Dokumentowanie zakupu produktów rolnych dowodem wewnętrznym

Interpelacja nr 7178 do ministra finansów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie sprzedaży produktów rolnych

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!

Przepis zawarty w § 14. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa, że niektóre koszty mogą być potwierdzone dokumentami zaopatrzonymi w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków, czyli tzw. dowodami wewnętrznymi. W ustępie 2 zostały szczegółowo określone te koszty. Do takich kosztów należą między innymi zakup bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt. Ten sam ustęp umożliwia na podstawie dowodu wewnętrznego wpisać do księgi przychodów i rozchodów wartości produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli prowadzonej przez prowadzącego księgę przychodów i rozchodów.

Z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Za działalność rolniczą ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowlę ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost wynoszą co najmniej tyle co określone w tej ustawie.

Ten stan prawny wzbudza wiele wątpliwości. Z związku z tym zwracam się do Panów Ministrów z prośbą o wyjaśnienie tych przepisów. Jak należy się domyślać dowody wewnętrzne dotyczą wydatków na zakup produktów takich jak kiszone ogórki, sery, masło, półtusze, między innymi od osób fizycznych i rolników. Szczególnie chodzi nam czy rolnicy którzy we własnym gospodarstwie rolnym wyprodukowali np. kiszone ogórki, sery, masło czy półtusze mogą je sprzedać do np. sklepu?

Posłowie
Grzegorz Wojciechowski, Barbara Dziuk

25 października 2016 r.

Odpowiedź na interpelację nr 7178 w sprawie sprzedaży produktów rolnych

Odpowiadając na interpelację nr 7178 z dnia 4 listopada 2016 r. Pani Poseł Barbary Dziuk oraz Pana Posła Grzegorza Wojciechowskiego w sprawie sprzedaży produktów rolnych, uprzejmie informuję.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Stosownie do zapisu art. 2 ust. 2 ustawy, działalnością rolniczą, z której przychody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc - w przypadku roślin,
  2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Natomiast zgodnie z treścią art. 2 ust. 3 ustawy działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Stosownie do zapisu art. 2 ust. 3a ustawy nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy.

Zatem, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie podlegają przychody ze zbycia wytworzonych z własnych upraw albo hodowli lub chowu, produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym), które nie stanowią działów specjalnych produktów rolnych.

Przepisy ustawy, mają natomiast zastosowanie do przychodów z odpłatnego zbycia wytworzonych z własnych upraw albo hodowli lub chowu, produktów roślinnych lub zwierzęcych, które zostały przetworzone.

Sprzedaż przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, stanowi działalność gospodarczą.

Dochody z tej działalności opodatkowane są na zasadach ogólnych według skali podatkowej ze stawkami 18% i 32% (podstawowa forma opodatkowania) albo na zasadzie wyboru,...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »