Orzecznictwo podatkowe: Odliczenie VAT od zakupu gruntu

O przeznaczeniu danego terenu pod zabudowę bądź każdy inny cel, decydują obiektywne kryteria, nie zaś subiektywne przekonanie i zamiar sprzedawcy lub nabywcy takiego terenu.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Sławomir Presnarowicz, Sędziowie asesor WSA Jacek Pruszyński,, sędzia WSA Wojciech Stachurski (spr.), Protokolant Beata Rusiecka, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 24 lutego 2009 r. sprawy ze skargi E. [...] Spółka z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] września 2008 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2008 r. oddala skargę.

UZASADNIENIE

Decyzją z [...] września 2008 r., nr [...], Dyrektor Izby Skarbowej w B. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w B. z [...] czerwca 2008 r. Nr [...], w której organ pierwszej instancji określił wobec "E" Spółka z o.o. z siedzibą w B. (dalej jako Spółka) kwotę podatku naliczonego w podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 2008 r. do przeniesienia na miesiąc następny w wysokości [...] zł, w miejsce zadeklarowanej nadwyżki podatku naliczonego do zwrotu na rachunek bankowy podatnika w kwocie [...] zł, a także ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe w kwocie [...] zł (sprostowanej postanowieniem organu z [...] sierpnia 2008 r.), stanowiącej 30% kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku.

Z uzasadnienia decyzji organu odwoławczego wynika, że Spółka zakupiła od Spółdzielni Produkcji Rolnej "R" w C. działkę nr [...] w N. W dniu [...] listopada 2007 r. zawarto w formie aktu notarialnego warunkową umowę sprzedaży. Tego dnia Spółka wpłaciła część ceny [...] zł, co potwierdzone zostało wystawieniem faktury VAT z [...] listopada 2007 r. nr [...]. Natomiast w dniu [...] stycznia 2008 r. zawarto umowę przeniesienia własności nieruchomości i w tym też dniu Spółka, według wystawionej faktury VAT nr [...], wpłaciła pozostałą część ceny w wysokości [...] zł. Przedmiotowa transakcja opodatkowana została stawką w wysokości 22%, a wynikający z wystawionej faktury podatek Spółka rozliczyła jako podatek naliczony w miesiącu styczniu 2008 r.

Organy podatkowe oceniły natomiast, iż przedmiotowa dostawa, jako że dotyczyła terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę, korzysta ze zwolnienia w podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - w dalszej części uzasadnienia przywoływanej w skrócie u.p.t.u.

W konsekwencji faktura dokumentująca transakcję zwolnioną od podatku nie może dla Spółki stanowić podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku, co wynika z art. 88 ust. 3a pkt 2 u.p.t.u.

Dyrektor Izby Skarbowej w B. rozpoznając tę sprawę podkreślił, że kwestią kluczową do właściwego zastosowania przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u. jest udzielenie odpowiedzi na pytanie co należy rozumieć pod pojęciem "tereny przeznaczone pod zabudowę". Zdaniem organu, w związku z tym, że przepisy u.p.t.u. nie zawierają definicji tego pojęcia, należy w tym zakresie posłużyć się przepisami innymi niż podatkowe. Organ wskazał, że o przeznaczeniu terenów na różne cele mówi ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.). Wynika z niej, że zakwalifikowanie terenu do tej lub innej kategorii wynika z planów gminy co do przyszłej zabudowy. Następuje to przede wszystkim w formie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy należy do zadań własnych gminy. Z powyższego wynika, że o tym czy dany grunt będzie przeznaczony pod zabudowę decydują władze gminne. Polityka przestrzenna gminy wyrażona jest natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, którego uchwalenie jest niezbędnym etapem uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, a postanowienia studium są wiążące dla organów gminy przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz we wszystkich innych działaniach związanych z realizacją polityki przestrzennej. Plany zagospodarowania muszą być zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Odnosząc powyższe do okoliczności faktycznych niniejszej sprawy organ wskazał, że co prawda dla przedmiotowej działki, będącej przedmiotem transakcji nie było obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy gruntu, jednak z niekwestionowanych przez Spółkę ustaleń wynika, że:

działka stanowi grunty orne, pastwiska trwałe, nieużytki i rowy;

w obowiązującym do 31 grudnia 2003 r. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka znajdowała się na terenie oznaczonym w planie symbolami RE, R2,W;

działka położona jest na terenie produkcji rolniczej o podwyższonych walorach ekologicznych (oznaczonym symbolem RE), terenie zieleni urządzonej (oznaczonej symbolem ZU) i część terenu działki oznaczona jest na rysunku studium jako wody powierzchniowe.

Organ stwierdził przy tym, że co prawda miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązywał do 31 grudnia 2003 r., jednak fakt utraty mocy obowiązującej dotychczasowego planu zagospodarowania przestrzennego nie powoduje, że przedmiotowy grunt staje się gruntem budowlanym czy przeznaczonym pod zabudowę. Dodatkowo wskazał, że przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym korespondują z regulacjami zawartymi w ustawie z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.), a zwłaszcza w jej art. 7 ust. 1, który stanowi, iż przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody właściwego organu, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na tym tle organ podkreślił, że ostatnio obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego takiej zgody nie zawierał.

Mając na uwadze przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 u.p.t.u. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2008 r., nadanym przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 192, poz. 1382) organ odwoławczy uznał, że Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z w/w faktury.

Oprócz powyższego, organy podatkowe zakwestionowały też prawidłowość rozliczenia podatku należnego z faktury VAT nr [...] z [...] stycznia 2008 r. wystawionej przez Spółkę na rzecz [...] Kopalni Surowców mineralnych Spółka z o.o. w S. za usługę dzierżawy nieruchomości. W tym zakresie Spółka nie wnosiła zastrzeżeń na etapie odwołania od decyzji organu pierwszej instancji.

W konsekwencji stwierdzonych nieprawidłowości Spółce wymierzone zostało dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku. Organ odwoławczy podkreślił przy tym w uzasadnieniu swojej decyzji, że dodatkowe zobowiązanie posiada cechy, które upodabniają je do zobowiązania podatkowego, jednakże w swojej konstrukcji odbiega od podatku od towarów i usług. Nie obciąża konsumpcji, nie istnieje zatem możliwość jego przerzucenia na nabywcę towaru lub usługi. Jest związane z wadliwym sporządzeniem deklaracji VAT. Jest zatem sankcją administracyjną. Nie ustala się go proporcjonalnie do ceny towarów i usług, wymierza się je w wysokości 30% zaniżenia zobowiązania lub kwoty zawyżenia zwrotu podatku. Dodatkowe zobowiązanie nie jest podatkiem wielofazowym i nie obciąża wartości dodanej.

W konsekwencji nie jest odstępstwem od stosowania przepisów Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r.

W złożonej do tut. Sądu skardze Spółka zarzuciła powyższej decyzj...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »