Czy porady dietetyczne są opodatkowane VAT?

Pytanie podatnika: Czy świadczone przez Spółkę usługi w zakresie porad dietetyka stanowić będą usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, i tym samym skorzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2015 r. (data wpływu 12 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług poradnictwa dietetycznego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 12 listopada 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług poradnictwa dietetycznego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:
Spółka „TK” sp.k. z siedzibą w W. jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest w szczególności świadczenie usług medycznych. Spółka jest w trakcie rejestracji w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Po wpisie do wspomnianego Rejestru Spółka poprzez zatrudnionych i współpracujących z nią wykwalifikowanych dietetyków będzie zajmowała się kompleksowym poradnictwem w zakresie zasad zdrowego odżywiania oraz doradztwem w zakresie zaburzeń żywienia, nadwagi i niedożywienia.

Usługi dietetyka skierowane będą do wszystkich chętnych, bez względu na wiek i stopień aktywności. Porady dietetyka obejmą:

 • szczegółowy wywiad zdrowotny i żywieniowy,
 • analizę błędów żywieniowych,
 • wywiad dotyczący trybu życia,
 • analizę składu ciała i pomiary obwodów ciała,
 • ułożenie indywidualnych jadłospisów,
 • proponowanie diety w różnego rodzaju chorobach, takich jak: nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, dna moczanowa, choroba wrzodowa, refluks żołądkowo-przełykowy, nieżyt żołądka, choroby zapalne jelit, zespół jelita nadwrażliwego, hiperlipidemia, cukrzyca, nadwaga, otyłość, niedowaga, choroby wątroby, trzustki, kamica żółciowa, nowotwory, choroby nerek i wiele innych,
 • porady w zakresie bezpiecznych metod utraty masy ciała dla osób z nadwagą,
 • a także inne profesjonalne poradnictwo dietetyczne.

Przed skorzystaniem z usług dietetyka pacjenci poddawani będą diagnozie, która opierać się będzie na:

 1. wywiadzie z pacjentem
 2. pomiarach morfometrycznych tkanki tłuszczowej, wzrost, waga, na podstawie, której wyliczane są indeksy nadwagi lub niedowagi, np. BMI (Body Mass Index), wiek metaboliczny i wskaźnik nawodnienia organizmu.

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu i otrzymanych wskaźników dietetyk ustali dietę i zakres jej ważności. Opieka nad pacjentem obejmie wizyty kontrolne, których termin i częstotliwość ustali dietetyk.

Całość świadczonych usług dietetycznych będzie wykonywana w celu:

 1. leczniczym, na podstawie wskazań lekarskich lub wskazań dietetyka po przeprowadzeniu analiz,
 2. profilaktycznym na podstawie wskazań dietetyka w zakresie w jakim dotyczą one profilaktyki, zachowania, przywracania i poprawy zdrowia pacjentów w tym również między innymi zabezpieczenia przed powrotem do złych nawyków i poprzedniego sposobu żywienia.

Wszystkie usługi dietetyczne wykonywane przez dietetyków zatrudnionych lub współpracujących ze Spółką, ale w imieniu Spółki ze skierowania lekarskiego, jak i bez skierowania lekarskiego, dla osób chorych i zdrowych, służyć będą wyłącznie profilaktyce, zachowaniu i poprawie zdrowia pacjentów. Dietetycy zatrudniani przez Spółkę lub współpracujący z nią będą posiadać wyższe wykształcenie kierunkowe oraz odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu dietetyka i udzielania porad dietetycznych. W Spółce funkcjonuje również Rada Konsultacyjna, w skład której wchodzą lekarze różnych specjalności, m.in. lekarz rodzinny, diabetolog, kardiolog, którzy będą nadzorować proces świadczenia usług przez dietetyków a w razie potrzeby służyć konsultacjami przy diagnozowaniu pacjentów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
Czy świadczone przez Spółkę usługi w zakresie porad dietetyka stanowić będą usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, i tym samym skorzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r.?

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone przez Spółkę usługi w zakresie porad dietetyka stanowić będą usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a tym samym będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

Uzasadnienie:
Usługi świadczone przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegające na udzielaniu porad i konsultacji dietetycznych spełniają definicję usług z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem stanowią świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, „zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej, przez podmioty lecznicze”.

Zwolnienie to ma charakter podmiotowo-przedmiotowy pod warunkiem łącznego spełnienia dwóch warunków:

 1. usługi w zakresie opieki medycznej muszą być wykonywane przez podmioty lecznicze w ramach działalności leczniczej (warunek podmiotowy), oraz
 2. stanowić usługę w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (warunek przedmiotowy).

Warunek podmiotowy:
Art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT posługuje się pojęciem podmiotu leczniczego, którego definicja znajduje się w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem „podmiotem leczniczym” jest m.in. „przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) we wszystkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej (...) w zakresie, w jakim wykonuje działalność leczniczą”. Przez „przedsiębiorcę” w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, rozumie się: „(...) osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą”. Pojęcie działalności leczniczej definiuje art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym „Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych”, zaś świadczenia zdrowotne - jak wskazuje art. 2 ust. 1 pkt 10 przedmiotowej ustawy - to „działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonania”.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że Spółka spełnia definicję podmiotu leczniczego. Prowadzi ona działalność w formie spółki komandytowej a więc jednostki organizacyjnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 8 par. 1 ust. 1 w zw. z art. 1 par. 2, art. 4 par. 1 pkt 1 i art. 102 Kodeks spółek handlowych).

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług zdrowotnych, które będzie się odbywało poprzez prowadzenie specjalistycznych poradni oraz badań diagnostycznych. Spółka ubiega się o wpis w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonym przez Wojewodę na podstawie ustawy o działalności leczniczej. W związku z powyższym Spółka, będąc podmiotem leczniczym, spełnia warunek podmiotowy zwolnienia przewidziany w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

Warunek przedmiotowy:
Pojęcie opieki medycznej, którym posługuje się art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT nie zostało zdefiniowane w ustawie o VAT, ani w przepisach unijnych. Lukę tę w pewien sposób wypełnia orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, który w swoich orzeczeniach (np. wyrok w sprawie L.u.P. GmbH, C-106/05, wyrok w sprawie Peter dAmbrumenil, C-307/01, wyrok w sprawie Margarete Unterpertinger, C-212/01) utożsamia pojęcie opieki medycznej z usługami, które służą diagnozie, opiece oraz, w miarę możliwości, leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia lub są realizowane w celach profilaktycznych.

Należy również wspomnieć o tym, że usługi w zakresie porad dietetyka będą świadczone przez wykwalifikowany personel - dietetyków posiadających wyższe wykształcenie oraz poświadczone uprawnienia. Mimo iż zawód dietetyka nie został dotychczas objęty unormowaniami odrębnych aktów prawnych, to jest on wymieniony na równi z innymi zawodami medycznymi w szeregu przepisów związanych z ochroną zdrowia np. w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 173, poz. 1419 ze zm.), w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2010 r., Nr 82, poz. 537 ze zm.), dietetycy zostali wymienieni w grupie specjalistów do spraw zdrowia, obejmującej również lekarzy, dentystów, pielęgniarki i inne. Wspomniane przepisy wskazują, iż osoba, która zdobyła wyższe lub średnie wykształcenie w powyższym zakresie jest osobą uprawnioną do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny.

Celem usług dietetycznych świadczonych przez Spółkę będzie profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia. Profilaktyka zdrowotna obejmuje działania mające na celu zapobieganie chorobom bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jej rozwinięciem, poprzez...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »