CIT: Umorzenie części pożyczki z WFOŚiGW jako przychód podatkowy

Wartość umorzonej części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi przychód podatkowy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca - Sp. z o.o. w maju 2013 r. zaciągnął pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie zawartej umowy pożyczki. Celem pożyczki było sfinansowanie „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości (…)”.

W umowie pożyczki widnieje zapis: jeśli zadanie zostanie wykonane w ustanowionym terminie oraz zostanie osiągnięty planowany efekt ekologiczny, to Pożyczkobiorca może ubiegać się o częściowe umorzenie pożyczki. Spółka planuje złożyć wniosek o umorzenie ww. pożyczki.

Pytanie Wnioskodawcy

Czy przychód z tytułu umorzenia części pożyczki z WFOŚiGW stanowiący przychód podatkowy na podstawie art. 12 ust. l pkt 3a (winno być: art. 12 ust. l pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie zwolniony z podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy?

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy (sformułowanym ostatecznie w uzupełnieniu wniosku z 20 maja 2019 r.), część umorzonej pożyczki stanowiąca przychód podatkowy na podstawie art. 12 ust. l pkt 3a (winno być: art. 12 ust. l pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 865), będzie zwolniona z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 updop. Środki z pożyczki zostały przeznaczone na wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych Spółki, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a -16m ustawy.

Stanowisko i uzasadnienie KIS

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869), dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Co istotne, na podstawie art. 411 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.), Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze udzielają dotacji, pożyczek oraz przekazują środki finansowe na podstawie umów cywilnoprawnych.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 865) nie zawiera definicji przychodu. Zwrócić należy uwagę, że katalog przychodów wymienionych w ustawie ma charakter otwarty i jedynie przykładowy.

W świetle art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są więc w szczególności m.in.:

 • otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe,

 • wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie,

 • wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych:

  - zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy,

  - środków na rachunkach bankowych – w ba...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »