Data otrzymania faktur w formie elektronicznej

Pytanie podatnika: Czy dzień otrzymania przez Wnioskodawcę za pomocą wiadomości e-mail wysłanej pod wskazany przez niego adres skrzynki elektronicznej powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu e-faktury w serwisie stanowi moment doręczenia faktury VAT, w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług? Czy okresem, w którym Wnioskodawcy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na e-fakturze, jest okres, w którym otrzymał powiadomienie o wystawieniu i udostępnieniu e-faktury w serwisie bądź dwa następne okresy rozliczeniowe?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 6.02.2013 r. (data wpływu 18.02.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia daty otrzymania faktur w formie elektronicznej (m.in. PDF) oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tych faktur - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18.02.2013 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia daty otrzymania faktur w formie elektronicznej (m.in. PDF) oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tych faktur.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca („Spółka”) będąca zarejestrowanym podatnikiem VAT, dostała od swoich kontrahentów propozycję wystawiania i przesyłania faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej („e-faktury”) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2012 r., poz. 1528) („Rozporządzenie”).

Jeśli Spółka zdecyduje się na akceptację takiego sposobu otrzymywania faktur od swoich kontrahentów, wówczas Spółka dokona rejestracji w serwisie internetowym MiedzyFirmami.pl („Serwis”). Spółka poprzez rejestrację w Serwisie i akceptację regulaminu Serwisu wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Dodatkowo, Spółka ma możliwość przesłania pisemnego oświadczenia do właściciela Serwisu z danymi teleadresowymi Spółki, numerami KRS, NIP i REGON oraz osobami uprawnionymi do reprezentacji Spółki w celu zmiany statusu swojego konta w Serwisie na status: „zweryfikowane”. W założeniu właściciela Serwisu, powyższa możliwość ma służyć uwiarygodnieniu tożsamości podmiotów gospodarczych korzystających z Serwisu wobec innych użytkowników i służyć zwiększeniu bezpieczeństwa wymiany e-faktur. Przesłanie oświadczenia z wyżej wymienionymi danymi do weryfikacji jest dobrowolne. E-faktury wystawiane przez Spółkę będą udostępniane w Serwisie za pośrednictwem specjalnej platformy - systemu komputerowego dostępnego poprzez stronę internetową oraz interfejsu programowania aplikacji API. Dostęp do Serwisu możliwy jest po uprzednim zalogowaniu się z wykorzystaniem indywidualnego loginu i hasła, które to Spółka wybiera indywidualnie w czasie procesu rejestracji w Serwisie. Login i hasło będzie przyporządkowany wyłącznie Spółce. Po zalogowaniu się do Systemu przy pomocy loginu i hasła Spółka będzie mieć dostęp oraz możliwość pobrania wystawionych dla niej e-faktur. Spółka nie będzie mieć dostępu do e-faktur wystawionych przez swoich kontrahentów na inne niż Spółka podmioty. Jednocześnie inni odbiorcy e-faktur kontrahentów Spółki nie będą mieć dostępu do e-faktur wystawionych na Spółkę.

E-faktury udostępniane w Serwisie będą spełniały wymogi integralności, autentyczności oraz czytelności. Spółka, jako użytkownik Serwisu, przed wprowadzeniem e-faktury do Serwisu jest zobowiązana zgodnie z treścią regulaminu Serwisu do zapewniania powyższych cech e-fakturom przesyłanym za pośrednictwem Serwisu. Format e-faktur zamieszczanych w Serwisie jest zależny od użytkowników Serwisu i może być to jeden z formatów określonych w regulaminie Serwisu, m.in. PDF. W przypadku otrzymania e-faktury za pośrednictwem Serwisu, Spółka otrzymuje na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail powiadomienie o otrzymaniu e-faktury od kontrahenta będącego użytkownikiem Serwisu. Spółka w ramach Serwisu ma możliwość pobrania e-faktury lub ewentualnego jej odrzucenia w przypadku gdy taka e-faktura została wystawiona na Spółkę bez podstawy prawnej lub błędnie. Powyższe czynności są odnotowywane w Serwisie i dokumentowane stosowną informacją dla wystawcy e-faktury, który w ten sposób dysponuje możliwością kontrolowania statusu wystawionej e-faktury. Zgodnie z regulaminem Serwisu, datą doręczenia e-faktury jest dzień, w którym Spółka otrzymała systemowe powiadomienie o wystawieniu i udostępnieniu faktury w Serwisie. Wystawiona przez Kontrahenta e-faktura jest archiwizowana w Serwisie przez okres 7 dniu od zamieszczenia jej w Serwisie. Spółka, przez powyższy okres, będzie mieć ciągły dostęp do e-faktur wystawionych na Spółkę. Spółka nie będzie mogła zalogować się do Serwisu i utraci do niego dostęp po skorzystaniu z funkcji usunięcia konta w Serwisie. W takiej sytuacji Spółka będzie zobowiązana, przed usunięciem konta, do pobrania wszystkich wystawionych e-faktur z Serwisu i ich zarchiwizowania we własnym zakresie, np. na własnym serwerze. W okresie trwania umowy na korzystanie z Serwisu, Spółka zobowiązana jest we własnym zakresie archiwizować e-faktury wystawione i otrzymane od innych użytkowników. Serwis umożliwia również przesyłanie e-faktur podmiotom gospodarczym, które nie są zarejestrowane w Serwisie. W takim przypadku akceptacja wyrażona jest przez podmiot, który e-fakturę otrzymał, w sposób dorozumiany (np. poprzez uregulowanie należności wynikającej z faktury w przewidzianym terminie płatności). Dodatkowo Serwis zapewnia swoim użytkownikom funkcję blokady innych użytkowników, wobec których dany użytkownik cofa (czasowo lub na stałe) akceptację na otrzymywanie e-faktur. Stosowanie blokady jest arbitralną decyzją danego użytkownika a Serwis nie ingeruje w stosowanie i znoszenie przedmiotowej blokady.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (oznaczone nr 2 i 3 w złożonym wniosku):

Czy wskazany w zdarzeniu przyszłym dzień otrzymania przez Spółkę za pomocą wiadomości e-mail wysłanej pod wskazany przez Spółkę adres skrzynki elektronicznej powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu e-faktury w Serwisie stanowi moment doręczenia faktury VAT, w myśl przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług?

Czy okresem, w którym Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na e-fakturze, jest okres, w którym Spółka otrzymała powiadomienie o wystawieniu i udostępnieniu e-faktury w Serwisie bądź dwa następne okresy rozliczeniowe?

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, momentem doręczenia Spółce e-faktury będzie moment otrzymania przez Spółkę przesłanej przez Serwis wiadomości e-mail, w której informuje on Spółkę, o umieszczeniu e-faktury w Serwisie. W związku z tym, co do zasady, Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wykazany na e-fakturach w okresie, w którym otrzymała opisaną wyżej wiadomość e-mail bądź w dwóch następnych okresach rozliczeniowych - w zakresie w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, Poz. 1054 z późn. zm.) („Ustawa VAT”), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 2 ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie ż art. 86 ust. 10 pkt 1 Ustawy VAT, podatnicy podatku VAT mają prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu a okres w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18 Ustawy VAT.

Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 11 Ustawy VAT, „jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych”.

Z powyżej przytoczonych przepisów wynika, że podstawą do odliczenia podatku naliczonego są otrzymane przez podatnika faktury VAT dokumentujące nabycie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »