Autorskie koszty uzyskania przychodów podczas urlopu twórcy

Pytanie podatnika: Jakie są możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, kiedy pracownik przebywa na płatnym urlopie naukowym i podczas tego urlopu następuje przejęcie przez pracodawcę utworu i wypłata wynagrodzenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 21.01.2013 r. (data wpływu 25.01.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów jest:

 • prawidłowe - w sytuacji, kiedy pracownik przebywa na płatnym urlopie naukowym i podczas tego urlopu następuje przejęcie przez pracodawcę utworu i wypłata wynagrodzenia o którym mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3,
 • nieprawidłowe - w pozostałym zakresie. 

UZASADNIENIE

W dniu 25.01.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca udziela mianowanym nauczycielom akademickim płatnego urlopu naukowego maksymalnie na okres jednego roku. W trakcie tego urlopu naukowego nauczyciele akademiccy prowadzą badania naukowe. Jednym z pracowników naukowych przebywających na takim urlopie jest dr E. W.

Zgodnie z 51 Uchwały Senatu Akademii z dnia 15 czerwca 2005 roku wydanej na podstawie § 10 ust. 2 pkt 10 lit. a Statutu wnioskodawcy wynagrodzenie zasadnicze pracowników naukowo dydaktycznych składa się z:

 • honorarium z tytułu chronionego prawem autorskim przygotowania i wygłaszania wykładów oraz opracowania programów zajęć dydaktycznych, stanowiącego do 50% wynagrodzenia zasadniczego;
 • honorarium z tytułu chronionych prawem autorskim wyników badań naukowych niezbędnych do prowadzenia procesu dydaktycznego, stanowiącego 25 % wynagrodzenia zasadniczego;
 • pozostałej części wynagrodzenia zasadniczego za inne prace dydaktyczne nie objęte ochroną prawa autorskiego i pracę organizacyjną.

Zgodnie z § 2 w/w uchwały Senatu wynagrodzenie zasadnicze pracowników dydaktycznych składa się z:

 • honorarium z tytułu chronionego prawem autorskim przygotowania i wygłaszania wykładów oraz opracowania programów zajęć dydaktycznych, stanowiącego do 50% wynagrodzenia zasadniczego;
 • w szczególnych, indywidualnych przypadkach, z honorarium z tytułu chronionych prawem publikowanych wyników badań. Prowadzenie tych badań naukowych i ich wyników winny być potwierdzone przez dziekana wydziału. Honorarium to stanowić może do 25 % wynagrodzenia zasadniczego pracownika dydaktycznego;
 • pozostałej części wynagrodzenia zasadniczego za inne prace dydaktyczne nie objęte ochroną prawa autorskiego i pracę organizacyjną.

Należy zwrócić uwagę, iż zostało wydane Zarządzenie Rektora Akademii z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasad ustalania praw autorskich w wynagrodzeniu zasadniczym pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych.

Jak wynika z § l w/w zarządzenia dziekani wydziałów prowadzą:

 • ewidencję zakresu prac niezbędnych do prowadzenia procesu dydaktycznego, wykonywanych w ramach stosunku pracy, w wyniku których mogą powstać utwory będące przedmiotem prawa autorskiego;
 • Imienną ewidencję prac badawczych w efekcie których powstają utwory naukowe będące przedmiotem prawa autorskiego;
 • rozliczenie prac, w wyniku których powstają utwory będące przedmiotem prawa autorskiego;
 • ewidencję aneksów do mianowania albo umowy o pracę ustalające wysokość honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym.

Należy zauważyć, iż jak stanowi art. 134 ust. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, do wynagrodzenia za czas urlopów płatnych, o których mowa w art. 134 ust. 1-5 stosuje się przepisy art. 153 ust. l i 2 tj. przepisy dotyczące zasad ustalania wynagrodzenia w okresie przebywania pracownika na urlopie wypoczynkowym.

Jak wynika z art. 22 ust 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 361 ze zm.) koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami wynoszą 50% uzyskanego przychodu, z tym, że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 641 ze zm.), jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

Przesłanką do zastosowania art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest, jak zostało to podniesione wyżej, wypłata wynagrodzenia (honorarium) za przeniesienie praw do utworu lub korzystanie z praw do niego.

Powstały wątpliwości dotyczące zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów w przypadku przebywania pracowników wnioskodawcy na urlopie naukowym, czyli urlopie udzielonym na podstawie art. 134 ust. 1,3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 • Czy możliwe jest zastosowanie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do wynagrodzenia pracownika przebywającego na urlopie naukowym, czyli urlopie udzielonym na podstawie art. 134 ust. 1,3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym...
 • Czy jeśli w czasie urlopu naukowego udzielonego na podstawie art. 134 ust. 1, 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym pracownik prowadzi badania naukowe potwierdzone imienną ewidencją pracy badawczej przez dziekana wydziału, chronione prawem autorskim, zasadne jest zastosowanie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do przychodów z tego tytułu...

 

Zdaniem Wnioskodawcy, przebywanie na urlopie naukowym w rozumieniu art. 134 ust. 1, 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym co do zasady nie powinno wyłączać możliwości zastosowania art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika to w pierwszej kolejności z faktu, iż nie ustaje stosunek prawny łączący wnioskodawcę (pracodawcę) z pracownikiem. Urlop naukowy, w odróżnieniu od urlopu wypoczynkowego, nie ma charakteru roszczeniowego.

Rektor uczelni, w praktyce na pisemny wniosek nauczyciela akademickiego, w spos...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »