Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

15.05.2015

Data dostawy towaru na fakturze a obowiązek rejestracji sprzedaży na kasie

Pytanie podatnika: Jaką datę dostawy należy przyjąć na fakturze w przypadku dostawy towaru przez kuriera? W którym dniu należy zafiskalizować sprzedaż na rzecz osoby fizycznej w przypadku dostawy towaru przez kuriera?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2014 r. (data wpływu 24 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismami z dnia 17 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.) oraz z dnia 18 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wykazania na fakturze daty dostawy towaru oraz obowiązku rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wykazania daty dostawy towaru oraz obowiązku rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami z dnia 17 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.) oraz z dnia 18 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy oraz własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu kilku aptek stacjonarnych oraz apteki internetowej. W aptece internetowej sprzedawane są leki bez recepty oraz kosmetyki i artykuły toaletowe. Zamówione na stronie internetowej produkty są dostarczane do klienta poprzez firmę kurierską. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym. Spółka ma regulamin sprzedaży, który nie określa jednak momentu dokonania dostawy w przypadku dostarczania zakupionego towaru poprzez kuriera.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 17 lutego 2015 r. Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. W momencie wydania towaru kurierowi następuje przeniesienie na nabywcę prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.
 2. Od momentu wydania towaru kurierowi ryzyko jego utraty (odpowiedzialność) przechodzi na nabywcę.
 3. Płatność za towar następuje przed nadaniem przesyłki kurierowi poprzez przelew bankowy, płatność za pomocą systemu PayU, PayPal, a także w momencie dostarczenia przesyłki nabywcy przez kuriera przy wyborze przez nabywcę opcji „za pobraniem”. Moment zapłaty jest uzależniony od wyboru formy płatności przez nabywcę.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 18 marca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Wnioskodawca dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych,
 2. Wnioskodawca dokonuje sprzedaży na rzecz innych podatników, ale tylko na ich użytek, nie do dalszej odsprzedaży.
 3. Wnioskodawca wystawia fakturę tylko w przypadku, gdy klient (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) o to poprosi. W każdym przypadku jest natomiast wystawiany paragon fiskalny.
 4. W przypadku wystawienia faktury paragon jest dołączany do kopii faktury, która pozostaje u Wnioskodawcy.
 5. Na pytanie: „Czy pytanie nr 1 obejmuje swoim zakresem dostawy na rzecz:
  1. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  2. rolników ryczałtowych,
  3. nabywców będących podatnikami,
  4. nabywców niebędących podatnikami...”, Wnioskodawca wskazał, iż pytanie numer 1 obejmuje swym zakresem wszystkie podmioty wymienione w wezwaniu.
 6. Na pytanie: „Czy pytanie nr 1 obejmuje swoim zakresem przypadek gdy zapłata następuje przed nadaniem przesyłki kurierowi czy przypadek, gdy zapłata następuje za pobraniem, czy też obie formy płatności...”, Wnioskodawca wskazał, iż pytanie numer 1 obejmuje swym zakresem obie formy płatności.
 7. Na pytanie: „Czy pytanie nr 2 obejmuje swoim zakresem dostawy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych czy dostawy na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą...”, Wnioskodawca wskazał, iż pytanie numer 2 obejmuje swym zakresem zarówno dostawy na rzecz osób fizycznych, jak i rolników ryczałtowych oraz na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 8. Na pytanie: „Czy pytanie nr 2 obejmuje swoim zakresem przypadek, gdy zapłata następuje przed nadaniem przesyłki kurierowi czy przypadek, gdy zapłata następuje za pobraniem, czy też obie formy płatności...”, Wnioskodawca wskazał, iż pytanie numer 2 obejmuje swym zakresem obie formy płatności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Jaką datę, dostawy należy przyjąć na fakturze w przypadku dostawy towaru przez kuriera?
 2. W którym dniu należy zafiskalizować sprzedaż na rzecz osoby fizycznej w przypadku dostawy towaru przez kuriera?

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Istota dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy polega na przeniesieniu prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Pojęcie to należy rozumieć szeroko, jako obejmujące nie tylko uprawnienie do prawnego dysponowania towarem. Przepis ustawy o podatku od towarów i usług ma zastosowanie do każdego przeniesienia prawa na inną stronę, które to przeniesienie skutkuje tym, że strona uzyskuje de facto możliwość korzystania z rzeczy tak jak właściciel, nawet jeśli nie wiązało się to z przejściem własności w sensie cywilistycznym. Wskazuje to na uniezależnienie opodatkowania od przeniesienia własności towarów. Znajduje to wyraz w formule „jak właściciel”, co implikuje możliwość uznania za dostawę towarów również owego faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą, bez względu na to czy w rzeczywistości w ślad za tym doszło do przeniesienia prawa własności. Należy bowiem rozróżnić pojęcie „rozporządzanie towarem jak właściciel” w ujęciu ustawowym i pojęcie własności w ujęciu cywilistycznym.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji indywidualnej z dnia 22.04.2014 r. sygn.: ILPP5/443-11/14-5/KG.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. W przypadku wysyłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, Wnioskodawca nie zawsze ma możliwość dokładnego wskazania, kiedy nastąpiła dostawa towaru do odbiorcy finalnego. Dlatego też, mając na uwadze powyższe wywody za datę dokonania dostawy towaru należy przyjąć datę wydania towaru kurierowi.

Tak samo sytuacja kształtuje się w przypadku fiskalizacji sprzedaży na rzecz osoby fizycznej. Powinna ona zostać dokonana w dniu wydania towaru kurierowi. Natomiast paragon zostaje dołączony do dostarczanego towaru.

Stanowisko powyższe zostało również potwierdzone w broszurze Ministerstwa Finansów „Zmiany w zakresie określania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT od 01.01.2014 r.”. Jak czytamy w niej: „dokonanie dostawy towarów następuje z chwilą przeniesienia prawa do rozporządzania nimi jak właściciel, przykładowo: towar jest wysyłany przez dostawcę nabywcy za pośrednictwem przewoźnika, kuriera poczty itp. (ryzyko utraty towaru ponosi nabywca) - dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą wydania towaru podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia, z tym bowiem momentem dostawca przenosi prawo do rozporządzania jak właściciel”.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Natomiast art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług nakłada na podatników prowadzących ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązek dokonywania wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. W związku z powyższym w momencie wydania towaru kurierowi sprzedaż jest ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej, a paragon dołączony do przesyłki, co jest równoznaczne z wydaniem go nabywcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Towarami - stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy - są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Stosownie do art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Wskazać należy, że z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »