Działalność w mieszkaniu: Możliwość odliczenia VAT od zakupu lokalu i garażu oraz remontu

Pytanie: Wnioskodawca kupić mieszkanie na rynku pierwotnym. Konieczne będzie wykonanie niezbędnych prac budowlanych pozwalających na prawidłowe użytkowanie lokalu. Wnioskodawca zamierza zmienić adres siedziby swojej firmy zgodny z adresem nowo nabytego lokalu. W lokalu tym będzie również mieszkał. Do lokalu przynależne jest także miejsce parkingowe w garażu podziemnym, które będzie wykorzystywane do parkowania samochodu osobowego znajdującego się w środkach trwałych firmy. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT od zakupu lokalu oraz miejsca postojowego, a także od wydatków poniesionych na remont?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900, ze zm.) - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 maja 2019 r. (data wpływu 24 maja 2019 r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło do organu 11 lipca 2019 r. oraz pismem, które wpłynęło do organu 9 sierpnia 2019 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwot podatku naliczonego od zakupu lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego w garażu podziemnym, oraz od wydatków poniesionych na remont tego lokalu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2019 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwot podatku naliczonego od zakupu lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego w garażu podziemnym, oraz od wydatków poniesionych na remont tego lokalu.

Złożony wniosek został uzupełniony pismem, które wpłynęło do organu 11 lipca 2019 r., będącym odpowiedzią na wezwanie z 25 czerwca 2019 r. znak: 0112-KDIL3-3. 4011.189.2019.2.TW, 0111-KDIB3-3.4012.177.2019.3.MS oraz pismem, które wpłynęło do organu 9 sierpnia 2019 r., będącym odpowiedzią na wezwanie z 24 lipca 2019 r. znak: 0111-KDIB3-3.4012.177.2019.5.MS

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług IT - programowanie oraz świadczenia usług dietetycznych. Usługi z zakresu IT Wnioskodawca wykonuje z reguły w siedzibie klientów Wnioskodawcy lub zdalnie natomiast usługi dietetyczne polegające na opracowaniu odpowiedniej diety dla klientów Wnioskodawca będzie wykonywał w swojej siedzibie.

Wnioskodawca zamierza dokonać zakupu lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym. Lokal będzie w stanie surowym - developerskim, więc konieczne będzie wykonanie niezbędnych prac budowlanych pozwalających na prawidłowe użytkowanie lokalu. Prace te polegać będą m.in. na: położeniu glazury oraz paneli, remoncie łazienki wraz z montażem niezbędnych sanitariatów, zamontowaniu zabudowy kuchennej wraz z wyposażaniem, pomalowaniu ścian oraz montażu oświetlenia w lokalu.

Po zakupie przedmiotowego lokalu Wnioskodawca zamierza zmienić adres siedziby swojej firmy zgodny z adresem nowo nabytego lokalu, obecnie Wnioskodawca korzysta z usług Wirtualnego Biura. Wnioskodawca nadmienia ponadto, że w lokalu mieszkalnym, które będzie siedzibą jego firmy, będzie również zamieszkiwał.

Do lokalu przynależne jest także miejsce parkingowe w garażu podziemnym, które będzie wykorzystywane do parkowania samochodu osobowego znajdującego się w środkach trwałych firmy Wnioskodawcy.

W uzupełnieniu Wniosku, które wpłynęło do organu 11 lipca 2019 r., Wnioskodawca skazał, że mieszkanie kupiono w stanie developerskim, więc wszelkie prace należy interpretować jako ulepszenie według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT od 1 lutego 2018 r. z tytułu współpracy z firmą informatyczną, w której od miesiąca wystawiana jest faktura do zapłaty. Nie wydzielono odrębnej części pod prowadzoną działalność gospodarczą. Wnioskodawca jest właścicielem w ½ części miejsca parkingowego co jest potwierdzone aktem notarialnym. Miejsce postojowe zostało kupione wraz z mieszkaniem. Dla każdego mieszkania developer przewidział jedno miejsce postojowe w garażu podziemnym. Miejsce to ma założoną osobną księgę wieczystą. Garaż podziemny jest osobną nieruchomością niemieszkalną.

Natomiast w piśmie, które wpłynęło do Organu 9 sierpnia 2019 r., na pytanie 1a) Organu: „Czy wydatek na nabycie miejsca parkingowego dotyczy tyko i wyłącznie konkretnego samochodu osobowego, użytkowanego przez Wnioskodawcę w prowadzonej, opodatkowanej działalności gospodarczej?”, Wnioskodawca wskazał, że tak.

Na pytanie 1b) Organu: „Czy przedmiotowy samochód osobowy jest wykorzystywany przez wnioskodawcę również w celach prywatnych?”, Wnioskodawca wskazał, że tak.

Natomiast na pytanie 1c) Organu: „Czy miejsce postojowe służy również do parkowania pojazdów należących do klientów Wnioskodawcy?”, Wnioskodawca wskazał, że nie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku od towarów i usług:

Czy na podstawie przepisów ustawy o VAT Wnioskodawca ma prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego od zakupu lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego w garażu podziemnym, oraz od wydatków poniesionych na remont lokalu mieszkalnego?

Zdaniem Wnioskodawcy, ma prawo do odliczania kwot stanowiących podatek naliczony od zakupu oraz remontu przedmiotowych nieruchomości. Nieruchomości wykorzystywane będą do celów prowadzenia opodatkowanej działalności gospodarczej - siedziba firmy świadczącej usługi IT oraz usługi dietetyczne. Zgodnie z art. 86 ustawy o VAT podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach VAT od wydatków związanych z prowadzoną działalnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Bezsprzecznie usługi IT są opodatkowane podatkiem VAT, a Wnioskodawca jako przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem podatku VAT składającym deklaracje VAT w tym zakresie.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca uważa, że ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zarówno od zakupu jak i remontu przedmiotowych nieruchomości.

Wnioskodawca uważa, że przysługuje mu prawo w całości do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu lokalu mieszkalnego, miejsca postojowego w garażu podziemnym oraz wydatków poniesionych na remont lokalu niezależnie od tego w jakiej części nieruchomość wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z kolei jak stanowi art. 86 ust. 7b ustawy w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów wykonywanej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów osobistych, o których mowa w art. 8 ust. 2, gdy przypisanie tych nakładów w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej.

Powyższy przepis nakłada obowiązek określenia wysokości udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość została lub zostanie wykorzystana do celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Unormowanie to ma charakter doprecyzowujący ogólną zasadę w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z nieruchomością stanowiącą majątek przedsiębiorstwa podatnika, wykorzystywaną zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż prowadzona działalność.

Wyjaśnić również należy, że wyrażoną wyżej generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają między innymi także regulacje zawarte w art. 90 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to stosownie do treści art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Z uwagi na brzmienie cytowanych przepisów należy zauważyć, że obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Podatnik ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych „faktur zakupu”, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności niepodlegających temu podatkowi oraz zwolnionych od podatku. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (lub usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku. W sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz związanego z c...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »