Czy odsetki mogą być kosztem w trakcie zawieszenia działalności?

Pytanie podatnika: Czy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej odsetki od poszczególnych rat kredytowych mogą być traktowane przez Wnioskodawcę jako koszty uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 17 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym 1 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej odsetek od wskazanych we wniosku kredytów w okresie zawieszenia wykonywania tej działalności, w części w jakiej sfinansowano z nich:

 • zakup skanera geodezyjnego – jest nieprawidłowe,
 • inne wydatki związane z bieżącą pozarolniczą działalnością gospodarczą spółki cywilnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 17 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej odsetek od wskazanych we wniosku kredytów w okresie zawieszenia wykonywania tej działalności. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 16 czerwca 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4511-77/15/ZK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 1 lipca 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:
Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Przeważająca działalność gospodarcza związana była ze świadczeniem usług geodezyjnych. W ramach działalności Wnioskodawca zawarł umowy kredytu gotówkowego, celem pozyskania środków pieniężnych na zakup specjalistycznego skanera geodezyjnego. Jednocześnie Wnioskodawca jest komandytariuszem w spółce komandytowej, również świadczącej usługi geodezyjne. Po nabyciu skanera (za środki pieniężne uzyskane z kredytów), Wnioskodawca wniósł skaner jako wkład komandytariusza do spółki komandytowej. Następnie Wnioskodawca zawiesił działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej. Wnioskodawca ma jednak zawarte umowy kredytu, na mocy których comiesięcznie dokonuje spłat rat kredytowych (w ramach przedsiębiorstwa spółki cywilnej). Odsetki od poszczególnych rat kredytowych są traktowane przez Wnioskodawcę jako koszty uzyskania przychodu. W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej i spółki komandytowej dokonując obliczenia zaliczki na podatek dochodowy dokonuje sumowania przychodów z wszystkich spółek oraz kosztów wszystkich spółek proporcjonalnie do wysokości udziału przypadającego na wspólnika.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 30 czerwca 2015 r. wskazano m.in., że:

 1. Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej 1 kwietnia 2009 r.,
 2. pierwszy kredyt w kwocie 179.000 zł Wnioskodawca otrzymał 31 maja 2012 r., a drugi kredyt w kwocie 210.000 zł - 1 sierpnia 2012 r.,
 3. kwoty kredytów zostały przeznaczone na bieżącą działalność związaną z pozarolniczą działalnością gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej,
 4. skaner geodezyjny został zakupiony 6 czerwca 2012 r. za cenę 103.356,68 euro,
 5. ww. skaner był wykorzystywany w działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej od momentu jego nabycia do dnia wniesienia do spółki komandytowej,
 6. skaner był środkiem trwałym w spółce cywilnej,
 7. Wnioskodawca zawiesił działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej 2 lutego 2015 r.; z dniem 28 maja 2015 r. spółka cywilna została rozwiązana,
 8. skaner został wniesiony do spółki komandytowej 25 lipca 2013 r.,
 9. Wnioskodawca rozpoczął spłacanie rat pierwszego kredytu 20 czerwca 2012 r., a drugiego - 31 sierpnia 2012 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
Czy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej odsetki od poszczególnych rat kredytowych mogły być traktowane przez Wnioskodawcę jako koszty uzyskania przychodu?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm. - winno być t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 584), przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. W myśl art. 14a ust. 3 ww. ustawy, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z ust. 4 tegoż artykułu, przedsiębiorca m.in. ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów oraz ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia jednak Wnioskodawcy z obowiązku prowadzenia w sposób prawidłowy stosownej ewidencji księgowej i ujmowania w niej tych zdarzeń gospodarczych, które podatnik zgodnie z zapisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ma prawo dokonywać w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • być właściwie udokumentowany.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na spłatę pożyczki (kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, jeżeli:

 • pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca kwotę kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu),
 • pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału.

Nie stanowią kosztów uzyskania przychodów naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów), o czym stanowi art. 23 ust. 1 pkt 32 ww. ustawy.

W świetle powyższego należy uznać, że dopiero zapłacenie odsetek daje możliwość zaliczenia ich do kosztów u...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »