Brak akceptacji faktury przez kontrahenta a możliwość jej anulowania

Pytanie: Wnioskodawca wystawił fakturę, którą kontrahent odrzucił i odesłał. Czy Spółka ma prawo anulować fakturę, o której mowa w art. 106b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku z brakiem akceptacji faktury VAT sprzedaży przez kontrahenta oraz brakiem możliwości zawarcia ugody?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 stycznia 2019 r. (data wpływu 9 stycznia 2019 r.), uzupełnionym pismem z 25 lutego 2019 r., (data wpływu 4 marca 2019 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy spółka ma prawo anulować fakturę w związku z brakiem akceptacji faktury VAT sprzedaży przez kontrahenta oraz brakiem możliwości zawarcia ugody – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2019 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy spółka ma prawo anulować fakturę w związku z brakiem akceptacji faktury VAT sprzedaży przez kontrahenta oraz brakiem możliwości zawarcia ugody.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 25 lutego 2019 r. (data wpływu 4 marca 2019 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 19 lutego 2019 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.12.2019.1.RSZ.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka (Wnioskodawca) produkuje urządzenia rozdzielcze S. spełniające najwyższe wymagania techniczne i wytrzymałościowe, które montowane są na platformach wiertniczych i statkach.

Jakość i parametry techniczne urządzeń potwierdzane są certyfikatami morskimi.

Realizuje również usługi instalacji elektrycznych silno i słabo-prądowych w budynkach użyteczności publicznej, centrach logistycznych, handlowych i przemysłowych.

Oferuje systemy monitorowania, sterowania oraz elektronicznych systemów zabezpieczających w celu zarządzania obiektami.

Od 1992 r. Wnioskodawca specjalizuje się w budownictwie hydrotechnicznym, w tym: budowie zapór, zbiorników wodnych, wałów, regulacji i umocnień rzek oraz innych obiektów inżynierii wodnej.

Wykonuje również roboty w zakresie budownictwa ogólnego, głównie przemysłowego w zakresie robót żelbetowych, ziemnych, wyburzeniowych i innych specjalistycznych robót budowlanych, a także w zakresie budownictwa drogowego i mostowego.

Oferuje dostawę i montaż kompletnych systemów rozdziału energii, sterowania i automatyki przemysłowej dla remontowanych, modernizowanych i nowo powstających obiektów różnych branż przemysłowych.

Wnioskodawca był wykonawcą robót budowalnych na zadaniu pn.: „…” etap II, gdzie inwestorem był Ś. w K. (dalej. Ś.). Pomiędzy podmiotami została podpisana umowa nr ….

W obecnej chwili na mocy zmian w Prawie wodnym Ś. został przejęty przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „W.”.

W dniu 20 października 2014 r. Wnioskodawca wystawił fakturę nr ..., którą ujął i opodatkował w miesiącu wystawienia faktury w podatku od towarów i usług VAT oraz w podatku dochodowym od osób prawnych CIT. Ś. pismem z dnia 7 listopada 2014 r. odrzucił i odesłał fakturę nr ... uzasadniając, że faktura niniejsza wykracza poza zakres finansowy umowy nr ... .

Spółka wielokrotnie przesyła do Ś. faktury z wyjaśnieniami, jednakże Inwestor nie zgadzał się z uznaniem zasadności poczynionych prac budowalnych i każdorazowo odsyłał fakturę do Wnioskodawcy.

W dniu 5 września 2017 r. Wnioskodawca wystąpił do Sądu Rejonowego K. z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej wobec Ś. w celu zawarcia ugody. Posiedzenie ugodowe odbyło się w dniu 22 listopada 2017 r. ale do zawarcia ugody nie doszło. W związku ze zmianą ustawy Prawo Wodne i likwidacją Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych na posiedzeniu pojednawczym Ś. stwierdził, że podmiotem, który powinien decydować o ugodzie jest obecnie Skarb Państwa, Marszałek Województwa - X, Y w likwidacji. Spółka wystąpiła z daleko idącej ostrożności ponownie do Sądu Rejonowego K. Wydziału I Cywilnego z wnioskiem o ponowne zawezwanie do próby ugodowej w stosunku do Ś. w K. w likwidacji w dniu 1 grudnia 2017 r. uwzględniając stanowisko drugiej strony przedstawione na rozprawie. Posiedzenie pojednawcze zostało wyznaczone na 9 maja 2018 r. Na posiedzenie ugodowe stawił się radca prawny reprezentujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Gospodarki Wodnej i oświadczył, że Ś. w likwidacji przekazał jego Mocodawcy dokumenty sprawy toczącej się przed tut. Sądem, ale pomimo tego nie ma legitymacji biernej w toczącym się postępowaniu (tzn. nie powinien być stroną pozwaną), bowiem zgodnie z ustawą Prawo Wodne może co najwyżej przystąpić do już toczących się postępowań, a tym samym nie jest uprawniony do zawarcia ugody. W związku z powyższym postępowanie zostało zakończone bez zawarcia ugody.

W ww. piśmie z 25 lutego 2019 r. Wnioskodawca wyjaśnił następujące kwestie:

Ad. 1) Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Ad. 2) Wystawiona faktura z dnia 20 października 2014 r. odzwierciedla rzeczywiste zdarzenie gospodarcze, tj. roboty dodatkowe, które zostały wykonane przez Wnioskodawcę na rzecz Zamawiającego (Inwestora), które musiały być wykonane dla prawidłowego wykonania umowy i wychodzą one poza zakres prac wskazanych w umowie.

Ad. 3) Czynności związane z przedmiotową fakturą zostały faktycznie wykonane przez Wnioskodawcę zgodnie z Protokołami konieczności wykonania robót dodatkowych, które zostały przygotowane i podpisane przez strony, tj. Wnioskodawcę a ze strony Inwestora przez Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz Kierownika budowy ze strony E. S.A.

Ad. 4) Wnioskodawca ustalił z przedstawicielami Inwestora, tj. Projektantem, Inspektorem Nadzoru zakres robót w Protokołach konieczności, szacunkowe wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin ich wykonania, a po wykonaniu Wnioskodawca przedstawił Inwestorowi kosztorys powykonawczy za roboty dodatkowe na kwotę wysokości 1.339.935,31 zł netto w oparciu o który została wystawiona przedmiotowa faktura VAT.

Ad. 5) Inwestor nie dokonał płatności zaliczki w związku z realizacją przedmiotowej transakcji.

Ad. 6) Na pytanie „Co Wnioskodawca rozumie pod sformułowaniem: „faktura niniejsza wykracza poza zakres finansowy umowy nr ...” Spółka wyjaśniła, że faktura niniejsza dotyczy dodatkowych prac budowlanych nie wskazanych w umowie, gdyż nie zostały przewidziane na etapie ofertowania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma prawo anulować fakturę, o której mowa w art. 106b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku z brakiem akceptacji faktury VAT sprzedaży przez kontrahenta oraz brakiem możliwości zawarcia ugody?

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Spółki anulowanie faktur w ww. opisanych przypadkach jest możliwe a nawet wskazane. Faktury w oczywisty sposób błędne, nielogiczne nie powinny być wprowadzane do obrotu. Transakcja sprzedaży nie przebiegała w sposób udokumentowany na fakturze.

Przepisy podatkowe nie przewidują anulowania faktur, w art. 106j oraz 106k ustawy o PTU zapisano, iż w przypadku błędów, pomyłek kontrahent wystawia fakturę korygującą. Nie ma w ustawie określonego trybu postępowania w przypadku błędów i pomyłek których nie można w sposób logiczny skorygować jedną fakturą korygującą.

Organy podatkowe dopuszczają możliwość anulowania faktury, którą wprawdzie wysłano kontrahentowi, lecz została przez niego zwrócona. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w K. w interpretacji indywidualnej z dnia 13 czerwca 2012 r„ nr IBPP2/443- 253/12/Cz, przy czym podkreślono, iż możliwe to jest tylko wówczas, gdy podatnik posiada zarówno oryginał, jak i kopię faktury.

Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 1 czerwca 2011 r., nr ILPP1/443-364/11-4/KŁ. Według organu w przypadku faktur, które nie zostały przyjęte przez kontrahenta, brak jest podstaw do wystawienia faktur korygujących. Korekty bowiem wystawia się - co do zasady - do dokumentów posiadanych przez nabywcę, tj. faktur, które weszły do obiegu prawnego. Stwierdził ponadto, że:.(...) w przypadku anulowania błędnie wystawionych faktur VAT nie powinny zostać one wykazane w rozliczeniach Zainteresowanego z tytułu podatku VAT. Zatem, poprzez omyłkowe wykazanie pierwotnych faktur, które do czasu sporządzenia deklaracji VAT nie zostały skutecznie anulowane, Wnioskodawca w celu usunięcia błędu winien dokonać korekty deklaracji VAT za te miesiące, w których faktury VAT zostały rozliczone poprzez ob...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »