcy (podmiot z Finlandii zarejestrowany dla potrzeb podatku VAT UE zwany dalej Nabywcą, który nie prowadzi działalności w Polsce i nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce) w ramach podpisanej przez niego umowy dla ostatecznego odbiorcy (zwanego dalej Odbiorcą) z Korei Południowej kompletnej Dostawy w postaci Komory Intrex z kanałem spalin (grupa 112) dla kotłów 2 i 3 oraz Separatora chłodzonego parą z przewodem wirowym (grupa 138) dla kotła 3. Odbiór elementów przez kuriera wyznaczonego przez Nabywcę nastąpi zgodnie z kontraktem w siedzibie Dostawcy (FCA Dostawcy według Incoterms 2000) odpowiednio zabezpieczone do wysyłki oraz zgodnie z Wytycznymi Wysyłki i Oznakowania Nabywcy. Dostawca FCA zgodnie z Incoterms 2000 oznacza, iż Dostawca zobowiązuje się do dokonania odprawy celnej eksportowej i będzie wskazany w dokumentach celnych jako eksporter. Produkty zostaną załadowane na ramy transportowe, wykonane według projektu Nabywcy i następnie dostarczone do Odbiorcy w Korei. Rozpoczęcie dostaw części produktów planowane jest na maj 2013 a zakończenie na listopad 2013 (kompletna dostawa obejmie wysyłkę i odprawę około 70 specjalistycznych samochodów ciężarowych). Potem rozpocznie się montaż w Korei (dokonywany przez Nabywcę), a jego zakończenie i ostateczny odbiór planowany jest na lipiec 2015. Po wykonaniu prób na zimno w grudniu 2015 zostanie dokonane ostateczne rozliczenie i zamknięcie kontraktu.
Ponadto w ramach prowadzonych prac Dostawca nabędzie od Nabywcy materiały główne służące wykonaniu projektowanej dostawy, które zostaną następnie zafakturowane wraz z kompletną dostawą. Rozliczenie tej części transakcji nastąpi po zakończeniu fazy produkcji w Polsce.

Warunki płatności zawartego kontraktu są następujące:
Dostawca otrzyma:

 • 5% Ceny Umownej wykonania jako zaliczka. Zaliczka będzie zapłacona po podpisaniu Kontraktu, w ciągu 45 dni od otrzymania Gwarancji Wykonania,
 • 5% Ceny Umownej wykonania do dnia 2.05.2012 r. jako druga zaliczka,
 • 10% Ceny Umownej wykonania, podlegającej osiągnięciu około 20% postępu. Przewidywane osiągnięcie postępu i wystawienie faktury zaliczkowej do 20.08.2012 r. ,
 • 20% Ceny Umownej wykonania, podlegającej osiągnięciu około 50% postępu. Przewidywane osiągnięcie postępu i wystawienie faktury zaliczkowej do 25.01.2013 r.,
 • 30% Ceny Umownej wykonania, podlegającej osiągnięciu około 80% postępu. Przewidywane osiągnięcie postępu i wystawienie faktury zaliczkowej do 5.07.2013 r.,
 • 20% Ceny Umownej wykonania w fakturze zaliczkowej po zakończeniu produkcji. Wartość materiałów zamówionych od Nabywcy dodana do zakończonych w pełni grup kotłowych, będzie zapłacona proporcjonalnie po końcowej inspekcji części kotła u Dostawcy, włączając dostawę FCA,
 • 5% Ceny Umownej wykonania po otrzymaniu dokumentacji końcowej zgodnie z Załącznikiem 7 do umowy,
 • 2,5% Ceny Umownej wykonania, 16.01.2015 po próbie na zimno Zespołu 1 oraz podlegającej otrzymaniu Gwarancji na Okres Gwarancji,
 • 2,5% Ceny Umownej wykonania, 19.07.2015 po próbie na zimno Zespołu 2.

Nabywca dokona zapłaty Dostawcy w ciągu 45 dni od daty otrzymania faktury.
Zatem otrzymanie płatności planowane jest w następujących terminach:

 • maj 2012 rok 182 000 zł,
 • czerwiec 2012 rok 182 000 zł,
 • październik 2012 rok 364 000 zł,
 • marzec 2013 rok 728 000 zł,
 • wrzesień 2013 rok 1 092 000 zł,
 • styczeń 2014 rok 728 000 zł,
 • luty 2014 rok 182 000 zł,
 • marzec 2015 rok 91 000 zł,
 • wrzesień 2015 rok 91 000 zł.

Natomiast dostawy fizyczne zostaną zrealizowane w następujących terminach i wartościach:

 • maj 2013 rok 578 500 zł,
 • czerwiec 2013 rok 578 500 zł,
 • sierpień 2013 rok 663 000 zł,
 • wrzesień 2013 rok 663 000 zł,
 • październik 2013 rok 578 500 zł,
 • listopad 2013 rok 578 500 zł.

W piśmie z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wnioskodawca wskazał, że transport zleca i organizuje podmiot z Finlandii (Nabywca), jednak zgodnie z incoterms 2000 FCA, Wnioskodawca (Dostawca) zobowiązany jest do przygotowania wszelkich dokumentów celnych związanych z wysyłką towarów do Korei. Dostawca zobowiązuje się do dokonania odprawy celnej eksportowej i będzie wskazany w dokumentach celnych jako eksporter tej dostawy.
W zapisach kontraktu nie ma wyraźnie wskazanego momentu przeniesienia praw do rozporządzania towarami, ale kontrakt dotyczy kompletnej dostawy. Zdaniem Wnioskodawcy przeniesienie własności następuje każdorazowo przy częściowej wysyłce w momencie gdy samochód z załadowanym towarem opuści teren Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania: 

 • Czy w tej sytuacji Spółka polska (Dostawca) dokona eksportu towarów na rzecz podmiotu z Finlandii (Nabywca) do Odbiorcy w Korei Południowej...
 • Czy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych kolejnych zaliczek...
 • Czy otrzymane zaliczki będą musiały zostać udokumentowane fakturami VAT i ewentualnie jakimi i kiedy...
 • W związku z faktem, że kolejne dostawy w ramach miesiąca będą transportowane kilkoma lub kilkunastoma samochodami ciężarowymi i odprawiane pojedynczo, czy kolejne wysyłane częściowe dostawy mogą być fakturowane na zakończenie miesiąca jedną zbiorczą fakturą, pod którą znajdować się będzie kilka dokumentów celnych, czy też do 7 dni od daty odprawy celnej kolejnej partii dostawy w ramach danej części kontraktu...

Zdaniem Wnioskodawcy, 
Ustosunkowując się do pytania numer 1:
Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 • eksport towarów;
 • import towarów;
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.
Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
Z przepisu art. 5 ust. 1 ww. ustawy, regulującego zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynika, iż dla opodatkowania danej transakcji rozstrzygające znaczenie ma ustalenie miejsca dostawy (świadczenia) - miejsce świadczenia determinuje miejsce opodatkowania danej czynności.
W przepisach art. 7 ust. 8 i art. 22 ust. 1-4 ustawy uregulowano zasady dotyczące opodatkowania przy dostawie towarów w przypadku transakcji łańcuchowych (szeregowych), tj. transakcji, w których występuje kilka podmiotów dokonujących obrotu tym samym towarem, przy czym towar trafia bezpośrednio od pierwszego do ostatniego podmiotu w łańcuchu.
Według ust. 8 art. 7 ustawy, w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.
W myśl art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, miejscem dostawy towarów jest, w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, w przypadku towarów niewysyłanych ani nietransportowanych - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy.
Z postanowień zawartych w ust. 2 powołanego artykułu wynika, że w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru jest przyporządkowana tylko jednej dostawie; jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport jest przyporządkowana dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba że nabywca ten udowodni, że wysyłkę lub transport towaru należy zgodnie z zawartymi przez niego warunkami dostawy przyporządkować jego dostawie.
Na podstawie ust. 3 art. 22 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 2, dostawa towarów, która:

 • poprzedza wysyłkę lub transport towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów,
 • następuje po wysyłce lub transporcie towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż w przypadku tzw. transakcji łańcuchowych, kiedy ten sam towar jest przedmiotem kolejnych dostaw, lecz faktycznie jest przemieszczany tylko od pierwszego dostawcy do finalnego nabywcy, wówczas ma miejsce tylko jedna wysyłka (transport), więc tylko w odniesieniu do jednej z transakcji można ustalić miejsce świadczenia w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy (dostawa „ruchoma”). W odniesieniu do pozostałych dostaw, którym nie można przypisać wysyłki (transportu), ustalenie miejsca świadczenia odbywa się jak dla towarów niewysyłanych, a więc według miejsca, w którym towary znajdowały się w momencie dostawy (dostawa „nieruchoma”). W przedmiotowej sytuacji transport będzie przypisany pierwszej dostawie (tj. pomiędzy Spółką i podmiotem fińskim). Miejscem dostawy towarów będzie zaś – zgodnie z dyspozycją art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT – miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. Oznacza to, że miejscem opodatkowania dostawy towarów pomiędzy Spółką i podmiotem fińskim jest Polska. Z uwagi na fakt, iż warunki dostawy FCA obligują Spółkę do załatwienia wszelkich odpraw i formalności celnych za podmiot fiński oraz że Spółka wskazana będzie w tych dokumentach jako eksporter, to w tej sytuacji po stronie Spółki wystąpi eksport towarów do Korei Południowej.
Ustosunkowując się do pytania numer 2:
Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniami. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.
W przypadku, gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze (art. 29 ust. 2 ustawy).
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usług, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. W myśl art. 19 ust. 4 ustawy, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.
Natomiast, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części (art. 19 ust. 11 ustawy).
Stosownie do art. 19 ust. 12 ustawy, przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio w przypadku eks...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »